توکا ریل

توریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,717 5.00
قیمت پایانی: 17,861 4.23

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,790 پایانی 17,861 788.00
بیشترین 18,790 کمترین 17,717
حجم 3.76 میلیون دفعات 707
حد قیمت 18,256 - 20,176 ارزش 67.15 میلیارد
حجم مبنا 2.472 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
719 تعداد خریدار 8
6.436 میلیون حجم خرید 3.014 میلیون
843 تعداد فروشنده 1
8.947 میلیون حجم فروش 503,246
2.511 میلیون تغییر مالکیت 2.511 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,314 خرید18,660 فروش18,660 تعداد3,595 دستور2
دستور1 تعداد974 خرید18,280 فروش18,680 تعداد2,436 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید18,271 فروش18,690 تعداد66,271 دستور2
دستور1 تعداد300 خرید18,270 فروش18,699 تعداد28,197 دستور2
دستور1 تعداد944 خرید18,258 فروش18,700 تعداد1,662 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 54 دوره 3 ماهه
سود TTM 544
P/E TTM 34.281

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 998 P/E مجمع 18.69
سود نقدی 300
درصد توزیع 30.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.72 % رتبه 292
6 ماهه 22.94 % رتبه 273
9 ماهه 16.27 % رتبه 195
1 ساله 11.18 % رتبه 195
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.155 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.35

P/B

% 24.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 18,649 درصد تغییر : 2.95 حجم : 9.45 میلیون دفعات : 2,200
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 19,216 درصد تغییر : 2.41 حجم : 15.91 میلیون دفعات : 3,726
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 18,763 درصد تغییر : 0.28 حجم : 18.36 میلیون دفعات : 3,642
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,711 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.43 میلیون دفعات : 5,014
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,711 درصد تغییر : 0.74 حجم : 18.43 میلیون دفعات : 5,014
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 18,574 درصد تغییر : 1.59 حجم : 6.6 میلیون دفعات : 506
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 18,284 درصد تغییر : 3.36 حجم : 29.95 میلیون دفعات : 5,292
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 17,690 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 234
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 16,848 درصد تغییر : 4.20 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 1,176
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 16,169 درصد تغییر : 2.50 حجم : 3.87 میلیون دفعات : 1,127
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 16,584 درصد تغییر : 4.62 حجم : 9.25 میلیون دفعات : 1,739
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 15,851 درصد تغییر : 1.60 حجم : 1.78 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 15,602 درصد تغییر : 4.87 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 14,877 درصد تغییر : 0.70 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 14,774 درصد تغییر : 5.45 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 315
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حفارس آخرین : 209.00 4,460 حجم : 32.36 میلیون ارزش بازار : 11.095 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حخزر آخرین : 1,108 21,059 حجم : 264,334 ارزش بازار : 23.481 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : حتوکا آخرین : 990.00 18,940 حجم : 1.6 میلیون ارزش بازار : 6.306 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حپترو آخرین : 1,610 30,760 حجم : 39,573 ارزش بازار : 6.444 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حاریا آخرین : 16,037 15,328 حجم : 5,591 ارزش بازار : 8.469 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها