پتروشیمی بوعلی سینا

بوعلی | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,900 0.64
قیمت پایانی: 41,980 0.45

آخرین معامله

11:04
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,630 پایانی 41,980 190.00
بیشترین 42,300 کمترین 41,630
حجم 2.06 میلیون دفعات 9,033
حد قیمت 41,380 - 44,750 ارزش 86.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:04
حقیقی حقوقی
982 تعداد خریدار 8
1.362 میلیون حجم خرید 3.135 میلیون
12,638 تعداد فروشنده 13
4.104 میلیون حجم فروش 393,121
2.742 میلیون تغییر مالکیت 2.742 میلیون

عرضه و تقاضا

11:04
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد255 خرید42,030 فروش42,030 تعداد78 دستور1
دستور1 تعداد219 خرید42,010 فروش42,050 تعداد8,614 دستور11
دستور3 تعداد2,358 خرید42,000 فروش42,060 تعداد8,474 دستور4
دستور2 تعداد780 خرید41,990 فروش42,080 تعداد350 دستور1
دستور3 تعداد570 خرید41,900 فروش42,100 تعداد1,255 دستور13

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,557 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,983
P/E TTM 8.462

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,245 P/E مجمع 18.78
سود نقدی 3,143
درصد توزیع 140 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.91 % رتبه 8
6 ماهه 1.91 % رتبه 41
9 ماهه 1.91 % رتبه 109
1 ساله 1.91 % رتبه 232
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
146.93 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.91

P/B

% 14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 42,170 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.5 میلیون دفعات : 14,204
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 42,220 درصد تغییر : 1.37 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 18,108
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 41,650 درصد تغییر : 0.31 حجم : 3.91 میلیون دفعات : 17,647
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 41,520 درصد تغییر : 0.02 حجم : 5.49 میلیون دفعات : 13,057
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 41,510 درصد تغییر : 1.38 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 10,881
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 42,090 درصد تغییر : 1.61 حجم : 5.75 میلیون دفعات : 38,773
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 42,780 درصد تغییر : 2.00 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 31,384
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 41,940 درصد تغییر : 0.65 حجم : 5.83 میلیون دفعات : 25,282
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 41,670 درصد تغییر : 0.95 حجم : 7.38 میلیون دفعات : 13,376
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 42,070 درصد تغییر : 1.94 حجم : 6.06 میلیون دفعات : 12,134
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 42,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.81 میلیون دفعات : 14,813
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 42,900 درصد تغییر : 1.85 حجم : 4.81 میلیون دفعات : 14,813
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 43,710 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 2,021
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 44,600 درصد تغییر : 2.00 حجم : 4.03 میلیون دفعات : 6,323
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 45,510 درصد تغییر : 0.18 حجم : 6.39 میلیون دفعات : 11,756
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : - 49,980 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 446.31 هزار میلیارد تاریخ : 11:04
نماد : مارون آخرین : 805.00 148,000 حجم : 16,365 ارزش بازار : 1190.048 هزار میلیارد تاریخ : 11:03
نماد : کلر آخرین : 2,659 130,316 حجم : 92,987 ارزش بازار : 43.334 هزار میلیارد تاریخ : 10:59
نماد : کرماشا آخرین : 350.00 33,700 حجم : 338,585 ارزش بازار : 119.746 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
نماد : فسا آخرین : 1,200 1,818 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : فارس آخرین : 160.00 8,240 حجم : 7.78 میلیون ارزش بازار : 2387.84 هزار میلیارد تاریخ : 11:03
نماد : شیران آخرین : 530.00 26,040 حجم : 222,037 ارزش بازار : 255.85 هزار میلیارد تاریخ : 11:02
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 148.00 7,915 حجم : 13.87 میلیون ارزش بازار : 189.793 هزار میلیارد تاریخ : 11:04
نماد : شفن آخرین : 6,930 289,000 حجم : 93,227 ارزش بازار : 269.563 هزار میلیارد تاریخ : 11:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها