نرم افزاری نگین

توسن | سهام - فرابورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,060 1.47
قیمت پایانی: 14,816 3.06

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,000 پایانی 14,816 468.00
بیشترین 15,326 کمترین 14,520
حجم 14.82 میلیون دفعات 22,966
حد قیمت 14,493 - 16,017 ارزش 219.58 میلیارد
حجم مبنا 1.966 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1,004 تعداد خریدار 4
7.35 میلیون حجم خرید 4.82 میلیون
26,523 تعداد فروشنده 16
11.853 میلیون حجم فروش 316,284
4.503 میلیون تغییر مالکیت 4.503 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,050 خرید15,306 فروش15,306 تعداد204 دستور4
دستور1 تعداد148 خرید15,301 فروش15,307 تعداد1,850 دستور4
دستور15 تعداد1,021,701 خرید15,300 فروش15,308 تعداد24,894 دستور13
دستور6 تعداد15,138 خرید15,280 فروش15,309 تعداد3,616 دستور14
دستور1 تعداد500 خرید15,279 فروش15,310 تعداد2,386 دستور23

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 65 دوره 6 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,034 P/E مجمع 14.78
سود نقدی 710
درصد توزیع 68.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.93 % رتبه 318
6 ماهه 99.93 % رتبه 523
9 ماهه 99.93 % رتبه 606
1 ساله 99.93 % رتبه 635
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.225 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.14

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 14,816 درصد تغییر : 3.06 حجم : 14.82 میلیون دفعات : 22,966
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 15,284 درصد تغییر : 0.19 حجم : 12.17 میلیون دفعات : 28,348
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 15,255 درصد تغییر : 0.90 حجم : 16.78 میلیون دفعات : 35,220
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 15,119 درصد تغییر : 1.02 حجم : 27.14 میلیون دفعات : 55,919
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 14,967 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.38 میلیون دفعات : 16,094
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 14,255 درصد تغییر : 4.76 حجم : 7.97 میلیون دفعات : 23,577
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 13,608 درصد تغییر : 4.04 حجم : 29.74 میلیون دفعات : 66,491
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 13,080 درصد تغییر : 4.69 حجم : 11.08 میلیون دفعات : 49,798
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 12,494 درصد تغییر : 4.77 حجم : 54.51 میلیون دفعات : 304,983
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 13,120 درصد تغییر : 2.53 حجم : 44.5 میلیون دفعات : 109,893
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 13,461 درصد تغییر : 5.00 حجم : 6.89 میلیون دفعات : 44,903
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.81 میلیون دفعات : 42,200
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 12,210 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 36,682
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 11,629 درصد تغییر : 4.99 حجم : 2.49 میلیون دفعات : 16,253
تاریخ : 1400/07/06 پایانی : 11,076 درصد تغییر : 5.00 حجم : 42.89 میلیون دفعات : 209,659
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 130.00 13,480 حجم : 2.17 میلیون ارزش بازار : 6.815 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : مداران آخرین : 260.00 14,820 حجم : 725,223 ارزش بازار : 9.477 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : سیستم آخرین : 80.00 5,750 حجم : 971,214 ارزش بازار : 48.613 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : سپ آخرین : 1,410 30,360 حجم : 186,396 ارزش بازار : 158.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : رکیش آخرین : 330.00 6,320 حجم : 2.17 میلیون ارزش بازار : 40.257 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : رتاپ آخرین : 90.00 5,570 حجم : 1.71 میلیون ارزش بازار : 33.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : رانفور آخرین : 69.00 4,550 حجم : 3.19 میلیون ارزش بازار : 165.96 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : رافزا آخرین : 3,467 73,244 حجم : 454,703 ارزش بازار : 14.513 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : پرداخت آخرین : 80.00 14,180 حجم : 464,487 ارزش بازار : 42.63 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : آپ آخرین : 540.00 11,450 حجم : 5.92 میلیون ارزش بازار : 63.548 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها