موتوژن

بموتو | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,560 4.99
قیمت پایانی: 67,560 4.99

آخرین معامله

10:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 67,560 پایانی 67,560 3,210.00
بیشترین 67,560 کمترین 67,560
حجم 286,023 دفعات 44
حد قیمت 60,500 - 66,860 ارزش 19.3 میلیارد
حجم مبنا 1.212 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:55
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
57,370 حجم خرید -
64 تعداد فروشنده -
57,370 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:55
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور53 تعداد245,209 خرید66,860 فروش72,500 تعداد454 دستور1
دستور1 تعداد158 خرید64,300 فروش79,390 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد79 خرید64,180 فروش79,460 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید64,150 فروش79,890 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید64,000 فروش81,000 تعداد300 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 1,725 دوره 3 ماهه
سود TTM 8,544
P/E TTM 7.532

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 8,258 P/E مجمع 7.79
سود نقدی 7,500
درصد توزیع 90.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.33 % رتبه 342
6 ماهه 12.85 % رتبه 402
9 ماهه 28.63 % رتبه 277
1 ساله 30.97 % رتبه 276
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.968 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.35

P/B

% 16.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 64,350 درصد تغییر : 1.05 حجم : 57,370 دفعات : 73
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 63,680 درصد تغییر : 2.64 حجم : 282,098 دفعات : 486
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 62,040 درصد تغییر : 1.32 حجم : 349,154 دفعات : 335
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 62,870 درصد تغییر : 2.36 حجم : 193,293 دفعات : 211
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 64,390 درصد تغییر : 0.37 حجم : 255,492 دفعات : 266
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 64,630 درصد تغییر : 1.21 حجم : 243,185 دفعات : 317
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 65,420 درصد تغییر : 4.84 حجم : 548,941 دفعات : 387
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 68,750 درصد تغییر : 2.55 حجم : 878,596 دفعات : 403
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 70,550 درصد تغییر : 0.51 حجم : 2.69 میلیون دفعات : 386
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 70,910 درصد تغییر : 0.96 حجم : 162,341 دفعات : 222
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 71,600 درصد تغییر : 2.20 حجم : 357,616 دفعات : 372
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 73,210 درصد تغییر : 0.45 حجم : 156,001 دفعات : 206
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 73,540 درصد تغییر : 2.54 حجم : 235,313 دفعات : 320
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 75,460 درصد تغییر : 0.29 حجم : 587,492 دفعات : 703
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 75,680 درصد تغییر : 1.84 حجم : 236,731 دفعات : 295
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 14,170 30,350 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/27
نماد : بنیرو آخرین : 80.00 1,692 حجم : 4.23 میلیون ارزش بازار : 15.503 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
نماد : بترانس آخرین : 79.00 1,665 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 58.099 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها