سر. صدر تامین

تاصیکو | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,500 0.11
قیمت پایانی: 9,480 0.11

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,700 پایانی 9,480 10.00
بیشترین 9,700 کمترین 9,380
حجم 646,387 دفعات 53
حد قیمت 7,780 - 8,940 ارزش 5.4 میلیارد
حجم مبنا 14.252 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار 1
554,651 حجم خرید 89,736
16 تعداد فروشنده 1
632,097 حجم فروش 12,290
77,446 تغییر مالکیت 77,446

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,640 خرید8,340 فروش8,350 تعداد29,824 دستور2
دستور8 تعداد109,841 خرید8,330 فروش8,360 تعداد89,180 دستور2
دستور10 تعداد94,310 خرید8,320 فروش8,440 تعداد30,650 دستور2
دستور11 تعداد103,100 خرید8,310 فروش8,460 تعداد1,200 دستور1
دستور20 تعداد131,783 خرید8,300 فروش8,470 تعداد25,000 دستور1

EPS

سال مالی 1403/02/31
تحقق سود 177 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,075
P/E TTM 7.779

DPS

آخرین مجمع 1402/02/31
سود واقعی 2,463 P/E مجمع 3.39
سود نقدی 2,250
درصد توزیع 91.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.43 % رتبه 114
6 ماهه 22.38 % رتبه 193
9 ماهه 12.16 % رتبه 162
1 ساله 64.74 % رتبه 196
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
564.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.04

P/B

% 11.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 9,480 درصد تغییر : 0.11 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 9,490 درصد تغییر : 0.11 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 0.42 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.94 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 9,630 درصد تغییر : 0.63 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 0.21 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 9,550 درصد تغییر : 0.21 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 9,530 درصد تغییر : 0.31 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 1.27 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 9,440 درصد تغییر : 0.21 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 4.99 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 3.09 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 8,740 درصد تغییر : 0.92 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 8,660 درصد تغییر : 1.52 حجم : 646,387 دفعات : 53
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 8,530 درصد تغییر : 0.59 حجم : 646,387 دفعات : 53
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعادن آخرین : 23.00 2,899 حجم : 4.821 میلیون ارزش بازار : 933.853 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : تجلی آخرین : 11.00 2,405 حجم : 731,201 ارزش بازار : 136.152 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها