سر. نفت و گاز تامین

تاپیکو | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز-محفوظ

آخرین قیمت: 11,210 4.92
قیمت پایانی: 11,220 4.83

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,320 پایانی 11,220 570.00
بیشترین 11,530 کمترین 11,210
حجم 19.34 میلیون دفعات 1,634
حد قیمت 11,210 - 12,370 ارزش 217 میلیارد
حجم مبنا 7.792 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
511 تعداد خریدار 4
4.666 میلیون حجم خرید 14.675 میلیون
728 تعداد فروشنده 3
17.716 میلیون حجم فروش 1.625 میلیون
13.05 میلیون تغییر مالکیت 13.05 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,210 تعداد10,786,620 دستور775
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,220 تعداد43,631 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,230 تعداد7,184 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,240 تعداد2,880 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,250 تعداد10,949 دستور5

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 79 دوره 6 ماهه
سود TTM 778
P/E TTM 14.422

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 745 P/E مجمع 15.06
سود نقدی 630
درصد توزیع 84.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.16 % رتبه 30
6 ماهه 43.49 % رتبه 33
9 ماهه 130.43 % رتبه 25
1 ساله 198.13 % رتبه 26
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
914.43 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.36

P/B

% 8.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 11,220 درصد تغییر : 4.84 حجم : 19.34 میلیون دفعات : 1,634
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 11,790 درصد تغییر : 1.67 حجم : 34.96 میلیون دفعات : 5,324
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 11,990 درصد تغییر : 4.84 حجم : 18.13 میلیون دفعات : 2,235
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 1.64 حجم : 15.29 میلیون دفعات : 3,574
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 12,810 درصد تغییر : 2.64 حجم : 13.79 میلیون دفعات : 3,311
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 3.18 حجم : 31.93 میلیون دفعات : 5,070
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 12,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30.79 میلیون دفعات : 4,869
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 12,890 درصد تغییر : 4.38 حجم : 30.79 میلیون دفعات : 4,869
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 13,480 درصد تغییر : 4.53 حجم : 25.26 میلیون دفعات : 4,705
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 14,120 درصد تغییر : 2.25 حجم : 18.37 میلیون دفعات : 4,301
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 2.52 حجم : 25.82 میلیون دفعات : 5,712
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 13,470 درصد تغییر : 4.54 حجم : 30.53 میلیون دفعات : 4,853
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 14,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.38 میلیون دفعات : 5,370
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 14,110 درصد تغییر : 3.22 حجم : 26.38 میلیون دفعات : 5,370
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 1.02 حجم : 35.63 میلیون دفعات : 6,977
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,070 58,350 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 525.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : مارون آخرین : 7,211 141,200 حجم : - ارزش بازار : 1174.144 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کلر آخرین : 6,364 120,924 حجم : - ارزش بازار : 39.662 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کرماشا آخرین : 1,830 34,950 حجم : 932,615 ارزش بازار : 125.71 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فسا آخرین : 916.00 2,102 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فارس آخرین : 500.00 9,560 حجم : 19.95 میلیون ارزش بازار : 2746.59 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شیران آخرین : 1,850 35,330 حجم : 11.64 میلیون ارزش بازار : 285.141 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 482.00 9,175 حجم : - ارزش بازار : 220.123 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شفن آخرین : 13,780 262,000 حجم : 456,940 ارزش بازار : 249.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها