سر. نفت و گاز تامین

تاپیکو | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,920 1.49
قیمت پایانی: 10,100 0.30

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,390 پایانی 10,100 30.00
بیشترین 10,490 کمترین 9,910
حجم 7.72 میلیون دفعات 1,259
حد قیمت 9,770 - 10,670 ارزش 78.1 میلیارد
حجم مبنا 7.792 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
399 تعداد خریدار 3
5.229 میلیون حجم خرید 2.494 میلیون
521 تعداد فروشنده 2
6.958 میلیون حجم فروش 765,210
1.729 میلیون تغییر مالکیت 1.729 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد5,004 خرید9,920 فروش10,000 تعداد12,439 دستور3
دستور4 تعداد11,530 خرید9,910 فروش10,020 تعداد4,495 دستور3
دستور3 تعداد101,027 خرید9,900 فروش10,030 تعداد790 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید9,890 فروش10,050 تعداد12,331 دستور5
دستور1 تعداد1,000 خرید9,850 فروش10,060 تعداد14,659 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 131 دوره 9 ماهه
سود TTM 833
P/E TTM 12.125

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 745 P/E مجمع 13.56
سود نقدی 630
درصد توزیع 84.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.66 % رتبه 26
6 ماهه 34.78 % رتبه 26
9 ماهه 56.57 % رتبه 28
1 ساله 2.51 % رتبه 26
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
823.15 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.41

P/B

% 8.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.30 حجم : 7.72 میلیون دفعات : 1,259
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 10,070 درصد تغییر : 2.44 حجم : 8.86 میلیون دفعات : 1,239
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.82 حجم : 9.53 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 9,750 درصد تغییر : 2.99 حجم : 17.07 میلیون دفعات : 1,205
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 10,050 درصد تغییر : 0.59 حجم : 7.44 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 0.49 حجم : 8.61 میلیون دفعات : 1,320
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,160 درصد تغییر : 1.46 حجم : 7.36 میلیون دفعات : 931
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,310 درصد تغییر : 2.92 حجم : 15.97 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,620 درصد تغییر : 2.66 حجم : 12.33 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,910 درصد تغییر : 3.54 حجم : 6.5 میلیون دفعات : 1,171
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.5 میلیون دفعات : 1,492
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.05 میلیون دفعات : 1,670
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.73 میلیون دفعات : 861
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 1,098
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.26 میلیون دفعات : 1,528
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 500.00 58,980 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 533.97 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مارون آخرین : 3,991 143,500 حجم : 20,237 ارزش بازار : 1179.216 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کلر آخرین : 3,895 125,952 حجم : 605 ارزش بازار : 42.523 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرماشا آخرین : 340.00 31,940 حجم : 619,450 ارزش بازار : 113.393 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فارس آخرین : 330.00 8,980 حجم : 26.77 میلیون ارزش بازار : 2542.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شیران آخرین : 240.00 20,610 حجم : 4.65 میلیون ارزش بازار : 201.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 63.00 8,800 حجم : 29.19 میلیون ارزش بازار : 212.121 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شفن آخرین : 5,550 299,000 حجم : 101,073 ارزش بازار : 288.135 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها