سر. دارویی تامین

تیپیکو | سهام - بورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,580 1.03
قیمت پایانی: 19,410 0.15

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,500 پایانی 19,410 30.00
بیشترین 19,930 کمترین 19,250
حجم 885,986 دفعات 255
حد قیمت 18,030 - 20,730 ارزش 17.29 میلیارد
حجم مبنا 4.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
82 تعداد خریدار 2
740,759 حجم خرید 145,227
49 تعداد فروشنده 5
545,537 حجم فروش 340,449
195,222 تغییر مالکیت 195,222

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید19,550 فروش19,740 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد513 خرید19,410 فروش19,780 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید19,370 فروش19,800 تعداد101,000 دستور2
دستور1 تعداد2,380 خرید19,310 فروش19,870 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید19,300 فروش19,880 تعداد25,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/02/31
تحقق سود 7 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,085
P/E TTM 6.292

DPS

آخرین مجمع 1401/02/31
سود واقعی 3,260 P/E مجمع 5.95
سود نقدی 2,750
درصد توزیع 84.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.92 % رتبه 392
6 ماهه 2.26 % رتبه 230
9 ماهه 27.8 % رتبه 149
1 ساله 1.33 % رتبه 168
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
213.51 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.37

P/B

% 23.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 19,410 درصد تغییر : 0.16 حجم : 885,986 دفعات : 255
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 19,380 درصد تغییر : 1.20 حجم : 2.632 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 19,150 درصد تغییر : 0.37 حجم : 720,534 دفعات : 202
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 19,080 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.262 میلیون دفعات : 181
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 19,030 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.063 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 19,010 درصد تغییر : 0.64 حجم : 2.619 میلیون دفعات : 292
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 18,890 درصد تغییر : 0.32 حجم : 796,565 دفعات : 148
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 18,830 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 200
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 18,670 درصد تغییر : 0.54 حجم : 590,628 دفعات : 123
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 18,570 درصد تغییر : 0.98 حجم : 1.494 میلیون دفعات : 196
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 18,390 درصد تغییر : 0.11 حجم : 212,021 دفعات : 105
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 18,370 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.029 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 18,340 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 193
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 18,260 درصد تغییر : 1.16 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 259
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 0.78 حجم : 1.577 میلیون دفعات : 272
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 350.00 22,400 حجم : 118,602 ارزش بازار : 35.28 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفا آخرین : 230.00 12,990 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 35.256 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دکپسول آخرین : 1,750 53,800 حجم : 485,933 ارزش بازار : 15.75 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : درهآور آخرین : 250.00 40,400 حجم : 331,993 ارزش بازار : 10.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دتوزیع آخرین : 400.00 23,800 حجم : 2.146 میلیون ارزش بازار : 43.02 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : پخش آخرین : 250.00 34,600 حجم : 440,883 ارزش بازار : 48.93 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها