تولیدکنندگان بورس کالای ایران

تکالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 8,960 49.80
قیمت پایانی: 17,850 0.00

آخرین معامله

1402/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,960 پایانی 17,850 0.00
بیشترین 8,960 کمترین 8,960
حجم - دفعات -
حد قیمت 22,880 - 26,320 ارزش -
حجم مبنا 3.32 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/24
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/07/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/12/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 820 P/E مجمع 12.34
سود نقدی 100
درصد توزیع 12.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.22 % رتبه 676
6 ماهه 18.84 % رتبه 632
9 ماهه 3.65 % رتبه 585
1 ساله 9.46 % رتبه 576
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
137.632 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 17,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/19 پایانی : 17,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/16 پایانی : 17,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 17,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 50.00 7,880 حجم : 4.975 میلیون ارزش بازار : 113.016 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : فرابورس آخرین : 30.00 7,480 حجم : 28.958 میلیون ارزش بازار : 92.82 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : انرژی2 آخرین : 29,630 25,610 حجم : - ارزش بازار : 75.708 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : انرژی3 آخرین : 30.00 63,700 حجم : 11.909 میلیون ارزش بازار : 116.226 هزار میلیارد تاریخ : 1402/02/05
نماد : انرژی آخرین : 100.00 22,900 حجم : 2.433 میلیون ارزش بازار : 64.125 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : بورس3 آخرین : 240.00 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : 83.3 هزار میلیارد تاریخ : 1395/04/23
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : 71.787 هزار میلیارد تاریخ : 1397/08/22
نماد : اکالا آخرین : 18,210 8,960 حجم : 2,062 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : نکالا آخرین : 11,300 8,960 حجم : 27 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها