تولید برق ماهتاب کهنوج

بکهنوج | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,440 0.42
قیمت پایانی: 1,430 0.28

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,456 پایانی 1,430 4.00
بیشترین 1,460 کمترین 1,402
حجم 14.89 میلیون دفعات 782
حد قیمت 1,429 - 1,579 ارزش 21.29 میلیارد
حجم مبنا 21.115 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
502 تعداد خریدار 3
34.166 میلیون حجم خرید 1.181 میلیون
292 تعداد فروشنده -
35.347 میلیون حجم فروش -
1.181 میلیون تغییر مالکیت 1.181 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,190 خرید1,429 فروش1,440 تعداد187,500 دستور1
دستور2 تعداد10,000 خرید1,403 فروش1,444 تعداد88,000 دستور1
دستور1 تعداد7,605 خرید1,310 فروش1,445 تعداد45,473 دستور2
دستور3 تعداد180,000 خرید1,300 فروش1,449 تعداد163,117 دستور2
دستور1 تعداد4,010 خرید1,253 فروش1,450 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/10/30
تحقق سود 377 دوره 3 ماهه
سود TTM 188
P/E TTM 7.616

DPS

آخرین مجمع 1399/10/30
سود واقعی -202 P/E مجمع -7.1
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.7 % رتبه 224
6 ماهه 54.61 % رتبه 126
9 ماهه 44.79 % رتبه 411
1 ساله 30.57 % رتبه 275
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.952 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.33

P/B

% 26.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,434 درصد تغییر : 4.65 حجم : 35.35 میلیون دفعات : 1,236
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1,504 درصد تغییر : 4.14 حجم : 27 میلیون دفعات : 1,012
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 1,569 درصد تغییر : 0.13 حجم : 41.26 میلیون دفعات : 1,893
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,567 درصد تغییر : 4.19 حجم : 49.4 میلیون دفعات : 1,844
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1,504 درصد تغییر : 1.90 حجم : 54.97 میلیون دفعات : 1,989
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1,476 درصد تغییر : 0.74 حجم : 24.52 میلیون دفعات : 1,233
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 1,487 درصد تغییر : 4.35 حجم : 52.73 میلیون دفعات : 1,782
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 1,425 درصد تغییر : 10.21 حجم : 13.14 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1,587 درصد تغییر : 0.19 حجم : 311,867 دفعات : 41
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1,590 درصد تغییر : 25.20 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 1,270 درصد تغییر : 20.87 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 1,605 درصد تغییر : 1.11 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 1,623 درصد تغییر : 0.49 حجم : 919,302 دفعات : 98
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1,631 درصد تغییر : 0.06 حجم : 484,343 دفعات : 55
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,632 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 119
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 81.00 2,187 حجم : 11.47 میلیون ارزش بازار : 24.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دماوند آخرین : 589.00 27,550 حجم : 4.28 میلیون ارزش بازار : 154.577 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمپنا آخرین : 171.00 60,200 حجم : 37,452 ارزش بازار : 43.933 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بگیلان آخرین : 476.00 18,720 حجم : 365,105 ارزش بازار : 82.121 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بزاگرس آخرین : 233.00 4,441 حجم : 378,429 ارزش بازار : 27.882 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بجهرم آخرین : 91.00 2,129 حجم : 12.82 میلیون ارزش بازار : 50.56 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 107.00 11,400 حجم : - ارزش بازار : 33.768 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : آبادا آخرین : 110.00 9,500 حجم : 2.61 میلیون ارزش بازار : 25.925 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وهور آخرین : 10.00 1,620 حجم : 17.17 میلیون ارزش بازار : 106.081 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها