تلیسه نمونه

تلیسه | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,999 0.07
قیمت پایانی: 2,997 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,940 پایانی 2,997 0.00
بیشترین 3,052 کمترین 2,905
حجم 12.96 میلیون دفعات 842
حد قیمت 2,854 - 3,218 ارزش 29.6 میلیارد
حجم مبنا 6.871 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
361 تعداد خریدار -
14.641 میلیون حجم خرید -
269 تعداد فروشنده -
14.641 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,203 خرید2,940 فروش2,960 تعداد189,925 دستور3
دستور1 تعداد1,103 خرید2,934 فروش2,968 تعداد38,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,932 فروش2,969 تعداد29,666 دستور1
دستور3 تعداد21,500 خرید2,930 فروش2,988 تعداد37,673 دستور2
دستور2 تعداد34,091 خرید2,921 فروش2,999 تعداد57,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 50 دوره 3 ماهه
سود TTM 153
P/E TTM 19.425

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 140 P/E مجمع 21.23
سود نقدی 140
درصد توزیع 100 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.92 % رتبه 62
6 ماهه 57.33 % رتبه 86
9 ماهه 34.49 % رتبه 101
1 ساله 12.76 % رتبه 125
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.401 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.72

P/B

% 29.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,997 درصد تغییر : 0.84 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,972 درصد تغییر : 2.11 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,036 درصد تغییر : 2.22 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,970 درصد تغییر : 2.62 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,050 درصد تغییر : 3.57 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,945 درصد تغییر : 5.31 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,110 درصد تغییر : 1.30 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 1.29 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,031 درصد تغییر : 0.17 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 3,026 درصد تغییر : 4.24 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,903 درصد تغییر : 0.45 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,890 درصد تغییر : 5.22 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,049 درصد تغییر : 5.10 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 842
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکشت آخرین : 150.00 27,450 حجم : 432,812 ارزش بازار : 5.571 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زقیام آخرین : 21.00 1,892 حجم : 21.16 میلیون ارزش بازار : 14.022 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زشگزا آخرین : 27.00 4,800 حجم : 10.07 میلیون ارزش بازار : 4.843 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زبینا آخرین : 118.00 2,970 حجم : 7.77 میلیون ارزش بازار : 8.711 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها