بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,629 5.00
قیمت پایانی: 67,170 1.26

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,629 پایانی 67,170 860.00
بیشترین 64,629 کمترین 64,629
حجم 423,556 دفعات 313
حد قیمت 66,334 - 73,316 ارزش 27.37 میلیارد
حجم مبنا 1.45 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
402 تعداد خریدار 1
498,028 حجم خرید 569
68 تعداد فروشنده -
498,597 حجم فروش -
569.00 تغییر مالکیت 569.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش66,334 تعداد2,084,227 دستور436
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش66,950 تعداد4,649 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,000 تعداد9,285 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,500 تعداد4,191 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,627 تعداد750 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 222 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,221
P/E TTM 56.359

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,508 P/E مجمع 27.43
سود نقدی 255
درصد توزیع 10.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.56 % رتبه 46
6 ماهه 91.58 % رتبه 46
9 ماهه 44.87 % رتبه 62
1 ساله 158.64 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1371.074 هزار میلیارد

ارزش بازار

37.03

P/B

% 17.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 68,030 درصد تغییر : 1.10 حجم : 368,497 دفعات : 555
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 68,786 درصد تغییر : 1.49 حجم : 498,597 دفعات : 562
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 69,825 درصد تغییر : 2.51 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 838
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 71,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.46 میلیون دفعات : 3,197
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 71,619 درصد تغییر : 3.35 حجم : 3.46 میلیون دفعات : 3,197
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 74,099 درصد تغییر : 4.86 حجم : 3.36 میلیون دفعات : 2,324
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 77,885 درصد تغییر : 2.38 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 3,531
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 79,781 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.54 میلیون دفعات : 2,505
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 79,686 درصد تغییر : 0.42 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 3,576
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 79,350 درصد تغییر : 4.42 حجم : 6.95 میلیون دفعات : 5,096
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 75,994 درصد تغییر : 4.92 حجم : 4.06 میلیون دفعات : 1,839
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 72,433 درصد تغییر : 4.03 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 586
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 69,628 درصد تغییر : 1.20 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 1,970
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 68,804 درصد تغییر : 2.14 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 1,887
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 67,362 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.46 میلیون دفعات : 2,549
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 833.00 4,785 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وحکمت آخرین : 1,742 4,119 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتعاون آخرین : 3,938 2,149 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : نوین آخرین : 166.00 5,163 حجم : 6.1 میلیون ارزش بازار : 13.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میهن آخرین : 157.00 2,987 حجم : 9.86 میلیون ارزش بازار : 4.511 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ما آخرین : 140.00 7,980 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 31.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کوثر آخرین : 31.00 12,690 حجم : 4.98 میلیون ارزش بازار : 81.082 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنو آخرین : 675.00 12,829 حجم : 2.02 میلیون ارزش بازار : 77.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بساما آخرین : 1,193 22,702 حجم : 668,028 ارزش بازار : 47.341 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 162.00 5,368 حجم : 1.16 میلیون ارزش بازار : 6.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها