سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,300 1.42
قیمت پایانی: 33,820 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,900 پایانی 33,820 0.00
بیشترین 34,400 کمترین 33,550
حجم 453,806 دفعات 169
حد قیمت 31,400 - 36,120 ارزش 15.5 میلیارد
حجم مبنا 2.962 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار 1
241,004 حجم خرید 212,802
92 تعداد فروشنده 2
213,705 حجم فروش 240,101
27,299 تغییر مالکیت 27,299

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد37,198 خرید34,000 فروش34,400 تعداد12,515 دستور4
دستور2 تعداد750 خرید33,900 فروش34,500 تعداد5,847 دستور2
دستور1 تعداد2,652 خرید33,810 فروش34,590 تعداد2,500 دستور1
دستور1 تعداد30,000 خرید33,570 فروش34,600 تعداد2,982 دستور3
دستور1 تعداد593 خرید33,550 فروش34,620 تعداد1,200 دستور1

EPS

سال مالی 1402/02/31
تحقق سود -11 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,064
P/E TTM 11.038

DPS

آخرین مجمع 1401/02/31
سود واقعی 3,260 P/E مجمع 10.37
سود نقدی 2,750
درصد توزیع 84.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.88 % رتبه 269
6 ماهه 74.06 % رتبه 261
9 ماهه 82.81 % رتبه 293
1 ساله 69.78 % رتبه 286
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
372.02 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.21

P/B

% 24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 33,820 درصد تغییر : 0.18 حجم : 453,806 دفعات : 169
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 33,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 847,989 دفعات : 270
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 33,760 درصد تغییر : 0.27 حجم : 847,989 دفعات : 270
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 33,670 درصد تغییر : 0.09 حجم : 595,545 دفعات : 190
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 33,640 درصد تغییر : 0.57 حجم : 3.033 میلیون دفعات : 383
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 33,450 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.335 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 33,550 درصد تغییر : 0.21 حجم : 984,315 دفعات : 319
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 33,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.713 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 33,480 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.713 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 33,370 درصد تغییر : 1.49 حجم : 2.404 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 32,880 درصد تغییر : 4.18 حجم : 2.198 میلیون دفعات : 540
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 31,560 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.211 میلیون دفعات : 233
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.22 حجم : 845,772 دفعات : 273
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 31,450 درصد تغییر : 0.45 حجم : 586,205 دفعات : 212
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 31,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 550,797 دفعات : 237
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 250.00 38,500 حجم : 1.276 میلیون ارزش بازار : 62 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفا آخرین : 100.00 23,240 حجم : 3.269 میلیون ارزش بازار : 62.756 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکپسول آخرین : 1,450 86,050 حجم : 939,221 ارزش بازار : 25.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : درهآور آخرین : 350.00 95,850 حجم : 781,651 ارزش بازار : 23.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 300.00 40,750 حجم : 2.019 میلیون ارزش بازار : 72.81 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : پخش آخرین : 150.00 21,550 حجم : 863,112 ارزش بازار : 82.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها