سخت آژند

ثاژن | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 10,089 18.25
قیمت پایانی: 8,532 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,089 پایانی 8,532 0.00
بیشترین 10,089 کمترین 10,089
حجم 22,473 دفعات 13
حد قیمت 10,089 - 10,499 ارزش 187.99 میلیون
حجم مبنا 1.172 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 20,000
1 تعداد فروشنده -
20,000 حجم فروش -
20,000 تغییر مالکیت 20,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30,043 خرید8,888 فروش10,089 تعداد2,844,143 دستور130
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,197 تعداد2,500 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,200 تعداد5,750 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,277 تعداد496 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,300 تعداد3,215 دستور1

EPS

سال مالی 1398/06/31
تحقق سود 20 دوره 12 ماهه
سود TTM 20
P/E TTM 514.5

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 18 P/E مجمع 571.67
سود نقدی 10
درصد توزیع 55.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.05 % رتبه 460
6 ماهه 10.86 % رتبه 451
9 ماهه 11.76 % رتبه 490
1 ساله 85.41 % رتبه 511
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.413 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 55.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 8,532 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,473 دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 420.00 45,990 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 50.568 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 40,581 72,916 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 300.00 14,900 حجم : - ارزش بازار : 23.888 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
نماد : وآذر آخرین : 2,360 85,260 حجم : - ارزش بازار : 17.384 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : کرمان آخرین : 667.00 55,000 حجم : 37.31 میلیون ارزش بازار : 63.076 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 13,070 حجم : 72,460 ارزش بازار : 35.032 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 3,784 47,522 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/5
نماد : ثنام آخرین : 2,140 16,413 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : ثغرب آخرین : 160.00 7,855 حجم : 9,713 ارزش بازار : 9.618 هزار میلیارد تاریخ : 10:04
نماد : ثعمرا آخرین : 262.00 12,883 حجم : 7,850 ارزش بازار : 17.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها