سر. توسعه و تجارت هیرمند

بهیر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,800 1.43
قیمت پایانی: 7,790 1.30

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,690 پایانی 7,790 100.00
بیشترین 7,890 کمترین 7,620
حجم 2.13 میلیون دفعات 1,556
حد قیمت 7,460 - 7,920 ارزش 16.58 میلیارد
حجم مبنا 1.284 میلیون حد حجم 1 - 2,500

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
122 تعداد خریدار 3
1.933 میلیون حجم خرید 196,100
141 تعداد فروشنده 1
2.065 میلیون حجم فروش 65,000
131,100 تغییر مالکیت 131,100

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,500 خرید7,800 فروش7,810 تعداد35,000 دستور14
دستور1 تعداد2,500 خرید7,660 فروش7,820 تعداد7,700 دستور4
دستور32 تعداد78,802 خرید7,650 فروش7,830 تعداد16,958 دستور7
دستور5 تعداد9,265 خرید7,630 فروش7,840 تعداد17,000 دستور7
دستور8 تعداد12,746 خرید7,620 فروش7,850 تعداد19,099 دستور12

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -60 دوره 6 ماهه
سود TTM 193
P/E TTM 40.363

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 340 P/E مجمع 22.91
سود نقدی 50
درصد توزیع 14.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.85 % رتبه 294
6 ماهه 11.61 % رتبه 479
9 ماهه 98.48 % رتبه 606
1 ساله 98.48 % رتبه 656
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.674 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 7,790 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 1,556
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 7,690 درصد تغییر : 1.85 حجم : 3.435 میلیون دفعات : 2,526
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 7,550 درصد تغییر : 1.89 حجم : 3.049 میلیون دفعات : 2,303
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 7,410 درصد تغییر : 2.77 حجم : 1.581 میلیون دفعات : 1,010
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 7,210 درصد تغییر : 2.27 حجم : 4.336 میلیون دفعات : 3,321
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 7,050 درصد تغییر : 1.67 حجم : 2.156 میلیون دفعات : 1,787
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 7,170 درصد تغییر : 0.56 حجم : 2.949 میلیون دفعات : 2,402
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 7,210 درصد تغییر : 2.30 حجم : 2.588 میلیون دفعات : 2,074
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.134 میلیون دفعات : 993
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 7,640 درصد تغییر : 1.60 حجم : 8.044 میلیون دفعات : 6,449
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 7,520 درصد تغییر : 2.97 حجم : 1.684 میلیون دفعات : 1,444
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 7,750 درصد تغییر : 2.39 حجم : 3.846 میلیون دفعات : 3,310
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 7,940 درصد تغییر : 2.58 حجم : 5.328 میلیون دفعات : 4,591
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 8,150 درصد تغییر : 2.86 حجم : 5.299 میلیون دفعات : 4,541
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 8,390 درصد تغییر : 2.78 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 868
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 23.00 4,426 حجم : 5.477 میلیون ارزش بازار : 132.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وملت آخرین : 35.00 1,966 حجم : 480,096 ارزش بازار : 1.996 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگستر آخرین : 89.00 3,865 حجم : 26.475 میلیون ارزش بازار : 3.181 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وکادو آخرین : 420.00 14,710 حجم : 1.428 میلیون ارزش بازار : 11.728 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنعت آخرین : 14.00 1,690 حجم : 6.824 میلیون ارزش بازار : 30.222 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنا آخرین : 4.00 2,413 حجم : 11.342 میلیون ارزش بازار : 12.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها