پیوند گستر پارس

بپیوند | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,911 1.94
قیمت پایانی: 11,218 0.82

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,803 پایانی 11,218 91.00
بیشترین 11,600 کمترین 10,850
حجم 3.7 میلیون دفعات 5,938
حد قیمت 10,794 - 11,794 ارزش 41.6 میلیارد
حجم مبنا 2.006 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
547 تعداد خریدار 2
3.36 میلیون حجم خرید 341,884
5,061 تعداد فروشنده 2
3.513 میلیون حجم فروش 189,077
152,807 تغییر مالکیت 152,807

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید10,912 فروش10,920 تعداد5,132 دستور4
دستور1 تعداد37,000 خرید10,911 فروش10,924 تعداد77 دستور1
دستور2 تعداد15,725 خرید10,909 فروش10,929 تعداد3,106 دستور4
دستور2 تعداد1,947 خرید10,900 فروش10,930 تعداد270 دستور4
دستور1 تعداد3,559 خرید10,887 فروش10,937 تعداد473 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 367 دوره 9 ماهه
سود TTM 386
P/E TTM 29.062

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 232 P/E مجمع 48.35
سود نقدی 220
درصد توزیع 94.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.25 % رتبه 62
6 ماهه 52.42 % رتبه 21
9 ماهه 39.85 % رتبه 17
1 ساله 39.85 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.654 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.06

P/B

% 14.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 11,218 درصد تغییر : 0.82 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 5,938
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 11,127 درصد تغییر : 2.76 حجم : 3.77 میلیون دفعات : 5,982
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 10,828 درصد تغییر : 1.29 حجم : 2.94 میلیون دفعات : 4,114
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 10,970 درصد تغییر : 0.79 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 1,465
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 11,057 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.49 میلیون دفعات : 1,768
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 1.26 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 4,519
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 11,302 درصد تغییر : 1.38 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,441
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 1.94 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 2,974
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 11,687 درصد تغییر : 1.89 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 3,558
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 11,912 درصد تغییر : 9.12 حجم : 3.79 میلیون دفعات : 4,073
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 13,108 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.53 میلیون دفعات : 5,897
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 13,108 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.81 میلیون دفعات : 4,591
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 13,108 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,869 دفعات : 512
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 13,108 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 1,559
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 13,108 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 1,404
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 76.00 2,469 حجم : 217,957 ارزش بازار : 26.712 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دماوند آخرین : 929.00 30,047 حجم : 58,318 ارزش بازار : 170.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بمپنا آخرین : 2,096 67,785 حجم : 3,748 ارزش بازار : 50.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بگیلان آخرین : 347.00 19,651 حجم : 724,829 ارزش بازار : 85.708 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بزاگرس آخرین : 214.00 6,940 حجم : 24,677 ارزش بازار : 42.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بجهرم آخرین : 30.00 2,220 حجم : 22.31 میلیون ارزش بازار : 54.23 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : آبادا آخرین : 360.00 11,910 حجم : 2.69 میلیون ارزش بازار : 30.1 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وهور آخرین : 60.00 1,945 حجم : 733,187 ارزش بازار : 132.551 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بکهنوج آخرین : 48.00 1,584 حجم : 484,343 ارزش بازار : 26.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها