سر. نفت و گاز تامین

تاپیکو | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 15,760 0.51
قیمت پایانی: 15,680 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,940 پایانی 15,680 0.00
بیشترین 15,940 کمترین 15,600
حجم 3.29 میلیون دفعات 857
حد قیمت 15,200 - 16,800 ارزش 44.9 میلیارد
حجم مبنا 9.16 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
480 تعداد خریدار 6
5.416 میلیون حجم خرید 4.852 میلیون
219 تعداد فروشنده 1
10.134 میلیون حجم فروش 134,646
4.718 میلیون تغییر مالکیت 4.718 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد63,961 خرید15,650 فروش15,720 تعداد490 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید15,640 فروش15,770 تعداد14,300 دستور1
دستور1 تعداد733 خرید15,630 فروش15,800 تعداد13,583 دستور1
دستور1 تعداد325 خرید15,610 فروش15,840 تعداد54,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید15,600 فروش15,850 تعداد60,559 دستور4

EPS

سال مالی 1401/02/31
تحقق سود 2,371 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,371
P/E TTM 6.693

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 1,903 P/E مجمع 8.34
سود نقدی 1,930
درصد توزیع 101.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.79 % رتبه 26
6 ماهه 27.78 % رتبه 28
9 ماهه 10.44 % رتبه 31
1 ساله 3.59 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1121.44 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.97

P/B

% 8.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 15,680 درصد تغییر : 1.20 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 15,870 درصد تغییر : 0.63 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 1.05 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 16,140 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 16,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 16,220 درصد تغییر : 0.55 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 1.63 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 16,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 16,580 درصد تغییر : 0.12 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 16,600 درصد تغییر : 0.30 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 16,550 درصد تغییر : 0.98 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 16,390 درصد تغییر : 0.12 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 16,370 درصد تغییر : 0.55 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 16,460 درصد تغییر : 1.04 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 857
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 440.00 90,030 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,000 192,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/21
نماد : کلر آخرین : 100.00 72,600 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 960.00 56,150 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 2,244 774 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فارس آخرین : 120.00 8,090 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 60.00 9,480 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 9,323 73,750 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 130.00 9,560 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شفن آخرین : 70.00 6,250 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها