ماشین سازی نیرو محرکه

تمحرکه | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( تجهیزات بالابر و جابجایی )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تجهیزات بالابر و جابجایی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,700 73.54
قیمت پایانی: 21,543 0.00

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,760 پایانی 21,543 0.00
بیشترین 5,780 کمترین 5,630
حجم 391,979 دفعات 96
حد قیمت 11,510 - 11,970 ارزش 7.45 میلیارد
حجم مبنا 420,522 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
372 تعداد خریدار 1
2.947 میلیون حجم خرید 837
271 تعداد فروشنده -
2.948 میلیون حجم فروش -
837.00 تغییر مالکیت 837.00

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد423 خرید11,640 فروش11,700 تعداد870 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید11,630 فروش11,720 تعداد9,082 دستور2
دستور3 تعداد5,259 خرید11,620 فروش11,730 تعداد23,904 دستور3
دستور1 تعداد1,500 خرید11,610 فروش11,740 تعداد10,000 دستور1
دستور5 تعداد3,100 خرید11,600 فروش11,810 تعداد3,693 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -35 دوره 6 ماهه
سود TTM -378
P/E TTM -31.296

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -123 P/E مجمع -96.18
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.99 % رتبه 488
6 ماهه 41.35 % رتبه 615
9 ماهه 10.8 % رتبه 620
1 ساله 53.1 % رتبه 603
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.435 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 83.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 21,543 درصد تغییر : 0.00 حجم : 391,979 دفعات : 96
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تفیرو آخرین : 19,750 38,850 حجم : 100 ارزش بازار : 283.2 میلیارد تاریخ : 1401/07/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها