تابان نیرو سپاهان

تابا | سهام - فرابورس
فنی و مهندسی ( سایر فعالیتهای فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

سایر فعالیتهای فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,980 37.68
قیمت پایانی: 34,122 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,475 پایانی 34,122 0.00
بیشترین 48,293 کمترین 45,481
حجم 43,634 دفعات 24
حد قیمت 45,481 - 48,293 ارزش 1.42 میلیارد
حجم مبنا 586,133 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,553 تعداد خریدار 1
8.67 میلیون حجم خرید 10,500
1,301 تعداد فروشنده -
8.68 میلیون حجم فروش -
10,500 تغییر مالکیت 10,500

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد56 خرید46,980 فروش47,100 تعداد5,206 دستور2
دستور2 تعداد577 خرید46,910 فروش47,110 تعداد4,472 دستور2
دستور1 تعداد6,313 خرید46,908 فروش47,120 تعداد15,549 دستور1
دستور3 تعداد24,069 خرید46,900 فروش47,247 تعداد1,036 دستور1
دستور1 تعداد1,812 خرید46,890 فروش47,500 تعداد19,084 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 38 دوره 6 ماهه
سود TTM 184
P/E TTM 256.87

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 77 P/E مجمع 613.82
سود نقدی 8
درصد توزیع 10.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.09 % رتبه 478
6 ماهه 53.88 % رتبه 519
9 ماهه 23.82 % رتبه 550
1 ساله 203.23 % رتبه 529
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.116 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خفولا آخرین : 33,972 62,333 حجم : 3.359 میلیون ارزش بازار : 1.702 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : تپولا آخرین : 11,992 38,400 حجم : 6.562 میلیون ارزش بازار : 3.327 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها