بورس اوراق بهادار تهران

بورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,280 1.12
قیمت پایانی: 5,320 0.37

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,310 پایانی 5,320 20.00
بیشترین 5,410 کمترین 5,250
حجم 9.661 میلیون دفعات 1,110
حد قیمت 4,970 - 5,710 ارزش 51.42 میلیارد
حجم مبنا 7.28 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
398 تعداد خریدار -
9.661 میلیون حجم خرید -
257 تعداد فروشنده 5
8.933 میلیون حجم فروش 728,309
728,309 تغییر مالکیت 728,309

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد34,459 خرید5,270 فروش5,280 تعداد6,900 دستور1
دستور2 تعداد41,000 خرید5,250 فروش5,290 تعداد17,500 دستور2
دستور4 تعداد8,594 خرید5,240 فروش5,300 تعداد261,672 دستور5
دستور2 تعداد43,762 خرید5,230 فروش5,310 تعداد68,836 دستور2
دستور3 تعداد21,047 خرید5,220 فروش5,320 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 64 دوره 6 ماهه
سود TTM 199
P/E TTM 26.785

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 357 P/E مجمع 14.9
سود نقدی 90
درصد توزیع 25.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.13 % رتبه 38
6 ماهه 15.59 % رتبه 58
9 ماهه 8.18 % رتبه 56
1 ساله 41.86 % رتبه 48
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
96.824 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.82

P/B

% 87.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 0.38 حجم : 9.661 میلیون دفعات : 1,110
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 0.37 حجم : 12.944 میلیون دفعات : 1,358
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 5,360 درصد تغییر : 0.75 حجم : 17.219 میلیون دفعات : 1,622
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.495 میلیون دفعات : 1,008
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 1.30 حجم : 14.726 میلیون دفعات : 1,293
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 1.51 حجم : 17.997 میلیون دفعات : 1,435
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,310 درصد تغییر : 1.48 حجم : 15.37 میلیون دفعات : 1,430
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 0.37 حجم : 23.924 میلیون دفعات : 2,135
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,410 درصد تغییر : 3.64 حجم : 21.869 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 1.75 حجم : 22.888 میلیون دفعات : 1,732
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.242 میلیون دفعات : 1,534
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 5,130 درصد تغییر : 4.65 حجم : 31.244 میلیون دفعات : 2,442
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,380 درصد تغییر : 2.89 حجم : 21.184 میلیون دفعات : 1,873
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,540 درصد تغییر : 0.31 حجم : 22.5 میلیون دفعات : 1,998
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,557 درصد تغییر : 0.11 حجم : 36.955 میلیون دفعات : 2,563
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نبورس آخرین : 3,660 35,240 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/04/23
نماد : کبورس آخرین : 360.00 7,020 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها