پتروشیمی بوعلی سینا

بوعلی | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,380 5.00
قیمت پایانی: 45,170 4.51

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,960 پایانی 45,170 1,950.00
بیشترین 45,380 کمترین 43,390
حجم 573,836 دفعات 3,401
حد قیمت 40,660 - 44,940 ارزش 24.9 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
542 تعداد خریدار 1
1.874 میلیون حجم خرید 8,740
6,943 تعداد فروشنده 7
1.688 میلیون حجم فروش 194,955
186,215 تغییر مالکیت 186,215

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,617 خرید43,620 فروش43,630 تعداد671 دستور9
دستور1 تعداد2,445 خرید43,610 فروش43,640 تعداد272 دستور4
دستور2 تعداد2,433 خرید43,600 فروش43,650 تعداد2,132 دستور16
دستور2 تعداد320 خرید43,590 فروش43,660 تعداد9,780 دستور5
دستور1 تعداد132 خرید43,570 فروش43,670 تعداد110 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 5,600 دوره 12 ماهه
سود TTM 5,600
P/E TTM 7.718

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,245 P/E مجمع 19.25
سود نقدی 3,143
درصد توزیع 140 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.94 % رتبه 49
6 ماهه 9.92 % رتبه 15
9 ماهه 4.32 % رتبه 26
1 ساله 4.32 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
153.615 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.45

P/B

% 13.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 45,170 درصد تغییر : 4.51 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 43,220 درصد تغییر : 0.98 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 42,800 درصد تغییر : 0.79 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 43,140 درصد تغییر : 0.53 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 43,370 درصد تغییر : 0.39 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 43,540 درصد تغییر : 0.80 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 43,890 درصد تغییر : 0.79 حجم : 573,836 دفعات : 3,401
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 44,240 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 5,948
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 44,040 درصد تغییر : 2.29 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 6,709
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 45,070 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 6,264
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 44,850 درصد تغییر : 1.01 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 4,882
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 44,400 درصد تغییر : 4.25 حجم : 3.34 میلیون دفعات : 3,360
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 46,370 درصد تغییر : 1.55 حجم : 4.27 میلیون دفعات : 7,480
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 47,100 درصد تغییر : 2.73 حجم : 2.76 میلیون دفعات : 4,413
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 45,850 درصد تغییر : 3.62 حجم : 4.77 میلیون دفعات : 8,415
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,530 74,190 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 579.96 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : مارون آخرین : 5,627 147,000 حجم : 163,573 ارزش بازار : 1140.272 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : کلر آخرین : 9,042 94,435 حجم : - ارزش بازار : 30.95 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/24
نماد : کرماشا آخرین : 390.00 31,380 حجم : 835,439 ارزش بازار : 108.699 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فسا آخرین : 1,331 1,687 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فارس آخرین : 280.00 9,700 حجم : 24.08 میلیون ارزش بازار : 2798.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : شیران آخرین : 280.00 20,200 حجم : 1.23 میلیون ارزش بازار : 195.696 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 749.00 8,042 حجم : - ارزش بازار : 191.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : شفن آخرین : 15,150 318,290 حجم : 61,405 ارزش بازار : 282.036 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها