سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,190 0.10
قیمت پایانی: 29,220 0.21

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,390 پایانی 29,220 60.00
بیشترین 29,500 کمترین 29,100
حجم 1.179 میلیون دفعات 383
حد قیمت 27,120 - 31,200 ارزش 34.58 میلیارد
حجم مبنا 3.429 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
136 تعداد خریدار 6
843,003 حجم خرید 335,888
43 تعداد فروشنده 1
1.095 میلیون حجم فروش 84,216
251,672 تغییر مالکیت 251,672

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید29,130 فروش29,190 تعداد29,739 دستور2
دستور3 تعداد45,953 خرید29,110 فروش29,200 تعداد32,466 دستور2
دستور3 تعداد8,618 خرید29,100 فروش29,380 تعداد158 دستور1
دستور3 تعداد3,000 خرید29,090 فروش29,400 تعداد166,638 دستور3
دستور1 تعداد206 خرید29,080 فروش29,450 تعداد201 دستور2

EPS

سال مالی 1403/02/31
تحقق سود 6 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,320
P/E TTM 6.764

DPS

آخرین مجمع 1402/02/31
سود واقعی 4,321 P/E مجمع 6.76
سود نقدی 3,860
درصد توزیع 89.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.8 % رتبه 427
6 ماهه 1.52 % رتبه 301
9 ماهه 23.88 % رتبه 318
1 ساله 72.01 % رتبه 323
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
321.42 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.86

P/B

% 24.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 29,160 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.022 میلیون دفعات : 303
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 29,080 درصد تغییر : 0.07 حجم : 995,909 دفعات : 234
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 29,100 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.127 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 29,130 درصد تغییر : 0.10 حجم : 813,528 دفعات : 229
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 29,160 درصد تغییر : 0.48 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 683
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 29,300 درصد تغییر : 0.07 حجم : 709,381 دفعات : 180
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 29,320 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.108 میلیون دفعات : 284
تاریخ : 1402/08/24 پایانی : 29,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 240,792 دفعات : 94
تاریخ : 1402/08/22 پایانی : 29,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379,652 دفعات : 110
تاریخ : 1402/08/21 پایانی : 29,380 درصد تغییر : 0.07 حجم : 828,587 دفعات : 97
تاریخ : 1402/08/20 پایانی : 29,400 درصد تغییر : 0.07 حجم : 437,605 دفعات : 140
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 29,380 درصد تغییر : 0.27 حجم : 248,447 دفعات : 70
تاریخ : 1402/08/14 پایانی : 29,300 درصد تغییر : 0.07 حجم : 607,245 دفعات : 222
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 29,280 درصد تغییر : 0.10 حجم : 776,521 دفعات : 231
تاریخ : 1402/08/08 پایانی : 29,250 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.259 میلیون دفعات : 152
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 300.00 29,000 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 46.64 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفا آخرین : 1,000 21,090 حجم : 457,394 ارزش بازار : 55.596 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دکپسول آخرین : 50.00 83,200 حجم : 221,469 ارزش بازار : 25.155 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : درهآور آخرین : 150.00 83,100 حجم : 445,605 ارزش بازار : 20.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 700.00 22,950 حجم : 620,825 ارزش بازار : 41.13 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پخش آخرین : 810.00 17,190 حجم : 1.083 میلیون ارزش بازار : 64.714 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : درازی آخرین : 160.00 18,540 حجم : 844,936 ارزش بازار : 18.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها