سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,370 3.09
قیمت پایانی: 20,590 2.05

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,690 پایانی 20,590 430.00
بیشترین 21,020 کمترین 19,970
حجم 2.73 میلیون دفعات 673
حد قیمت 20,510 - 22,650 ارزش 55.5 میلیارد
حجم مبنا 1.74 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
187 تعداد خریدار 6
895,366 حجم خرید 783,762
187 تعداد فروشنده 1
1.619 میلیون حجم فروش 59,983
723,779 تغییر مالکیت 723,779

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد490 خرید20,920 فروش21,020 تعداد1,222 دستور1
دستور2 تعداد800 خرید20,910 فروش21,180 تعداد2,832 دستور1
دستور1 تعداد1,677 خرید20,740 فروش21,500 تعداد12,238 دستور2
دستور1 تعداد2,422 خرید20,640 فروش21,580 تعداد1,180 دستور1
دستور2 تعداد1,750 خرید20,600 فروش21,590 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 2,000 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,000
P/E TTM 10.71

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 5,082 P/E مجمع 4.21
سود نقدی 4,750
درصد توزیع 93.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.12 % رتبه 488
6 ماهه 32.08 % رتبه 239
9 ماهه 3.89 % رتبه 207
1 ساله 3.43 % رتبه 187
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
226.27 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.06

P/B

% 25.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 21,020 درصد تغییر : 1.87 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 21,420 درصد تغییر : 0.74 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 627
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 21,580 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 522
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 21,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 813
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 21,610 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 813
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 21,540 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 573
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 21,500 درصد تغییر : 0.46 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 550
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 21,600 درصد تغییر : 0.32 حجم : 3.09 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 21,670 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 568
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.7 میلیون دفعات : 627
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 21,760 درصد تغییر : 1.05 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 660
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 21,990 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4.88 میلیون دفعات : 845
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 0.68 حجم : 3.62 میلیون دفعات : 955
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 22,150 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.84 میلیون دفعات : 1,220
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 22,200 درصد تغییر : 0.23 حجم : 4.96 میلیون دفعات : 1,292
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 357.00 32,680 حجم : 621,639 ارزش بازار : 31.904 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفا آخرین : 1,940 37,750 حجم : 447,648 ارزش بازار : 44.83 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکپسول آخرین : 871.00 35,740 حجم : 941,073 ارزش بازار : 10.582 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : درهآور آخرین : 761.00 25,998 حجم : 1.2 میلیون ارزش بازار : 6.419 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 1,228 33,600 حجم : 2.17 میلیون ارزش بازار : 40.58 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پخش آخرین : 430.00 25,060 حجم : 1.94 میلیون ارزش بازار : 34.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها