پتروشیمی بوعلی سینا

بوعلی | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,510 1.03
قیمت پایانی: 67,930 1.66

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 66,600 پایانی 67,930 1,110.00
بیشترین 69,200 کمترین 66,600
حجم 1.78 میلیون دفعات 5,406
حد قیمت 65,170 - 72,010 ارزش 120.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,179 تعداد خریدار 10
2.168 میلیون حجم خرید 1.777 میلیون
4,363 تعداد فروشنده 2
3.87 میلیون حجم فروش 75,009
1.702 میلیون تغییر مالکیت 1.702 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد1,422 خرید66,710 فروش66,710 تعداد1,322 دستور19
دستور2 تعداد6,453 خرید66,700 فروش66,720 تعداد156 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید66,660 فروش66,730 تعداد702 دستور9
دستور1 تعداد21 خرید66,650 فروش66,980 تعداد106 دستور2
دستور1 تعداد3,000 خرید66,600 فروش66,990 تعداد291 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 2,621 دوره 3 ماهه
سود TTM 8,313
P/E TTM 8.038

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 6,167 P/E مجمع 10.84
سود نقدی 5,550
درصد توزیع 90 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.54 % رتبه 49
6 ماهه 62.09 % رتبه 48
9 ماهه 47.19 % رتبه 14
1 ساله 78.95 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
237.755 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.21

P/B

% 12.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 67,930 درصد تغییر : 1.66 حجم : 1.78 میلیون دفعات : 5,406
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 66,820 درصد تغییر : 2.58 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 6,374
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 68,590 درصد تغییر : 4.07 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 6,861
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 71,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 20,912
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 71,500 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 20,912
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 71,480 درصد تغییر : 4.83 حجم : 6.82 میلیون دفعات : 14,029
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 68,190 درصد تغییر : 1.05 حجم : 3.35 میلیون دفعات : 8,907
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 68,910 درصد تغییر : 3.19 حجم : 5.11 میلیون دفعات : 7,205
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 71,180 درصد تغییر : 4.65 حجم : 6.52 میلیون دفعات : 9,437
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 68,020 درصد تغییر : 0.30 حجم : 5.3 میلیون دفعات : 33,422
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 67,820 درصد تغییر : 4.25 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 20,759
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 70,830 درصد تغییر : 0.85 حجم : 5.36 میلیون دفعات : 18,705
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 71,440 درصد تغییر : 2.26 حجم : 6.02 میلیون دفعات : 10,169
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 69,860 درصد تغییر : 4.80 حجم : 10.37 میلیون دفعات : 10,636
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 66,660 درصد تغییر : 4.80 حجم : 6.73 میلیون دفعات : 6,804
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 920.00 102,700 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : 932.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 92.00 186,019 حجم : 119,130 ارزش بازار : 1489.04 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 5,445 116,910 حجم : 980,894 ارزش بازار : 37.949 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 310.00 44,830 حجم : 2.64 میلیون ارزش بازار : 158.708 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,643 1,375 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فارس آخرین : 70.00 12,260 حجم : 14.44 میلیون ارزش بازار : 3518.62 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 410.00 25,380 حجم : 3.72 میلیون ارزش بازار : 241.39 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 80.00 11,005 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 263.63 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 830.00 385,500 حجم : 295,353 ارزش بازار : 365.978 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها