بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 88,400 1.76
قیمت پایانی: 87,043 0.20

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 86,867 پایانی 87,043 175.00
بیشترین 88,400 کمترین 86,868
حجم 380,777 دفعات 644
حد قیمت 85,535 - 93,470 ارزش 33.28 میلیارد
حجم مبنا 1.45 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
623 تعداد خریدار 1
775,722 حجم خرید 500
258 تعداد فروشنده 2
747,586 حجم فروش 28,636
28,136 تغییر مالکیت 28,136

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید86,241 فروش86,251 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد311 خرید86,240 فروش86,252 تعداد1,013 دستور5
دستور3 تعداد222 خرید86,230 فروش86,253 تعداد300 دستور3
دستور1 تعداد110 خرید86,100 فروش86,254 تعداد372 دستور3
دستور1 تعداد150 خرید86,010 فروش86,300 تعداد500 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,508 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,508
P/E TTM 34.636

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,163 P/E مجمع 74.69
سود نقدی 200
درصد توزیع 17.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.39 % رتبه 37
6 ماهه 37.52 % رتبه 60
9 ماهه 130.36 % رتبه 75
1 ساله 672.93 % رتبه 100
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
888.361 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.25

P/B

% 18.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 86,868 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.86 میلیون دفعات : 1,537
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 86,867 درصد تغییر : 1.49 حجم : 776,222 دفعات : 968
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 88,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.3 میلیون دفعات : 1,122
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 88,178 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 1,125
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 88,154 درصد تغییر : 0.04 حجم : 893,260 دفعات : 258
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 88,191 درصد تغییر : 0.01 حجم : 784,102 دفعات : 432
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 88,196 درصد تغییر : 0.00 حجم : 675,068 دفعات : 476
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 88,193 درصد تغییر : 0.19 حجم : 765,271 دفعات : 489
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 874,186 دفعات : 461
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 591,073 دفعات : 380
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 881,683 دفعات : 401
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 941,625 دفعات : 558
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 837,159 دفعات : 444
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 586
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 88,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 840
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 362.00 5,980 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : وحکمت آخرین : 2,531 3,330 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتعاون آخرین : 35.00 6,052 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:15
نماد : نوین آخرین : 177.00 5,739 حجم : 287,252 ارزش بازار : 15.508 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : میهن آخرین : 98.00 4,830 حجم : - ارزش بازار : 7.374 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/26
نماد : ما آخرین : 450.00 7,980 حجم : 4.44 میلیون ارزش بازار : 30.88 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کوثر آخرین : 440.00 14,227 حجم : 10,213 ارزش بازار : 95.109 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنو آخرین : 955.00 30,910 حجم : 1,227 ارزش بازار : 95.592 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : بساما آخرین : 645.00 20,869 حجم : 2.75 میلیون ارزش بازار : 42.892 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : بخاور آخرین : 202.00 6,562 حجم : 139,016 ارزش بازار : 8.112 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها