موتوژن

بموتو | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 72,500 1,741.97
قیمت پایانی: 73,000 1,754.67

آخرین معامله

1400/12/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,000 پایانی 73,000 69,064.00
بیشترین 75,990 کمترین 71,510
حجم 901,681 دفعات 1,189
حد قیمت 69,010 - 76,270 ارزش 65.8 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/17
حقیقی حقوقی
225 تعداد خریدار 2
585,181 حجم خرید 316,500
207 تعداد فروشنده 1
901,456 حجم فروش 225
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/03/14
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/03/14
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 3,936 درصد تغییر : 2.70 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 4,045 درصد تغییر : 1.65 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.44 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 4,095 درصد تغییر : 0.22 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 4,104 درصد تغییر : 4.54 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 4,299 درصد تغییر : 0.07 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 4,302 درصد تغییر : 0.28 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 4,314 درصد تغییر : 0.58 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 4,339 درصد تغییر : 0.62 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 4,366 درصد تغییر : 0.83 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 4,330 درصد تغییر : 1.81 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 4,410 درصد تغییر : 0.38 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 4,427 درصد تغییر : 4.34 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 4,243 درصد تغییر : 7.12 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 3,961 درصد تغییر : 0.15 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 13,330 57,850 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنیرو آخرین : 59.00 5,168 حجم : 32.324 میلیون ارزش بازار : 48.121 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بترانس آخرین : 35.00 3,070 حجم : 49.314 میلیون ارزش بازار : 110.482 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها