تامین سرمایه بانک ملت

تملت | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,970 1.22
قیمت پایانی: 4,967 1.16

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,000 پایانی 4,967 57.00
بیشترین 5,100 کمترین 4,802
حجم 23.61 میلیون دفعات 2,150
حد قیمت 4,763 - 5,204 ارزش 117.3 میلیارد
حجم مبنا 5.531 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
304 تعداد خریدار 7
5.662 میلیون حجم خرید 17.946 میلیون
1,257 تعداد فروشنده 5
21.627 میلیون حجم فروش 1.981 میلیون
15.965 میلیون تغییر مالکیت 15.965 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,900 خرید4,960 فروش4,979 تعداد83,625 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید4,888 فروش4,980 تعداد61,500 دستور2
دستور2 تعداد42,281 خرید4,884 فروش4,988 تعداد1,830 دستور2
دستور1 تعداد395 خرید4,883 فروش4,989 تعداد630 دستور1
دستور2 تعداد10,708 خرید4,882 فروش4,990 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 478 دوره 12 ماهه
سود TTM 478
P/E TTM 10.391

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 584 P/E مجمع 8.51
سود نقدی 500
درصد توزیع 85.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.06 % رتبه 92
6 ماهه 38.78 % رتبه 112
9 ماهه 64.56 % رتبه 192
1 ساله 35.38 % رتبه 89
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.637 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.11

P/B

% 16.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 4,967 درصد تغییر : 1.16 حجم : 23.61 میلیون دفعات : 2,150
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 4,910 درصد تغییر : 1.53 حجم : 8.44 میلیون دفعات : 1,785
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 4,836 درصد تغییر : 1.99 حجم : 8.28 میلیون دفعات : 1,280
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 4,934 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 4,952 درصد تغییر : 0.84 حجم : 4.54 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,994 درصد تغییر : 0.08 حجم : 8.3 میلیون دفعات : 1,748
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 1.69 حجم : 8.43 میلیون دفعات : 2,129
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 4,907 درصد تغییر : 0.47 حجم : 12.6 میلیون دفعات : 1,920
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 4,930 درصد تغییر : 0.20 حجم : 16.47 میلیون دفعات : 2,155
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 4,920 درصد تغییر : 3.53 حجم : 18.71 میلیون دفعات : 2,922
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.52 میلیون دفعات : 2,056
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 487,144 دفعات : 75
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 232,571 دفعات : 35
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 704,878 دفعات : 142
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.59 میلیون دفعات : 1,021
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 240.00 8,220 حجم : 1.9 میلیون ارزش بازار : 75.42 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : تماوند آخرین : 7,877 5,420 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : امین آخرین : - 6,990 حجم : 1.8 میلیون ارزش بازار : 76.89 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : امید آخرین : 230.00 7,520 حجم : 24,221 ارزش بازار : 73.625 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : تنوین آخرین : 70.00 7,300 حجم : 4.33 میلیون ارزش بازار : 108.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها