سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,950 1.29
قیمت پایانی: 22,970 1.20

آخرین معامله

1401/02/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,180 پایانی 22,970 280.00
بیشترین 23,180 کمترین 22,580
حجم 10.54 میلیون دفعات 1,369
حد قیمت 21,600 - 24,340 ارزش 197.7 میلیارد
حجم مبنا 4.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/27
حقیقی حقوقی
180 تعداد خریدار 7
1.209 میلیون حجم خرید 4.217 میلیون
401 تعداد فروشنده 10
4.468 میلیون حجم فروش 957,988
3.259 میلیون تغییر مالکیت 3.259 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,369 خرید22,800 فروش23,900 تعداد31,587 دستور1
دستور2 تعداد5,250 خرید22,550 فروش24,290 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید22,030 فروش24,300 تعداد2,510 دستور1
دستور1 تعداد4,538 خرید21,950 فروش24,400 تعداد1,946 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید20,500 فروش24,410 تعداد232 دستور1

EPS

سال مالی 1401/02/31
تحقق سود 185 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,865
P/E TTM 12.314

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 5,082 P/E مجمع 4.52
سود نقدی 4,750
درصد توزیع 93.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.99 % رتبه 139
6 ماهه 3.28 % رتبه 164
9 ماهه 9.96 % رتبه 151
1 ساله 80.59 % رتبه 181
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
196.9 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.29

P/B

% 23.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 22,970 درصد تغییر : 1.20 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 23,250 درصد تغییر : 3.04 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 23,980 درصد تغییر : 3.90 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 23,080 درصد تغییر : 5.87 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 5.31 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 20,700 درصد تغییر : 0.58 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 20,580 درصد تغییر : 2.85 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 20,010 درصد تغییر : 0.30 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 20,070 درصد تغییر : 0.10 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 20,090 درصد تغییر : 0.10 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 20,110 درصد تغییر : 0.79 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 20,270 درصد تغییر : 0.15 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 20,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/07 پایانی : 20,240 درصد تغییر : 4.82 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/02/06 پایانی : 19,310 درصد تغییر : 0.57 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,369
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 500.00 34,050 حجم : 441,956 ارزش بازار : 28.35 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شفا آخرین : 920.00 17,590 حجم : 8.6 میلیون ارزش بازار : 28.422 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
نماد : دکپسول آخرین : 100.00 38,600 حجم : 3.21 میلیون ارزش بازار : 10.455 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : درهآور آخرین : 250.00 34,450 حجم : 2.33 میلیون ارزش بازار : 5.325 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : دتوزیع آخرین : 500.00 35,000 حجم : 5.83 میلیون ارزش بازار : 34.14 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پخش آخرین : 50.00 35,000 حجم : 904,912 ارزش بازار : 36.54 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها