تامین سرمایه بانک ملت

تملت | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,402 0.67
قیمت پایانی: 2,386 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,385 پایانی 2,386 0.00
بیشترین 2,417 کمترین 2,369
حجم 10.56 میلیون دفعات 727
حد قیمت 2,241 - 2,525 ارزش 32.8 میلیارد
حجم مبنا 6.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار 1
1.615 میلیون حجم خرید 1.556 میلیون
207 تعداد فروشنده 2
3.125 میلیون حجم فروش 45,765
1.51 میلیون تغییر مالکیت 1.51 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید2,384 فروش2,398 تعداد4,988 دستور2
دستور1 تعداد2,003 خرید2,383 فروش2,399 تعداد9,000 دستور2
دستور1 تعداد7,753 خرید2,380 فروش2,400 تعداد422,671 دستور6
دستور1 تعداد18,740 خرید2,370 فروش2,410 تعداد31,630 دستور2
دستور1 تعداد5,370 خرید2,366 فروش2,411 تعداد128,945 دستور5

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 68 دوره 3 ماهه
سود TTM 263
P/E TTM 9.072

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 341 P/E مجمع 6.99
سود نقدی 35
درصد توزیع 10.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.48 % رتبه 278
6 ماهه 19.43 % رتبه 206
9 ماهه 16.72 % رتبه 291
1 ساله 13.85 % رتبه 235
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.488 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.28

P/B

% 11.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,386 درصد تغییر : 0.13 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,383 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,383 درصد تغییر : 0.30 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,376 درصد تغییر : 0.04 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,375 درصد تغییر : 0.38 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,366 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,366 درصد تغییر : 0.21 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,371 درصد تغییر : 0.55 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,384 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,384 درصد تغییر : 1.19 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,356 درصد تغییر : 0.17 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,352 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,352 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,352 درصد تغییر : 0.09 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,354 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 727
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 170.00 6,930 حجم : 1.37 میلیون ارزش بازار : 84.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تماوند آخرین : 40.00 5,500 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 35.91 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امین آخرین : - 11,380 حجم : 1.24 میلیون ارزش بازار : 118.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امید آخرین : 180.00 5,650 حجم : 921,331 ارزش بازار : 92.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تنوین آخرین : 23.00 4,941 حجم : 3.12 میلیون ارزش بازار : 80.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تفارس آخرین : - 1,000 حجم : 2 میلیارد ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها