توکا ریل

توریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,850 1.44
قیمت پایانی: 35,003 1.89

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,000 پایانی 35,003 648.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 32,638 - 36,072 ارزش -
حجم مبنا 2.472 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,996 تعداد خریدار 8
21.851 میلیون حجم خرید 1.257 میلیون
2,453 تعداد فروشنده 5
21.301 میلیون حجم فروش 1.807 میلیون
550,074 تغییر مالکیت 550,074

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد145 خرید34,850 فروش34,850 تعداد4,990 دستور3
دستور1 تعداد2,863 خرید34,790 فروش34,900 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد7,286 خرید34,600 فروش34,920 تعداد6,745 دستور3
دستور4 تعداد11,018 خرید34,530 فروش34,970 تعداد1,091 دستور1
دستور2 تعداد1,726 خرید34,520 فروش34,980 تعداد23,231 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 650 دوره 6 ماهه
سود TTM 918
P/E TTM 38.114

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 414 P/E مجمع 84.55
سود نقدی 200
درصد توزیع 48.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.43 % رتبه 142
6 ماهه 17.87 % رتبه 139
9 ماهه 94.84 % رتبه 133
1 ساله 297.01 % رتبه 150
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.01 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.18

P/B

% 24.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 35,003 درصد تغییر : 1.89 حجم : 23.11 میلیون دفعات : 6,322
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 34,355 درصد تغییر : 3.44 حجم : 11.76 میلیون دفعات : 4,673
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 35,577 درصد تغییر : 1.20 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 9,732
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 36,010 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 34,296 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 1,046
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 32,663 درصد تغییر : 4.92 حجم : 5.88 میلیون دفعات : 1,764
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 31,131 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.54 میلیون دفعات : 6,687
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 31,131 درصد تغییر : 0.03 حجم : 17.54 میلیون دفعات : 6,687
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 31,139 درصد تغییر : 4.35 حجم : 10.68 میلیون دفعات : 3,349
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 29,840 درصد تغییر : 4.99 حجم : 3.28 میلیون دفعات : 1,064
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 28,422 درصد تغییر : 4.50 حجم : 8.25 میلیون دفعات : 2,347
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 27,199 درصد تغییر : 4.37 حجم : 6.4 میلیون دفعات : 2,123
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 28,442 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.06 میلیون دفعات : 1,977
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 28,442 درصد تغییر : 4.62 حجم : 8.06 میلیون دفعات : 1,977
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 29,818 درصد تغییر : 4.06 حجم : 9.76 میلیون دفعات : 3,320
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حفارس آخرین : 270.00 5,180 حجم : 4.33 میلیون ارزش بازار : 13.427 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حخزر آخرین : 1,333 25,330 حجم : - ارزش بازار : 28.734 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حتوکا آخرین : 2,200 41,870 حجم : 299,782 ارزش بازار : 14.352 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حپترو آخرین : 1,620 38,410 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 8.098 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حاریا آخرین : 4,332 35,697 حجم : 5,591 ارزش بازار : 8.469 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها