ساختمان اصفهان

ثاصفا | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,180 54.86
قیمت پایانی: 26,980 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,870 پایانی 26,980 0.00
بیشترین 12,190 کمترین 11,700
حجم 700,342 دفعات 184
حد قیمت 11,680 - 12,400 ارزش 18.93 میلیارد
حجم مبنا 768,640 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
68 تعداد خریدار 2
274,129 حجم خرید 238,471
52 تعداد فروشنده -
512,600 حجم فروش -
238,471 تغییر مالکیت 238,471

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,882 خرید11,880 فروش12,010 تعداد450 دستور1
دستور2 تعداد14,151 خرید11,860 فروش12,040 تعداد6,777 دستور2
دستور2 تعداد860 خرید11,840 فروش12,050 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید11,760 فروش12,070 تعداد6,000 دستور3
دستور3 تعداد2,000 خرید11,680 فروش12,090 تعداد1,468 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود -18 دوره 9 ماهه
سود TTM -28
P/E TTM -423.929

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی -11 P/E مجمع -1,079.09
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.67 % رتبه 593
6 ماهه 40.31 % رتبه 545
9 ماهه 0.31 % رتبه 537
1 ساله 51.78 % رتبه 487
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.182 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 74.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 26,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700,342 دفعات : 184
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثمسکن آخرین : 46.00 2,764 حجم : 14.57 میلیون ارزش بازار : 16.209 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثفارس آخرین : 10.00 9,360 حجم : 10.94 میلیون ارزش بازار : 10.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثامان آخرین : 310.00 12,120 حجم : 1.28 میلیون ارزش بازار : 2.859 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها