بیمه تجارت نو

بنو | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,200 0.95
قیمت پایانی: 5,230 0.38

آخرین معامله

10:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,290 پایانی 5,230 20.00
بیشترین 5,290 کمترین 5,170
حجم 1.19 میلیون دفعات 162
حد قیمت 5,000 - 5,520 ارزش 6.19 میلیارد
حجم مبنا 1.381 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:32
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار 1
435,945 حجم خرید 440,811
65 تعداد فروشنده 1
832,756 حجم فروش 44,000
396,811 تغییر مالکیت 396,811

عرضه و تقاضا

10:32
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,820 خرید5,210 فروش5,260 تعداد70,091 دستور2
دستور2 تعداد177,939 خرید5,200 فروش5,300 تعداد30,630 دستور2
دستور1 تعداد85,000 خرید5,190 فروش5,330 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد90,000 خرید5,170 فروش5,340 تعداد34,311 دستور4
دستور1 تعداد45,000 خرید5,160 فروش5,350 تعداد15,016 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 25 دوره 9 ماهه
سود TTM 94
P/E TTM 55.851

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,207 P/E مجمع 4.35
سود نقدی 121
درصد توزیع 10.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.48 % رتبه 262
6 ماهه 53.95 % رتبه 230
9 ماهه 66.69 % رتبه 215
1 ساله 62.53 % رتبه 370
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.38 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.9

P/B

% 20.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 5,250 درصد تغییر : 0.19 حجم : 876,756 دفعات : 108
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 5,260 درصد تغییر : 0.76 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 233
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.38 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 233
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 0.38 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 233
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 4.64 حجم : 3.44 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 5,600 درصد تغییر : 2.44 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 5,740 درصد تغییر : 2.22 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 5,870 درصد تغییر : 0.85 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 3.27 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 2.69 حجم : 2.98 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 0.32 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 6,350 درصد تغییر : 0.63 حجم : 616,855 دفعات : 84
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 1.08 حجم : 1.7 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 0.25 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 1,117 4,501 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 10:00
نماد : وحکمت آخرین : 3,175 2,686 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : وتعاون آخرین : 60.00 1,561 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 8.07 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : نوین آخرین : 132.00 3,200 حجم : 587,851 ارزش بازار : 8.092 هزار میلیارد تاریخ : 10:30
نماد : میهن آخرین : 44.00 2,189 حجم : 5.09 میلیون ارزش بازار : 3.201 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : ما آخرین : 116.00 4,584 حجم : 251,946 ارزش بازار : 22.36 هزار میلیارد تاریخ : 10:20
نماد : کوثر آخرین : 12.00 3,440 حجم : 7.79 میلیون ارزش بازار : 56.447 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : بساما آخرین : 500.00 10,580 حجم : 2.14 میلیون ارزش بازار : 52.9 هزار میلیارد تاریخ : 10:26
نماد : بخاور آخرین : 38.00 2,123 حجم : 341,658 ارزش بازار : 4.752 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : بپاس آخرین : 550.00 35,500 حجم : 1.99 میلیون ارزش بازار : 1071.63 هزار میلیارد تاریخ : 10:33
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها