تامین سرمایه بانک ملت

تملت | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,895 0.21
قیمت پایانی: 2,889 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,867 پایانی 2,889 0.00
بیشترین 2,929 کمترین 2,857
حجم 8.241 میلیون دفعات 769
حد قیمت 2,657 - 3,055 ارزش 23.89 میلیارد
حجم مبنا 10.8 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
180 تعداد خریدار 1
8.223 میلیون حجم خرید 17,500
424 تعداد فروشنده 2
8.24 میلیون حجم فروش 913
16,587 تغییر مالکیت 16,587

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید2,893 فروش2,910 تعداد212 دستور1
دستور1 تعداد8,656 خرید2,892 فروش2,912 تعداد167,000 دستور1
دستور6 تعداد48,950 خرید2,890 فروش2,913 تعداد150,000 دستور1
دستور1 تعداد60,000 خرید2,889 فروش2,914 تعداد16 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید2,886 فروش2,915 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 236 دوره 12 ماهه
سود TTM 295
P/E TTM 9.793

DPS

آخرین مجمع 1401/10/30
سود واقعی 295 P/E مجمع 9.79
سود نقدی 33
درصد توزیع 11.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.42 % رتبه 419
6 ماهه 25.45 % رتبه 335
9 ماهه 40.22 % رتبه 278
1 ساله 40.68 % رتبه 268
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
78.003 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.49

P/B

% 7.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,889 درصد تغییر : 1.16 حجم : 8.241 میلیون دفعات : 769
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 2,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.957 میلیون دفعات : 1,044
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,856 درصد تغییر : 1.45 حجم : 32.957 میلیون دفعات : 1,044
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 2,898 درصد تغییر : 0.21 حجم : 37.715 میلیون دفعات : 1,495
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,904 درصد تغییر : 0.55 حجم : 25.852 میلیون دفعات : 1,356
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,888 درصد تغییر : 6.54 حجم : 53.426 میلیون دفعات : 1,786
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 3,090 درصد تغییر : 1.37 حجم : 120.37 میلیون دفعات : 3,399
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 3,133 درصد تغییر : 0.00 حجم : 124.318 میلیون دفعات : 2,200
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,133 درصد تغییر : 6.57 حجم : 124.318 میلیون دفعات : 2,200
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 2,940 درصد تغییر : 0.10 حجم : 28.761 میلیون دفعات : 1,673
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,943 درصد تغییر : 0.27 حجم : 23.8 میلیون دفعات : 1,561
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 2,951 درصد تغییر : 0.55 حجم : 13.826 میلیون دفعات : 1,129
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,935 درصد تغییر : 1.01 حجم : 23.051 میلیون دفعات : 1,926
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 2,965 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.714 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 2,965 درصد تغییر : 2.00 حجم : 16.714 میلیون دفعات : 1,372
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 71.00 3,968 حجم : 1.969 میلیون ارزش بازار : 141.365 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تماوند آخرین : 10.00 6,840 حجم : 3.3 میلیون ارزش بازار : 47.81 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امین آخرین : 10.00 6,980 حجم : 11.519 میلیون ارزش بازار : 125.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امید آخرین : 40.00 6,060 حجم : 2.597 میلیون ارزش بازار : 91.504 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تنوین آخرین : 40.00 4,600 حجم : 2.965 میلیون ارزش بازار : 111.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تفارس آخرین : - 1,000 حجم : 2 میلیارد ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها