بیمه تجارت نو

بنو | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,172 0.31
قیمت پایانی: 3,179 0.09

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,224 پایانی 3,179 3.00
بیشترین 3,224 کمترین 3,154
حجم 3.899 میلیون دفعات 305
حد قیمت 3,023 - 3,341 ارزش 12.39 میلیارد
حجم مبنا 4.718 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
110 تعداد خریدار 1
2.469 میلیون حجم خرید 1.43 میلیون
88 تعداد فروشنده -
3.899 میلیون حجم فروش -
1.43 میلیون تغییر مالکیت 1.43 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,500 خرید3,171 فروش3,172 تعداد78,257 دستور1
دستور2 تعداد4,500 خرید3,170 فروش3,190 تعداد76,432 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,169 فروش3,200 تعداد95,768 دستور4
دستور1 تعداد7,821 خرید3,168 فروش3,206 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد9,000 خرید3,167 فروش3,215 تعداد201,600 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 76 دوره 6 ماهه
سود TTM 96
P/E TTM 33.115

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 42 P/E مجمع 75.69
سود نقدی 10
درصد توزیع 23.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.04 % رتبه 175
6 ماهه 42.23 % رتبه 549
9 ماهه 36.26 % رتبه 517
1 ساله 52.42 % رتبه 420
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.074 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.67

P/B

% 20.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,179 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.899 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,182 درصد تغییر : 1.09 حجم : 4.374 میلیون دفعات : 409
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,217 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.467 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,208 درصد تغییر : 0.79 حجم : 3.371 میلیون دفعات : 402
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,183 درصد تغییر : 1.47 حجم : 5.072 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,137 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.554 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,115 درصد تغییر : 0.32 حجم : 2.369 میلیون دفعات : 251
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,125 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.371 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,129 درصد تغییر : 3.49 حجم : 3.166 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,242 درصد تغییر : 0.90 حجم : 3.592 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,213 درصد تغییر : 3.98 حجم : 7.619 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,090 درصد تغییر : 2.71 حجم : 5.145 میلیون دفعات : 522
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,176 درصد تغییر : 3.87 حجم : 7.417 میلیون دفعات : 731
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,304 درصد تغییر : 1.20 حجم : 7.528 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,344 درصد تغییر : 2.96 حجم : 11.937 میلیون دفعات : 1,010
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 3,442 2,176 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 11.645 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وحکمت آخرین : 45.00 1,548 حجم : 3.552 میلیون ارزش بازار : 4.729 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتعاون آخرین : 66.00 1,637 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : 8.1 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : نوین آخرین : 34.00 1,462 حجم : 6.768 میلیون ارزش بازار : 7.405 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : میهن آخرین : 36.00 3,790 حجم : 4.412 میلیون ارزش بازار : 5.736 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ما آخرین : 66.00 4,140 حجم : 677,479 ارزش بازار : 20.45 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کوثر آخرین : 6.00 3,900 حجم : 969,085 ارزش بازار : 65.717 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بساما آخرین : 120.00 9,480 حجم : 899,031 ارزش بازار : 47.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بخاور آخرین : 127.00 2,382 حجم : 8.386 میلیون ارزش بازار : 5.784 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بپاس آخرین : 50.00 22,700 حجم : 10.297 میلیون ارزش بازار : 1320.554 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها