تجارت الکترونیک پارسیان کیش

تاپکیش | سهام - فرابورس
رایانه ( سایر فعالیتهای رایانه ای )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

سایر فعالیتهای رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,131 2.00
قیمت پایانی: 18,483 0.10

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,131 پایانی 18,483 18.00
بیشترین 18,131 کمترین 18,131
حجم 128,463 دفعات 11
حد قیمت 18,131 - 19,611 ارزش 2.33 میلیارد
حجم مبنا 3.166 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
1,952 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,952 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,131 تعداد13,827,126 دستور811
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,132 تعداد5,552 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,186 تعداد58,833 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,243 تعداد2,707 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,300 تعداد4,225 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 459 دوره 12 ماهه
سود TTM 459
P/E TTM 40.307

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 459 P/E مجمع 40.31
سود نقدی 230
درصد توزیع 50.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.19 % رتبه 411
6 ماهه 57.51 % رتبه 367
9 ماهه 15.88 % رتبه 440
1 ساله 112.99 % رتبه 364
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.18 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.39

P/B

% 29.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 18,483 درصد تغییر : 0.10 حجم : 128,463 دفعات : 11
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 18,501 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,952 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 18,501 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,280 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 18,501 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,166 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 18,501 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,059 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 18,501 درصد تغییر : 0.30 حجم : 402,292 دفعات : 15
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 18,557 درصد تغییر : 0.31 حجم : 414,188 دفعات : 19
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 18,615 درصد تغییر : 0.31 حجم : 414,886 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 18,673 درصد تغییر : 0.30 حجم : 408,489 دفعات : 21
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 18,730 درصد تغییر : 0.31 حجم : 409,254 دفعات : 26
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 18,788 درصد تغییر : 0.33 حجم : 441,635 دفعات : 46
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 18,851 درصد تغییر : 1.54 حجم : 448,411 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 19,145 درصد تغییر : 0.39 حجم : 506,305 دفعات : 85
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 19,220 درصد تغییر : 0.46 حجم : 540,934 دفعات : 50
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 19,308 درصد تغییر : 0.47 حجم : 554,839 دفعات : 92
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مفاخر آخرین : 1,335 65,431 حجم : - ارزش بازار : 11.35 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/21
نماد : افرا آخرین : 686.00 33,631 حجم : 299 ارزش بازار : 21.448 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فن آوا آخرین : 3,509 18,053 حجم : 5,500 ارزش بازار : 12.799 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها