سر. مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,520 2.59
قیمت پایانی: 7,470 1.91

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,310 پایانی 7,470 140.00
بیشترین 7,740 کمترین 7,050
حجم 13.589 میلیون دفعات 2,194
حد قیمت 6,820 - 7,840 ارزش 101.51 میلیارد
حجم مبنا 2.008 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
821 تعداد خریدار 3
13.391 میلیون حجم خرید 198,588
535 تعداد فروشنده 2
13.444 میلیون حجم فروش 145,000
53,588 تغییر مالکیت 53,588

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,229 خرید7,530 فروش7,530 تعداد13,000 دستور1
دستور3 تعداد63,076 خرید7,510 فروش7,540 تعداد3,000 دستور1
دستور4 تعداد21,389 خرید7,500 فروش7,550 تعداد115,415 دستور5
دستور7 تعداد11,209 خرید7,480 فروش7,560 تعداد14,500 دستور1
دستور9 تعداد656,470 خرید7,470 فروش7,580 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 900 دوره 12 ماهه
سود TTM 900
P/E TTM 8.3

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 741 P/E مجمع 10.08
سود نقدی 150
درصد توزیع 20.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.14 % رتبه 219
6 ماهه 21.2 % رتبه 205
9 ماهه 49.22 % رتبه 248
1 ساله 8.52 % رتبه 377
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.976 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.76

P/B

% 30.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 7,470 درصد تغییر : 1.91 حجم : 13.589 میلیون دفعات : 2,194
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 7,330 درصد تغییر : 3.68 حجم : 14.782 میلیون دفعات : 2,624
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 5.52 حجم : 19.222 میلیون دفعات : 2,482
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 5.51 حجم : 16.906 میلیون دفعات : 1,320
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,350 درصد تغییر : 6.37 حجم : 18.287 میلیون دفعات : 1,264
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,970 درصد تغییر : 3.83 حجم : 3.118 میلیون دفعات : 464
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 3.05 حجم : 2.251 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.085 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,570 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.474 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 1.82 حجم : 2.032 میلیون دفعات : 340
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 1.26 حجم : 1.559 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 2.63 حجم : 2.326 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,710 درصد تغییر : 1.55 حجم : 2.022 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,800 درصد تغییر : 2.66 حجم : 2.152 میلیون دفعات : 326
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,650 درصد تغییر : 1.22 حجم : 3.114 میلیون دفعات : 464
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآذر آخرین : 6,460 122,740 حجم : 1.981 میلیون ارزش بازار : 24.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها