بورس اوراق بهادار تهران

بورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

مجاز-متوقف

آخرین قیمت: 7,790 0.52
قیمت پایانی: 7,750 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,640 پایانی 7,750 0.00
بیشترین 7,930 کمترین 7,530
حجم 19.927 میلیون دفعات 2,107
حد قیمت 7,080 - 8,140 ارزش 154.49 میلیارد
حجم مبنا 7.28 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
797 تعداد خریدار 1
19.827 میلیون حجم خرید 100,000
643 تعداد فروشنده 5
19.414 میلیون حجم فروش 512,565
412,565 تغییر مالکیت 412,565

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد7,903 خرید7,780 فروش7,790 تعداد2,000 دستور1
دستور3 تعداد143,669 خرید7,770 فروش7,800 تعداد108,102 دستور1
دستور3 تعداد25,000 خرید7,760 فروش7,820 تعداد36,344 دستور2
دستور4 تعداد25,300 خرید7,750 فروش7,830 تعداد2,000 دستور1
دستور6 تعداد6,589 خرید7,740 فروش7,840 تعداد26,826 دستور6

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 91 دوره 9 ماهه
سود TTM 170
P/E TTM 45.526

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 357 P/E مجمع 21.71
سود نقدی 90
درصد توزیع 25.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.63 % رتبه 35
6 ماهه 44.59 % رتبه 40
9 ماهه 27.26 % رتبه 37
1 ساله 31.5 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
141.05 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.49

P/B

% 87.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 7,750 درصد تغییر : 1.84 حجم : 19.927 میلیون دفعات : 2,107
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 7,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.082 میلیون دفعات : 2,075
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 7,610 درصد تغییر : 2.44 حجم : 20.082 میلیون دفعات : 2,075
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 7,800 درصد تغییر : 0.13 حجم : 25.419 میلیون دفعات : 2,730
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 7,790 درصد تغییر : 1.83 حجم : 21.781 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 7,650 درصد تغییر : 6.82 حجم : 54.131 میلیون دفعات : 3,479
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 8,210 درصد تغییر : 3.98 حجم : 30.087 میلیون دفعات : 3,566
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.1 میلیون دفعات : 3,174
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 2.17 حجم : 32.1 میلیون دفعات : 3,174
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 8,740 درصد تغییر : 5.81 حجم : 72.845 میلیون دفعات : 5,450
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 8,260 درصد تغییر : 0.98 حجم : 42.926 میلیون دفعات : 3,797
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 8,180 درصد تغییر : 0.49 حجم : 24.659 میلیون دفعات : 2,945
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 2.16 حجم : 33.698 میلیون دفعات : 3,676
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 8,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.946 میلیون دفعات : 3,697
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 8,320 درصد تغییر : 0.97 حجم : 31.946 میلیون دفعات : 3,697
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نبورس آخرین : 3,660 35,240 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/04/23
نماد : کبورس آخرین : 360.00 7,020 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها