بورس اوراق بهادار تهران

بورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

مجاز-متوقف

آخرین قیمت: 38,780 2.00
قیمت پایانی: 39,560 0.03

آخرین معامله

12:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,780 پایانی 39,560 10.00
بیشترین 38,780 کمترین 38,780
حجم 21,493 دفعات 45
حد قیمت 38,990 - 42,160 ارزش 833.5 میلیون
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:20
حقیقی حقوقی
66 تعداد خریدار 2
62,739 حجم خرید 370,150
17 تعداد فروشنده 1
424,403 حجم فروش 8,486
361,664 تغییر مالکیت 361,664

عرضه و تقاضا

12:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,990 تعداد4,348,037 دستور511
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,000 تعداد15,448 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,190 تعداد110 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,200 تعداد13,593 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,220 تعداد11,984 دستور7

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,439 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,753
P/E TTM 14.376

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,334 P/E مجمع 29.66
سود نقدی 300
درصد توزیع 22.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.63 % رتبه 140
6 ماهه 19.98 % رتبه 396
9 ماهه 21.74 % رتبه 225
1 ساله 2.11 % رتبه 123
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
157.52 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.11

P/B

% 87.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 39,570 درصد تغییر : 0.53 حجم : 432,889 دفعات : 98
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 39,780 درصد تغییر : 0.53 حجم : 430,342 دفعات : 137
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 39,990 درصد تغییر : 0.08 حجم : 66,888 دفعات : 84
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 40,020 درصد تغییر : 0.50 حجم : 399,607 دفعات : 161
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 40,220 درصد تغییر : 0.54 حجم : 436,044 دفعات : 122
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 40,440 درصد تغییر : 0.91 حجم : 851,861 دفعات : 473
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 40,810 درصد تغییر : 1.54 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 41,450 درصد تغییر : 0.53 حجم : 425,985 دفعات : 96
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 41,670 درصد تغییر : 0.53 حجم : 422,690 دفعات : 74
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 41,890 درصد تغییر : 0.78 حجم : 634,803 دفعات : 240
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 42,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 887,003 دفعات : 531
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 42,220 درصد تغییر : 1.10 حجم : 887,003 دفعات : 531
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 42,690 درصد تغییر : 1.18 حجم : 983,015 دفعات : 374
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 43,200 درصد تغییر : 1.14 حجم : 2.16 میلیون دفعات : 1,212
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 43,700 درصد تغییر : 0.55 حجم : 3 میلیون دفعات : 1,571
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نبورس آخرین : 11,450 44,310 حجم : - ارزش بازار : 177.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها