توسعه ساختمان

ثاخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,997 3.74
قیمت پایانی: 1,979 2.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,965 پایانی 1,979 54.00
بیشترین 2,020 کمترین 1,921
حجم 30.92 میلیون دفعات 1,509
حد قیمت 1,905 - 2,105 ارزش 62.9 میلیارد
حجم مبنا 12.821 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
837 تعداد خریدار 2
53.677 میلیون حجم خرید 3.8 میلیون
599 تعداد فروشنده 1
57.277 میلیون حجم فروش 200,000
3.6 میلیون تغییر مالکیت 3.6 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,744 خرید1,920 فروش1,925 تعداد546 دستور1
دستور1 تعداد6,768 خرید1,915 فروش1,929 تعداد13,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید1,911 فروش1,930 تعداد22,054 دستور2
دستور2 تعداد30,281 خرید1,910 فروش1,932 تعداد2,900 دستور1
دستور2 تعداد40,000 خرید1,908 فروش1,940 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -16 دوره 6 ماهه
سود TTM 15
P/E TTM 131.25

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 10 P/E مجمع 192.5
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.76 % رتبه 96
6 ماهه 55.6 % رتبه 94
9 ماهه 57.45 % رتبه 82
1 ساله 68.16 % رتبه 67
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.315 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.31

P/B

% 43.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,925 درصد تغییر : 3.99 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 2,005 درصد تغییر : 1.62 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 2,038 درصد تغییر : 1.14 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 2,015 درصد تغییر : 0.75 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 1.72 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 2,035 درصد تغییر : 3.23 حجم : 30.92 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 2,103 درصد تغییر : 0.86 حجم : 67.56 میلیون دفعات : 3,051
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 2,085 درصد تغییر : 12.32 حجم : 45.14 میلیون دفعات : 1,887
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 2,378 درصد تغییر : 0.25 حجم : 296,283 دفعات : 17
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 2,384 درصد تغییر : 0.04 حجم : 73,125 دفعات : 18
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 2,385 درصد تغییر : 0.08 حجم : 84,143 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 2,387 درصد تغییر : 0.13 حجم : 171,208 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 0.13 حجم : 74,830 دفعات : 11
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 2,393 درصد تغییر : 0.33 حجم : 390,287 دفعات : 53
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 2,401 درصد تغییر : 1.40 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 97
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 120.00 52,520 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 34,314 66,649 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : وتوس آخرین : 540.00 11,380 حجم : 703,051 ارزش بازار : 21.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 8,090 72,890 حجم : 170 ارزش بازار : 16.208 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 21.00 1,154 حجم : 280.99 میلیون ارزش بازار : 49.866 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 1,250 11,320 حجم : - ارزش بازار : 33.059 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 1,223 44,961 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : ثنام آخرین : 2,400 16,153 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : ثغرب آخرین : 382.00 7,264 حجم : 766 ارزش بازار : 9.175 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
نماد : ثعمرا آخرین : 645.00 12,266 حجم : 17,876 ارزش بازار : 16.771 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها