توسعه مسیر برق گیلان

بگیلان | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,970 0.28
قیمت پایانی: 19,997 0.41

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,500 پایانی 19,997 82.00
بیشترین 20,500 کمترین 19,500
حجم 918,369 دفعات 5,392
حد قیمت 19,463 - 21,267 ارزش 18.49 میلیارد
حجم مبنا 1.881 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
134 تعداد خریدار 4
422,002 حجم خرید 544,298
2,764 تعداد فروشنده 3
965,944 حجم فروش 356
543,942 تغییر مالکیت 543,942

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد900 خرید19,480 فروش19,501 تعداد1,854 دستور1
دستور1 تعداد258 خرید19,470 فروش19,504 تعداد2,038 دستور4
دستور1 تعداد2,000 خرید19,465 فروش19,505 تعداد1,017 دستور3
دستور1 تعداد1,276 خرید19,464 فروش19,510 تعداد650 دستور4
دستور11 تعداد103,357 خرید19,463 فروش19,520 تعداد101 دستور2

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 162 دوره 6 ماهه
سود TTM 525
P/E TTM 38.059

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 332 P/E مجمع 60.18
سود نقدی 320
درصد توزیع 96.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.18 % رتبه 79
6 ماهه 22.72 % رتبه 67
9 ماهه 21.22 % رتبه 46
1 ساله 16.4 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
85.991 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.23

P/B

% 5.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 19,915 درصد تغییر : 0.33 حجم : 476,668 دفعات : 3,382
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 19,981 درصد تغییر : 0.41 حجم : 966,300 دفعات : 3,061
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 20,064 درصد تغییر : 0.32 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 3,456
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 20,129 درصد تغییر : 0.47 حجم : 397,985 دفعات : 3,010
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 20,223 درصد تغییر : 0.40 حجم : 137,081 دفعات : 1,078
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 20,304 درصد تغییر : 0.17 حجم : 782,595 دفعات : 3,081
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 20,270 درصد تغییر : 0.65 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 3,010
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 20,403 درصد تغییر : 4.96 حجم : 434,340 دفعات : 2,690
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 652,539 دفعات : 3,212
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 980,689 دفعات : 2,927
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 502,653 دفعات : 2,396
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 3,059
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 549,650 دفعات : 2,276
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 794,989 دفعات : 3,336
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.00 حجم : 546,350 دفعات : 3,620
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 77.00 2,498 حجم : 7.49 میلیون ارزش بازار : 26.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دماوند آخرین : 922.00 29,822 حجم : 8.48 میلیون ارزش بازار : 170.988 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمپنا آخرین : 2,107 68,152 حجم : 128,099 ارزش بازار : 50.873 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : بزاگرس آخرین : 214.00 6,940 حجم : 12,793 ارزش بازار : 42.924 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : بجهرم آخرین : 128.00 2,276 حجم : 26.11 میلیون ارزش بازار : 54.327 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 372.00 11,200 حجم : 3.77 میلیون ارزش بازار : 33.381 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آبادا آخرین : 370.00 12,190 حجم : 3.35 میلیون ارزش بازار : 30.675 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وهور آخرین : 60.00 1,963 حجم : 8.13 میلیون ارزش بازار : 132.683 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بکهنوج آخرین : 49.00 1,586 حجم : 1.71 میلیون ارزش بازار : 26.194 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها