تولیدکنندگان بورس کالای ایران

تکالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 31,200 5.17
قیمت پایانی: 32,900 0.00

آخرین معامله

1400/04/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,200 پایانی 32,900 0.00
بیشترین 31,200 کمترین 31,200
حجم - دفعات -
حد قیمت 32,250 - 34,870 ارزش -
حجم مبنا 1.043 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1.344 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1.344 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/30
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 592 P/E مجمع 54.63
سود نقدی 100
درصد توزیع 16.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.12 % رتبه 650
6 ماهه 35.12 % رتبه 651
9 ماهه 25.2 % رتبه 655
1 ساله 183.73 % رتبه 659
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
82.25 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 32,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 32,900 درصد تغییر : 22.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 42,400 درصد تغییر : 51.82 حجم : 36 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 87,998 درصد تغییر : 92.98 حجم : 1.711 میلیون دفعات : 20
تاریخ : 1398/11/30 پایانی : 45,600 درصد تغییر : 126.63 حجم : 515 دفعات : 2
تاریخ : 1398/10/23 پایانی : 20,121 درصد تغییر : 57.70 حجم : 4.028 میلیون دفعات : 51
تاریخ : 1398/07/14 پایانی : 12,759 درصد تغییر : 2.80 حجم : 427,599 دفعات : 24
تاریخ : 1398/06/16 پایانی : 12,411 درصد تغییر : 17.16 حجم : 38 دفعات : 1
تاریخ : 1398/04/18 پایانی : 10,593 درصد تغییر : 1.47 حجم : 855,199 دفعات : 9
تاریخ : 1398/04/12 پایانی : 10,440 درصد تغییر : 31.65 حجم : 855,199 دفعات : 25
تاریخ : 1398/04/01 پایانی : 15,274 درصد تغییر : 0.72 حجم : 50,000 دفعات : 1
تاریخ : 1398/03/29 پایانی : 15,165 درصد تغییر : 9.75 حجم : 600,000 دفعات : 6
تاریخ : 1398/03/21 پایانی : 16,804 درصد تغییر : 8.45 حجم : 312,559 دفعات : 4
تاریخ : 1398/03/18 پایانی : 15,495 درصد تغییر : 5.55 حجم : 578,200 دفعات : 7
تاریخ : 1398/03/11 پایانی : 16,405 درصد تغییر : 0.20 حجم : 554,000 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : 226.95 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/24
نماد : فرابورس آخرین : 1,783 37,448 حجم : 65.11 میلیون ارزش بازار : 261.233 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : انرژی3 آخرین : 66,640 200,100 حجم : 22,691 ارزش بازار : 160.044 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/2
نماد : انرژی2 آخرین : 167,700 193,370 حجم : 229 ارزش بازار : 216.642 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/2
نماد : انرژی آخرین : 86,760 184,310 حجم : 27 ارزش بازار : 228.312 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/1
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : نکالا آخرین : 2,990 45,390 حجم : - ارزش بازار : 226.95 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 550.00 31,600 حجم : - ارزش بازار : 77.45 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها