موتوژن

بموتو | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,098 1.99
قیمت پایانی: 2,089 1.56

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,079 پایانی 2,089 32.00
بیشترین 2,098 کمترین 2,042
حجم 2.097 میلیون دفعات 213
حد قیمت 2,223 - 2,557 ارزش 4.94 میلیارد
حجم مبنا 8.059 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
91 تعداد خریدار 1
1.988 میلیون حجم خرید 108,300
47 تعداد فروشنده -
2.097 میلیون حجم فروش -
108,300 تغییر مالکیت 108,300

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد12,060 خرید2,345 فروش2,350 تعداد128,749 دستور1
دستور5 تعداد23,986 خرید2,344 فروش2,351 تعداد13,140 دستور1
دستور1 تعداد2,150 خرید2,342 فروش2,352 تعداد9,888 دستور2
دستور4 تعداد27,500 خرید2,341 فروش2,354 تعداد20,000 دستور1
دستور7 تعداد28,832 خرید2,340 فروش2,355 تعداد310,000 دستور1

EPS

سال مالی 1403/06/31
تحقق سود 80 دوره 3 ماهه
سود TTM 333
P/E TTM 7.146

DPS

آخرین مجمع 1402/06/31
سود واقعی 463 P/E مجمع 5.14
سود نقدی 410
درصد توزیع 88.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.2 % رتبه 640
6 ماهه 11.82 % رتبه 520
9 ماهه 17.99 % رتبه 589
1 ساله 28.71 % رتبه 565
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.969 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.62

P/B

% 12.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 2,089 درصد تغییر : 1.56 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 2,057 درصد تغییر : 1.58 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 2,025 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 2,053 درصد تغییر : 0.58 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 2,065 درصد تغییر : 0.39 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 2,073 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 2,074 درصد تغییر : 0.15 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 2,071 درصد تغییر : 0.48 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 2,081 درصد تغییر : 0.24 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 2,086 درصد تغییر : 1.04 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 2,108 درصد تغییر : 0.10 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 2,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 2,110 درصد تغییر : 0.29 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 2,104 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 2,103 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 213
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 4,680 11,540 حجم : 790,153 ارزش بازار : 4.866 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : بترانس آخرین : 1.00 1,666 حجم : 5.428 میلیون ارزش بازار : 99.853 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/29
نماد : بنیرو آخرین : 1.00 2,030 حجم : 2.367 میلیون ارزش بازار : 32.655 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها