سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,920 0.93
قیمت پایانی: 34,200 0.12

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,000 پایانی 34,200 40.00
بیشترین 35,280 کمترین 33,450
حجم 258,078 دفعات 294
حد قیمت 33,220 - 36,290 ارزش 8.8 میلیارد
حجم مبنا 1.74 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
99 تعداد خریدار 3
132,155 حجم خرید 125,923
108 تعداد فروشنده 2
243,938 حجم فروش 14,140
111,783 تغییر مالکیت 111,783

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد48 خرید33,910 فروش33,990 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد373 خرید33,870 فروش34,100 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید33,800 فروش34,200 تعداد291 دستور1
دستور2 تعداد226 خرید33,700 فروش34,300 تعداد370 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید33,660 فروش34,490 تعداد995 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 833 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,558
P/E TTM 7.503

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 4,246 P/E مجمع 8.05
سود نقدی 3,700
درصد توزیع 87.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.13 % رتبه 112
6 ماهه 29.97 % رتبه 175
9 ماهه 43.58 % رتبه 132
1 ساله 24.06 % رتبه 151
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
148.77 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.52

P/B

% 20.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 34,200 درصد تغییر : 0.12 حجم : 258,078 دفعات : 294
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 34,240 درصد تغییر : 0.71 حجم : 1.7 میلیون دفعات : 530
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 34,000 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 557
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 33,940 درصد تغییر : 0.93 حجم : 546,951 دفعات : 164
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 34,260 درصد تغییر : 1.33 حجم : 833,060 دفعات : 373
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 34,720 درصد تغییر : 0.20 حجم : 290,958 دفعات : 306
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 34,790 درصد تغییر : 2.60 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 35,720 درصد تغییر : 0.78 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 619
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 36,000 درصد تغییر : 2.62 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 520
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 36,970 درصد تغییر : 7.51 حجم : 785,036 دفعات : 390
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 39,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 39,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 802,161 دفعات : 397
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 39,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 39,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 719,500 دفعات : 198
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 39,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 373
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 842.00 27,231 حجم : 1,911 ارزش بازار : 28.072 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شفا آخرین : 1,390 45,160 حجم : 1,750 ارزش بازار : 54.903 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکپسول آخرین : 2,134 30,900 حجم : 1.18 میلیون ارزش بازار : 8.815 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : درهآور آخرین : 1,751 31,840 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 6.195 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دتوزیع آخرین : 1,509 48,823 حجم : 2,168 ارزش بازار : 60.395 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پخش آخرین : 952.00 30,800 حجم : 15,480 ارزش بازار : 30.156 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها