تجارت الکترونیک پارسیان کیش

تاپکیش | سهام - فرابورس
رایانه ( سایر فعالیتهای رایانه ای )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

سایر فعالیتهای رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,900 2.04
قیمت پایانی: 22,402 4.17

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,029 پایانی 22,402 976.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 22,210 - 24,546 ارزش -
حجم مبنا 3.166 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
530 تعداد خریدار 3
7.744 میلیون حجم خرید 493,649
839 تعداد فروشنده 1
7.837 میلیون حجم فروش 400,000
93,649 تغییر مالکیت 93,649

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید22,220 فروش22,900 تعداد69,770 دستور4
دستور2 تعداد22,000 خرید22,210 فروش22,980 تعداد2,667 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش22,990 تعداد758 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,000 تعداد32,761 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,029 تعداد228 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 327 دوره 9 ماهه
سود TTM 376
P/E TTM 59.633

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,005 P/E مجمع 22.29
سود نقدی 500
درصد توزیع 49.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91.95 % رتبه 370
6 ماهه 7.89 % رتبه 444
9 ماهه 99.53 % رتبه 345
1 ساله 195.5 % رتبه 358
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.882 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.47

P/B

% 26.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 22,402 درصد تغییر : 4.18 حجم : 8.24 میلیون دفعات : 1,616
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 23,378 درصد تغییر : 0.68 حجم : 11.35 میلیون دفعات : 3,534
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 23,538 درصد تغییر : 4.06 حجم : 5.23 میلیون دفعات : 1,552
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 22,620 درصد تغییر : 3.20 حجم : 12.04 میلیون دفعات : 3,646
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 21,919 درصد تغییر : 3.58 حجم : 12.51 میلیون دفعات : 3,893
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 22,732 درصد تغییر : 4.32 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 704
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 23,759 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.5 میلیون دفعات : 4,251
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 23,759 درصد تغییر : 0.85 حجم : 11.5 میلیون دفعات : 4,251
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 23,963 درصد تغییر : 4.75 حجم : 4.58 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 22,877 درصد تغییر : 2.34 حجم : 14.75 میلیون دفعات : 3,577
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 22,355 درصد تغییر : 4.45 حجم : 7.7 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 23,397 درصد تغییر : 2.34 حجم : 14.78 میلیون دفعات : 3,805
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 23,958 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.31 میلیون دفعات : 2,889
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 23,958 درصد تغییر : 4.95 حجم : 16.31 میلیون دفعات : 2,889
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 22,829 درصد تغییر : 2.75 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 230
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مفاخر آخرین : 2,313 43,954 حجم : - ارزش بازار : 7.642 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : افرا آخرین : 1,965 47,215 حجم : - ارزش بازار : 30.983 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فن آوا آخرین : 1,097 15,641 حجم : 5,500 ارزش بازار : 12.799 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها