تجلی توسعه معادن و فلزات

تجلی | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,215 0.65
قیمت پایانی: 1,193 2.45

آخرین معامله

09:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,193 پایانی 1,193 30.00
بیشترین 1,220 کمترین 1,193
حجم 1.701 میلیون دفعات 68
حد قیمت 1,162 - 1,284 ارزش 2.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:29
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار 2
898,995 حجم خرید 635,858
27 تعداد فروشنده 1
1.505 میلیون حجم فروش 30,000
605,858 تغییر مالکیت 605,858

عرضه و تقاضا

09:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد107,499 خرید1,200 فروش1,201 تعداد55,058 دستور1
دستور2 تعداد65,846 خرید1,195 فروش1,213 تعداد23,282 دستور3
دستور3 تعداد20,827 خرید1,193 فروش1,218 تعداد4,200 دستور1
دستور2 تعداد14,195 خرید1,192 فروش1,220 تعداد140,000 دستور2
دستور1 تعداد200,000 خرید1,190 فروش1,230 تعداد288,918 دستور8

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 31 دوره 3 ماهه
سود TTM 60
P/E TTM 20.087

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 31 P/E مجمع 38.71
سود نقدی 4
درصد توزیع 12.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.48 % رتبه 75
6 ماهه 18.2 % رتبه 47
9 ماهه 22.46 % رتبه 18
1 ساله 22.46 % رتبه 51
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.13

P/B

% 8.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 1,223 درصد تغییر : 2.32 حجم : 56.12 میلیون دفعات : 1,157
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 1,252 درصد تغییر : 3.22 حجم : 8.147 میلیون دفعات : 506
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 1,213 درصد تغییر : 1.42 حجم : 13.126 میلیون دفعات : 568
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 1,196 درصد تغییر : 2.13 حجم : 33.118 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 1,222 درصد تغییر : 0.57 حجم : 34.905 میلیون دفعات : 952
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1,229 درصد تغییر : 0.89 حجم : 18.141 میلیون دفعات : 560
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1,240 درصد تغییر : 1.90 حجم : 16.401 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1,264 درصد تغییر : 0.71 حجم : 23.476 میلیون دفعات : 754
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.17 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.17 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1,273 درصد تغییر : 0.39 حجم : 14.194 میلیون دفعات : 514
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1,268 درصد تغییر : 2.26 حجم : 18.311 میلیون دفعات : 781
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1,240 درصد تغییر : 2.05 حجم : 24.214 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1,266 درصد تغییر : 2.01 حجم : 30.418 میلیون دفعات : 1,233
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1,292 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.943 میلیون دفعات : 477
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تاصیکو آخرین : 270.00 7,810 حجم : 178,559 ارزش بازار : 250.48 هزار میلیارد تاریخ : 09:31
نماد : ومعادن آخرین : - 4,459 حجم : 923,097 ارزش بازار : 857.074 هزار میلیارد تاریخ : 09:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها