تولید برق ماهتاب کهنوج

بکهنوج | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,890 2.49
قیمت پایانی: 1,879 1.90

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,808 پایانی 1,879 35.00
بیشترین 1,940 کمترین 1,808
حجم 58.36 میلیون دفعات 2,717
حد قیمت 1,808 - 1,954 ارزش 109.65 میلیارد
حجم مبنا 21.115 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
1,130 تعداد خریدار 5
56.783 میلیون حجم خرید 1.58 میلیون
884 تعداد فروشنده 1
57.513 میلیون حجم فروش 850,000
730,000 تغییر مالکیت 730,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد333,480 خرید1,881 فروش1,890 تعداد1,491 دستور1
دستور1 تعداد2,925 خرید1,880 فروش1,897 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید1,877 فروش1,899 تعداد31,180 دستور1
دستور4 تعداد216,911 خرید1,870 فروش1,900 تعداد650,784 دستور6
دستور10 تعداد2,000,000 خرید1,862 فروش1,902 تعداد4,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/10/30
تحقق سود -195 دوره 9 ماهه
سود TTM -282
P/E TTM -6.658

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی -2,821 P/E مجمع 0.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.62 % رتبه 77
6 ماهه 35.55 % رتبه 519
9 ماهه 14.36 % رتبه 390
1 ساله 85.41 % رتبه 450
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.159 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.66

P/B

% 26.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 1,879 درصد تغییر : 1.90 حجم : 58.36 میلیون دفعات : 2,717
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 1,844 درصد تغییر : 1.60 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 1,270
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1,874 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.84 میلیون دفعات : 134
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1,877 درصد تغییر : 0.05 حجم : 930,492 دفعات : 89
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,878 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,880 درصد تغییر : 0.63 حجم : 5.09 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,892 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,895 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 110
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,898 درصد تغییر : 0.68 حجم : 8.71 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,911 درصد تغییر : 1.24 حجم : 16.69 میلیون دفعات : 737
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 1,935 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.22 میلیون دفعات : 1,158
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,935 درصد تغییر : 1.43 حجم : 26.22 میلیون دفعات : 1,158
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,963 درصد تغییر : 1.01 حجم : 14.51 میلیون دفعات : 821
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,983 درصد تغییر : 1.25 حجم : 21.09 میلیون دفعات : 1,248
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 2,008 درصد تغییر : 1.36 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,971
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 90.00 2,680 حجم : 63.77 میلیون ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دماوند آخرین : 831.00 48,800 حجم : 8.59 میلیون ارزش بازار : 135.847 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بمپنا آخرین : 1,598 78,346 حجم : 6.15 میلیون ارزش بازار : 57.096 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بگیلان آخرین : 1,183 20,908 حجم : 5.57 میلیون ارزش بازار : 88.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بزاگرس آخرین : 51.00 7,440 حجم : 34.54 میلیون ارزش بازار : 44.49 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بجهرم آخرین : 167.00 2,963 حجم : 54.07 میلیون ارزش بازار : 70.021 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بپیوند آخرین : 824.00 14,571 حجم : 13.04 میلیون ارزش بازار : 43.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : آبادا آخرین : 850.00 15,030 حجم : 10.87 میلیون ارزش بازار : 36.675 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وهور آخرین : 47.00 2,331 حجم : 4.88 میلیون ارزش بازار : 156.772 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها