کمباین سازی

تکمبا | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,180 4.99
قیمت پایانی: 3,092 2.08

آخرین معامله

11:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,018 پایانی 3,092 63.00
بیشترین 3,180 کمترین 3,018
حجم 2.58 میلیون دفعات 211
حد قیمت 2,849 - 3,147 ارزش 8.1 میلیارد
حجم مبنا 5.128 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:29
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار -
2.874 میلیون حجم خرید -
107 تعداد فروشنده 1
2.867 میلیون حجم فروش 6,558
6,558 تغییر مالکیت 6,558

عرضه و تقاضا

11:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید3,034 فروش3,069 تعداد8,000 دستور1
دستور1 تعداد13,148 خرید3,031 فروش3,070 تعداد16,600 دستور3
دستور2 تعداد93,560 خرید3,030 فروش3,076 تعداد10,000 دستور2
دستور1 تعداد1,716 خرید3,019 فروش3,078 تعداد49,000 دستور1
دستور1 تعداد91,950 خرید3,018 فروش3,093 تعداد24,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 143 دوره 9 ماهه
سود TTM 295
P/E TTM 10.268

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 155 P/E مجمع 19.54
سود نقدی 30
درصد توزیع 19.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.64 % رتبه 325
6 ماهه 52.6 % رتبه 275
9 ماهه 61.52 % رتبه 299
1 ساله 68.85 % رتبه 259
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.328 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.84

P/B

% 34.26

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 3,029 درصد تغییر : 1.03 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 281
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,998 درصد تغییر : 2.41 حجم : 2.45 میلیون دفعات : 193
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 3,072 درصد تغییر : 1.41 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 3,116 درصد تغییر : 4.68 حجم : 4.56 میلیون دفعات : 272
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 3,269 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 3,269 درصد تغییر : 4.36 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 3,418 درصد تغییر : 2.04 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 109
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 3,489 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 3,496 درصد تغییر : 0.85 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 136
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 3,526 درصد تغییر : 0.59 حجم : 848,168 دفعات : 169
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 3,547 درصد تغییر : 0.64 حجم : 3.22 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 3,570 درصد تغییر : 0.22 حجم : 942,015 دفعات : 161
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 3,578 درصد تغییر : 0.83 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 235
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 3,608 درصد تغییر : 2.17 حجم : 2.21 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 3,688 درصد تغییر : 0.65 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 198
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تکشا آخرین : 310.00 38,580 حجم : 339,161 ارزش بازار : 7.808 هزار میلیارد تاریخ : 11:26
نماد : تایرا آخرین : 380.00 16,060 حجم : 771,211 ارزش بازار : 50.496 هزار میلیارد تاریخ : 11:27
نماد : تراک آخرین : 174.00 1,916 حجم : 112,419 ارزش بازار : - تاریخ : 1396/02/16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها