سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,100 1.58
قیمت پایانی: 49,890 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 53,800 پایانی 49,890 0.00
بیشترین 53,800 کمترین 49,100
حجم 2.76 میلیون دفعات 1,184
حد قیمت 46,860 - 51,780 ارزش 137.9 میلیارد
حجم مبنا 1.74 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
429 تعداد خریدار 5
1.024 میلیون حجم خرید 1.469 میلیون
252 تعداد فروشنده 5
1.448 میلیون حجم فروش 1.045 میلیون
424,305 تغییر مالکیت 424,305

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد24,907 خرید51,780 فروش52,700 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد1,239 خرید51,740 فروش53,420 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد1,540 خرید51,650 فروش53,440 تعداد500 دستور1
دستور3 تعداد3,432 خرید51,550 فروش55,390 تعداد300 دستور1
دستور4 تعداد810 خرید51,000 فروش55,420 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 183 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,277
P/E TTM 12.083

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 4,246 P/E مجمع 12.17
سود نقدی 3,700
درصد توزیع 87.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.28 % رتبه 215
6 ماهه 25.42 % رتبه 152
9 ماهه 32.09 % رتبه 199
1 ساله 194.07 % رتبه 179
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
217.022 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.97

P/B

% 19.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 49,890 درصد تغییر : 3.46 حجم : 2.76 میلیون دفعات : 1,184
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 51,680 درصد تغییر : 4.79 حجم : 2.49 میلیون دفعات : 943
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 49,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 49,320 درصد تغییر : 4.63 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 47,140 درصد تغییر : 0.68 حجم : 849,661 دفعات : 791
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 4.95 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 49,260 درصد تغییر : 4.92 حجم : 2.51 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 51,810 درصد تغییر : 1.79 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,151
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 50,900 درصد تغییر : 2.38 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 814
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 52,140 درصد تغییر : 0.80 حجم : 623,307 دفعات : 650
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 52,560 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 52,790 درصد تغییر : 1.77 حجم : 842,490 دفعات : 847
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 53,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 829,765 دفعات : 990
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 53,740 درصد تغییر : 1.97 حجم : 829,765 دفعات : 990
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 54,820 درصد تغییر : 0.36 حجم : 916,126 دفعات : 835
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 643.00 28,079 حجم : 1.49 میلیون ارزش بازار : 28.722 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : شفا آخرین : 1,320 44,600 حجم : 751,261 ارزش بازار : 54.159 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : دکپسول آخرین : 517.00 44,978 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 8.892 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : درهآور آخرین : 1,624 38,720 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 8.069 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 1,585 51,085 حجم : 3.8 میلیون ارزش بازار : 63.204 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پخش آخرین : 934.00 31,763 حجم : 1.33 میلیون ارزش بازار : 31.062 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها