تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,900 1.43
قیمت پایانی: 7,000 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,000 پایانی 7,000 0.00
بیشترین 7,180 کمترین 6,810
حجم 13.25 میلیون دفعات 476
حد قیمت 6,700 - 7,400 ارزش 100.1 میلیارد
حجم مبنا 7.704 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
79 تعداد خریدار 3
2.432 میلیون حجم خرید 23.84 میلیون
163 تعداد فروشنده 7
4.259 میلیون حجم فروش 22.012 میلیون
1.827 میلیون تغییر مالکیت 1.827 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد265,792 خرید7,000 فروش7,010 تعداد4,500 دستور1
دستور1 تعداد245 خرید6,890 فروش7,020 تعداد7,199 دستور1
دستور2 تعداد13,180 خرید6,880 فروش7,030 تعداد65,951 دستور4
دستور3 تعداد3,762 خرید6,870 فروش7,040 تعداد106,588 دستور5
دستور2 تعداد12,105 خرید6,860 فروش7,050 تعداد1,006,661 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 833 دوره 12 ماهه
سود TTM 833
P/E TTM 8.403

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 833 P/E مجمع 8.4
سود نقدی 84
درصد توزیع 10.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.27 % رتبه 137
6 ماهه 1.64 % رتبه 183
9 ماهه 4.45 % رتبه 251
1 ساله 10.74 % رتبه 174
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
113.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.02

P/B

% 23.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 0.71 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 7,050 درصد تغییر : 3.29 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 7,290 درصد تغییر : 1.75 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 7,420 درصد تغییر : 0.80 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 7,480 درصد تغییر : 1.06 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 7,560 درصد تغییر : 2.44 حجم : 13.25 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.14 حجم : 21.11 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 7,390 درصد تغییر : 0.27 حجم : 30.35 میلیون دفعات : 1,206
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 7,370 درصد تغییر : 0.68 حجم : 10.03 میلیون دفعات : 566
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 7,320 درصد تغییر : 0.27 حجم : 5.52 میلیون دفعات : 329
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 7,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.38 میلیون دفعات : 322
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 7,280 درصد تغییر : 0.41 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 292
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 7,250 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 7,240 درصد تغییر : 0.14 حجم : 4.33 میلیون دفعات : 258
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 10.00 7,210 حجم : 2.21 میلیون ارزش بازار : 65.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تماوند آخرین : 8,707 4,590 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امین آخرین : - 7,120 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 78.32 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امید آخرین : 330.00 6,380 حجم : 5.86 میلیون ارزش بازار : 67.07 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : تملت آخرین : 26.00 4,653 حجم : 8.82 میلیون ارزش بازار : 51.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها