سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,400 0.57
قیمت پایانی: 26,250 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,510 پایانی 26,250 0.00
بیشترین 26,510 کمترین 25,990
حجم 302,361 دفعات 145
حد قیمت 26,720 - 30,740 ارزش 8.7 میلیارد
حجم مبنا 3.458 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار 2
46,317 حجم خرید 256,044
18 تعداد فروشنده 4
147,584 حجم فروش 154,777
101,267 تغییر مالکیت 101,267

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد62 خرید28,750 فروش28,780 تعداد4,826 دستور1
دستور2 تعداد30,000 خرید28,730 فروش28,790 تعداد8,946 دستور4
دستور4 تعداد40,175 خرید28,720 فروش28,850 تعداد2,588 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید28,710 فروش28,860 تعداد8,422 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید28,700 فروش29,000 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1403/02/31
تحقق سود -20 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,115
P/E TTM 6.982

DPS

آخرین مجمع 1402/02/31
سود واقعی 4,321 P/E مجمع 6.65
سود نقدی 3,860
درصد توزیع 89.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.61 % رتبه 227
6 ماهه 7.7 % رتبه 301
9 ماهه 3.39 % رتبه 273
1 ساله 40.78 % رتبه 296
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
316.03 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.5

P/B

% 24.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 26,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 26,250 درصد تغییر : 0.11 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 26,280 درصد تغییر : 0.46 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 26,400 درصد تغییر : 0.79 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 26,610 درصد تغییر : 0.26 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 26,680 درصد تغییر : 0.26 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 26,750 درصد تغییر : 0.15 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 26,790 درصد تغییر : 0.11 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 26,820 درصد تغییر : 0.19 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 26,870 درصد تغییر : 0.07 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 26,890 درصد تغییر : 0.07 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 26,910 درصد تغییر : 0.11 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 26,940 درصد تغییر : 0.04 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 26,930 درصد تغییر : 0.04 حجم : 302,361 دفعات : 145
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 26,940 درصد تغییر : 0.07 حجم : 302,361 دفعات : 145
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شفا آخرین : 130.00 11,730 حجم : 191,417 ارزش بازار : 49.304 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : هجرت آخرین : 180.00 18,570 حجم : 61,544 ارزش بازار : 42.08 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : پخش آخرین : 88.00 4,523 حجم : 682,588 ارزش بازار : 54.568 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دتوزیع آخرین : 320.00 16,410 حجم : 103,649 ارزش بازار : 41.04 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : درهآور آخرین : 1,450 87,600 حجم : 28,474 ارزش بازار : 26.875 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دکپسول آخرین : 1,400 72,150 حجم : 14,161 ارزش بازار : 26.265 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : درازی آخرین : 290.00 15,080 حجم : 55,283 ارزش بازار : 19.34 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها