تلیسه نمونه

تلیسه | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,029 0.20
قیمت پایانی: 5,019 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,780 پایانی 5,019 0.00
بیشترین 5,110 کمترین 4,770
حجم 22.951 میلیون دفعات 2,114
حد قیمت 4,464 - 5,136 ارزش 115.19 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
610 تعداد خریدار 3
22.762 میلیون حجم خرید 188,527
757 تعداد فروشنده 2
22.676 میلیون حجم فروش 275,103
86,576 تغییر مالکیت 86,576

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,200 خرید5,024 فروش5,040 تعداد198,847 دستور2
دستور3 تعداد52,470 خرید5,022 فروش5,042 تعداد2,238 دستور1
دستور2 تعداد20,000 خرید5,021 فروش5,043 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد5,100 خرید5,017 فروش5,061 تعداد16,050 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,016 فروش5,062 تعداد3,985 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 252 دوره 12 ماهه
سود TTM 252
P/E TTM 19.917

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 140 P/E مجمع 35.85
سود نقدی 140
درصد توزیع 100 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.59 % رتبه 82
6 ماهه 29.79 % رتبه 66
9 ماهه 51.63 % رتبه 59
1 ساله 15.47 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.065 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.95

P/B

% 30.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 5,019 درصد تغییر : 4.56 حجم : 22.951 میلیون دفعات : 2,114
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.496 میلیون دفعات : 1,390
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 2.83 حجم : 14.496 میلیون دفعات : 1,390
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 2.49 حجم : 21.757 میلیون دفعات : 1,910
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 0.84 حجم : 24.698 میلیون دفعات : 1,957
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 4,780 درصد تغییر : 6.64 حجم : 48.153 میلیون دفعات : 3,312
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 1.54 حجم : 31.893 میلیون دفعات : 3,456
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.936 میلیون دفعات : 2,355
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 1.70 حجم : 22.936 میلیون دفعات : 2,355
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 0.95 حجم : 31.581 میلیون دفعات : 2,665
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 5,240 درصد تغییر : 0.77 حجم : 31.794 میلیون دفعات : 2,715
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.97 حجم : 26.703 میلیون دفعات : 2,426
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 5,150 درصد تغییر : 0.98 حجم : 36.683 میلیون دفعات : 3,574
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.443 میلیون دفعات : 2,987
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 1.80 حجم : 32.443 میلیون دفعات : 2,987
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکشت آخرین : 150.00 22,700 حجم : 2.624 میلیون ارزش بازار : 13.71 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زقیام آخرین : 8.00 3,289 حجم : 12.928 میلیون ارزش بازار : 22.74 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زشگزا آخرین : 10.00 10,370 حجم : 4.291 میلیون ارزش بازار : 9.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زبینا آخرین : 3.00 4,331 حجم : 9.797 میلیون ارزش بازار : 15.776 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها