توسعه مسیر برق گیلان

بگیلان | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,908 6.00
قیمت پایانی: 20,630 4.59

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,509 پایانی 20,630 905.00
بیشترین 20,908 کمترین 19,509
حجم 5.57 میلیون دفعات 10,474
حد قیمت 19,331 - 20,908 ارزش 114.96 میلیارد
حجم مبنا 1.881 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
763 تعداد خریدار 1
5.572 میلیون حجم خرید 476
9,177 تعداد فروشنده 5
3.143 میلیون حجم فروش 2.429 میلیون
2.428 میلیون تغییر مالکیت 2.428 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور198 تعداد1,877,391 خرید20,908 فروش20,908 تعداد51 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید20,893 فروش21,000 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید20,850 فروش21,012 تعداد1,157 دستور11
دستور2 تعداد18,086 خرید20,808 فروش21,180 تعداد895 دستور10
دستور1 تعداد350 خرید20,744 فروش21,295 تعداد260 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 110 دوره 3 ماهه
سود TTM 499
P/E TTM 41.343

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 332 P/E مجمع 62.14
سود نقدی 320
درصد توزیع 96.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.68 % رتبه 103
6 ماهه 38.19 % رتبه 42
9 ماهه 17.81 % رتبه 36
1 ساله 17.81 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
88.709 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.42

P/B

% 6.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 20,630 درصد تغییر : 4.59 حجم : 5.57 میلیون دفعات : 10,474
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 19,725 درصد تغییر : 0.34 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 10,708
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 19,658 درصد تغییر : 0.83 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 7,329
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 19,823 درصد تغییر : 0.80 حجم : 1.28 میلیون دفعات : 4,662
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 19,982 درصد تغییر : 0.56 حجم : 724,677 دفعات : 4,433
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 20,095 درصد تغییر : 1.16 حجم : 1.88 میلیون دفعات : 13,617
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 20,331 درصد تغییر : 0.82 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 5,639
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 20,499 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 5,289
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,676 درصد تغییر : 1.20 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 4,124
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 20,927 درصد تغییر : 0.84 حجم : 2.02 میلیون دفعات : 8,171
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 21,104 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.03 میلیون دفعات : 6,189
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 21,104 درصد تغییر : 1.07 حجم : 2.03 میلیون دفعات : 6,189
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 21,332 درصد تغییر : 1.13 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 4,463
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 21,576 درصد تغییر : 0.31 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 6,982
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 21,644 درصد تغییر : 0.64 حجم : 2.81 میلیون دفعات : 7,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 90.00 2,680 حجم : 63.77 میلیون ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دماوند آخرین : 831.00 48,800 حجم : 8.59 میلیون ارزش بازار : 135.847 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بمپنا آخرین : 1,598 78,346 حجم : 6.15 میلیون ارزش بازار : 57.096 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بزاگرس آخرین : 51.00 7,440 حجم : 34.54 میلیون ارزش بازار : 44.49 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بجهرم آخرین : 167.00 2,963 حجم : 54.07 میلیون ارزش بازار : 70.021 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بپیوند آخرین : 824.00 14,571 حجم : 13.04 میلیون ارزش بازار : 43.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : آبادا آخرین : 850.00 15,030 حجم : 10.87 میلیون ارزش بازار : 36.675 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وهور آخرین : 47.00 2,331 حجم : 4.88 میلیون ارزش بازار : 156.772 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بکهنوج آخرین : 46.00 1,890 حجم : 58.36 میلیون ارزش بازار : 30.159 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها