سر. صدر تامین

تاصیکو | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,350 0.43
قیمت پایانی: 9,330 0.64

آخرین معامله

12:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,230 پایانی 9,330 60.00
بیشترین 9,440 کمترین 9,210
حجم 6.66 میلیون دفعات 938
حد قیمت 9,240 - 9,980 ارزش 61.8 میلیارد
حجم مبنا 12.109 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:12
حقیقی حقوقی
273 تعداد خریدار 5
3.473 میلیون حجم خرید 2.345 میلیون
349 تعداد فروشنده 1
5.016 میلیون حجم فروش 803,133
1.542 میلیون تغییر مالکیت 1.542 میلیون

عرضه و تقاضا

12:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد131,982 خرید9,320 فروش9,400 تعداد62,267 دستور6
دستور3 تعداد138,163 خرید9,300 فروش9,410 تعداد3,559 دستور2
دستور2 تعداد5,918 خرید9,280 فروش9,420 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد11,177 خرید9,260 فروش9,450 تعداد1,148 دستور2
دستور8 تعداد10,211 خرید9,240 فروش9,490 تعداد103,550 دستور6

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 96 دوره 6 ماهه
سود TTM 953
P/E TTM 9.85

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 896 P/E مجمع 10.48
سود نقدی 690
درصد توزیع 77.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.86 % رتبه 103
6 ماهه 33.85 % رتبه 87
9 ماهه 19.05 % رتبه 111
1 ساله 166.98 % رتبه 108
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
289.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.77

P/B

% 12.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 0.32 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 9,420 درصد تغییر : 0.97 حجم : 13.53 میلیون دفعات : 1,269
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 9,330 درصد تغییر : 1.27 حجم : 16.52 میلیون دفعات : 1,688
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 0.53 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 0.73 حجم : 4.71 میلیون دفعات : 341
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 1.34 حجم : 12.19 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 9,700 درصد تغییر : 1.32 حجم : 15.97 میلیون دفعات : 1,356
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 1.70 حجم : 10.07 میلیون دفعات : 732
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.99 حجم : 6.12 میلیون دفعات : 433
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 1.56 حجم : 14.64 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.76 میلیون دفعات : 412
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.97 حجم : 5.76 میلیون دفعات : 412
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 10,360 درصد تغییر : 1.05 حجم : 6.38 میلیون دفعات : 290
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 10,470 درصد تغییر : 1.97 حجم : 20.49 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 0.65 حجم : 25.76 میلیون دفعات : 2,041
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعادن آخرین : 210.00 10,700 حجم : 22.92 میلیون ارزش بازار : 588.528 هزار میلیارد تاریخ : 12:11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها