آبادگران

ثاباد | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,280 3.79
قیمت پایانی: 33,000 4.60

آخرین معامله

11:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,870 پایانی 33,000 1,590.00
بیشترین 33,900 کمترین 32,870
حجم 961,242 دفعات 518
حد قیمت 33,430 - 36,930 ارزش 31.7 میلیارد
حجم مبنا 1.556 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:29
حقیقی حقوقی
78 تعداد خریدار -
166,106 حجم خرید -
46 تعداد فروشنده -
166,106 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,430 تعداد116,016 دستور15
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,590 تعداد223 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,600 تعداد3,930 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,640 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,890 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 12 دوره 9 ماهه
سود TTM 34
P/E TTM 1,017.353

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 507 P/E مجمع 68.22
سود نقدی 51
درصد توزیع 10.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.42 % رتبه 275
6 ماهه 31.19 % رتبه 279
9 ماهه 36.11 % رتبه 459
1 ساله 36.23 % رتبه 439
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.15

P/B

% 47.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 34,590 درصد تغییر : 1.68 حجم : 166,106 دفعات : 161
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 35,180 درصد تغییر : 0.20 حجم : 17,411 دفعات : 14
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 35,250 درصد تغییر : 0.48 حجم : 40,254 دفعات : 42
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 35,420 درصد تغییر : 1.31 حجم : 111,693 دفعات : 115
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 35,890 درصد تغییر : 2.18 حجم : 284,757 دفعات : 274
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 36,690 درصد تغییر : 0.25 حجم : 340,897 دفعات : 230
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 36,600 درصد تغییر : 3.79 حجم : 323,168 دفعات : 180
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 38,040 درصد تغییر : 0.73 حجم : 446,449 دفعات : 392
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 38,320 درصد تغییر : 4.18 حجم : 338,709 دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 39,990 درصد تغییر : 0.50 حجم : 837,193 دفعات : 310
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 40,190 درصد تغییر : 4.61 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 38,420 درصد تغییر : 4.74 حجم : 725,129 دفعات : 235
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 36,680 درصد تغییر : 3.73 حجم : 700,116 دفعات : 461
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 38,100 درصد تغییر : 3.79 حجم : 502,875 دفعات : 330
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 39,600 درصد تغییر : 0.28 حجم : 708,420 دفعات : 431
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 1,370 29,950 حجم : 225,636 ارزش بازار : 31.717 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : وثخوز آخرین : 2,635 29,700 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : وتوس آخرین : 210.00 6,500 حجم : 324,003 ارزش بازار : 12.6 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : وآذر آخرین : 8,450 36,020 حجم : 816,321 ارزش بازار : 7.138 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/4
نماد : کرمان آخرین : 38.00 810 حجم : 106.28 میلیون ارزش بازار : 34.309 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : ثنوسا آخرین : 50.00 4,263 حجم : 12.06 میلیون ارزش بازار : 11.004 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : ثنظام آخرین : 32,598 11,140 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : ثنام آخرین : 10,763 7,790 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : ثغرب آخرین : 12.00 3,088 حجم : 3.41 میلیون ارزش بازار : 3.66 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : ثعمرا آخرین : 130.00 5,610 حجم : 464,130 ارزش بازار : 7.163 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها