تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,160 0.33
قیمت پایانی: 6,140 0.00

آخرین معامله

09:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,160 پایانی 6,140 0.00
بیشترین 6,230 کمترین 6,160
حجم 448,874 دفعات 64
حد قیمت 6,040 - 6,520 ارزش 2.8 میلیارد
حجم مبنا 7.704 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:22
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار 5
2.634 میلیون حجم خرید 1.837 میلیون
167 تعداد فروشنده 1
3.978 میلیون حجم فروش 493,073
1.344 میلیون تغییر مالکیت 1.344 میلیون

عرضه و تقاضا

09:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد253,184 خرید6,110 فروش6,190 تعداد151,903 دستور3
دستور1 تعداد15,853 خرید6,100 فروش6,200 تعداد36,960 دستور16
دستور1 تعداد200,000 خرید6,090 فروش6,210 تعداد12,000 دستور1
دستور3 تعداد401,677 خرید6,080 فروش6,220 تعداد206,139 دستور6
دستور1 تعداد1,000 خرید6,060 فروش6,240 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 458 دوره 9 ماهه
سود TTM 620
P/E TTM 9.903

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 786 P/E مجمع 7.81
سود نقدی 750
درصد توزیع 95.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.08 % رتبه 209
6 ماهه 21.94 % رتبه 316
9 ماهه 9.94 % رتبه 185
1 ساله 84.22 % رتبه 169
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
92.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.41

P/B

% 25.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 6,140 درصد تغییر : 0.33 حجم : 4.47 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 0.65 حجم : 5.56 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 1.49 حجم : 8.58 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 6,030 درصد تغییر : 1.95 حجم : 11.9 میلیون دفعات : 646
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 6,150 درصد تغییر : 0.49 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 221
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 1.75 حجم : 8.35 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 6,290 درصد تغییر : 0.63 حجم : 6.22 میلیون دفعات : 617
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 0.63 حجم : 4.45 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 6,370 درصد تغییر : 1.27 حجم : 7.63 میلیون دفعات : 976
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 6,290 درصد تغییر : 0.79 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 392
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 6,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 6,340 درصد تغییر : 0.31 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 6,360 درصد تغییر : 0.78 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 498
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 6,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.87 میلیون دفعات : 560
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 6,410 درصد تغییر : 1.39 حجم : 13.13 میلیون دفعات : 743
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : - 10,330 حجم : 729,260 ارزش بازار : 93.06 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : تماوند آخرین : 533.00 13,830 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : امین آخرین : - 10,400 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 72.8 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : امید آخرین : 170.00 8,530 حجم : 3.74 میلیون ارزش بازار : 81.795 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : تملت آخرین : 30.00 5,560 حجم : 11.74 میلیون ارزش بازار : 61.82 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها