خدمات کشاورزی

تکشا | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 62,770 1.21
قیمت پایانی: 63,540 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,800 پایانی 63,540 0.00
بیشترین 66,980 کمترین 62,770
حجم 2.56 میلیون دفعات 1,780
حد قیمت 65,350 - 72,210 ارزش 163 میلیارد
حجم مبنا 747,608 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,266 تعداد خریدار 2
5.699 میلیون حجم خرید 37,601
1,524 تعداد فروشنده -
5.737 میلیون حجم فروش -
37,601 تغییر مالکیت 37,601

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,350 تعداد1,362,929 دستور322
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,370 تعداد90 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,380 تعداد73 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,480 تعداد91,171 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,500 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,161 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,256
P/E TTM 29.285

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 878 P/E مجمع 75.25
سود نقدی 400
درصد توزیع 45.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.75 % رتبه 135
6 ماهه 55.08 % رتبه 388
9 ماهه 157.33 % رتبه 444
1 ساله 203.14 % رتبه 398
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.708 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.54

P/B

% 35.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 63,540 درصد تغییر : 3.83 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 1,780
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 66,070 درصد تغییر : 3.94 حجم : 5.74 میلیون دفعات : 4,465
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 68,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 2,696
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 68,780 درصد تغییر : 2.91 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 2,696
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 70,840 درصد تغییر : 2.93 حجم : 7.51 میلیون دفعات : 6,480
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 72,980 درصد تغییر : 4.66 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 1,548
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 76,550 درصد تغییر : 0.50 حجم : 11.28 میلیون دفعات : 10,071
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 76,170 درصد تغییر : 3.33 حجم : 10.95 میلیون دفعات : 9,313
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 78,790 درصد تغییر : 2.27 حجم : 11.72 میلیون دفعات : 10,732
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 77,040 درصد تغییر : 4.80 حجم : 7.16 میلیون دفعات : 5,138
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 73,510 درصد تغییر : 5.00 حجم : 4.41 میلیون دفعات : 2,690
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 70,010 درصد تغییر : 4.68 حجم : 6.07 میلیون دفعات : 3,302
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 66,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.97 میلیون دفعات : 7,037
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 66,880 درصد تغییر : 4.00 حجم : 8.97 میلیون دفعات : 7,037
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 64,310 درصد تغییر : 4.95 حجم : 4.56 میلیون دفعات : 2,836
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تکمبا آخرین : 200.00 10,030 حجم : 12.94 میلیون ارزش بازار : 17.627 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تایرا آخرین : 380.00 29,440 حجم : 5.84 میلیون ارزش بازار : 95.424 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تراک آخرین : 174.00 1,916 حجم : 112,419 ارزش بازار : - تاریخ : 1396/02/16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها