توسعه ساختمان

ثاخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,379 2.81
قیمت پایانی: 2,421 4.62

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,420 پایانی 2,421 107.00
بیشترین 2,429 کمترین 2,360
حجم 55.856 میلیون دفعات 1,808
حد قیمت 2,199 - 2,429 ارزش 135.21 میلیارد
حجم مبنا 6.196 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
389 تعداد خریدار 3
45.179 میلیون حجم خرید 10.677 میلیون
654 تعداد فروشنده 6
46.834 میلیون حجم فروش 9.023 میلیون
1.655 میلیون تغییر مالکیت 1.655 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد371,028 خرید2,371 فروش2,380 تعداد159,831 دستور3
دستور2 تعداد282,600 خرید2,370 فروش2,381 تعداد96,008 دستور1
دستور2 تعداد4,700 خرید2,363 فروش2,389 تعداد65,902 دستور4
دستور1 تعداد400,000 خرید2,362 فروش2,390 تعداد12,848 دستور3
دستور3 تعداد211,283 خرید2,360 فروش2,392 تعداد60,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 43 دوره 9 ماهه
سود TTM 136
P/E TTM 17.801

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 172 P/E مجمع 14.08
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.63 % رتبه 176
6 ماهه 10.75 % رتبه 116
9 ماهه 30.44 % رتبه 92
1 ساله 31.08 % رتبه 117
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.789 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.26

P/B

% 41.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,421 درصد تغییر : 4.62 حجم : 55.856 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,314 درصد تغییر : 4.61 حجم : 16.212 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,212 درصد تغییر : 1.07 حجم : 7.699 میلیون دفعات : 437
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,236 درصد تغییر : 0.09 حجم : 10.961 میلیون دفعات : 444
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,234 درصد تغییر : 0.18 حجم : 7.037 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,238 درصد تغییر : 1.54 حجم : 10.108 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,204 درصد تغییر : 0.72 حجم : 8.554 میلیون دفعات : 480
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 0.64 حجم : 7.72 میلیون دفعات : 533
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,206 درصد تغییر : 4.25 حجم : 26.418 میلیون دفعات : 984
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,116 درصد تغییر : 0.67 حجم : 8.501 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,102 درصد تغییر : 0.72 حجم : 9.938 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,087 درصد تغییر : 0.90 حجم : 8.859 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,106 درصد تغییر : 0.24 حجم : 12.687 میلیون دفعات : 565
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,111 درصد تغییر : 0.43 حجم : 16.472 میلیون دفعات : 587
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,120 درصد تغییر : 0.19 حجم : 10.119 میلیون دفعات : 535
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآذر آخرین : 6,460 122,740 حجم : 1.981 میلیون ارزش بازار : 24.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها