موتوژن

بموتو | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 72,500 2,641.02
قیمت پایانی: 73,000 2,659.92

آخرین معامله

1400/12/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,000 پایانی 73,000 70,355.00
بیشترین 75,990 کمترین 71,510
حجم 901,681 دفعات 1,189
حد قیمت 69,010 - 76,270 ارزش 65.8 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/17
حقیقی حقوقی
225 تعداد خریدار 2
585,181 حجم خرید 316,500
207 تعداد فروشنده 1
901,456 حجم فروش 225
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,635 درصد تغییر : 0.38 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,645 درصد تغییر : 1.49 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,685 درصد تغییر : 0.52 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,671 درصد تغییر : 0.91 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,647 درصد تغییر : 4.48 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,771 درصد تغییر : 1.13 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,740 درصد تغییر : 5.49 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,899 درصد تغییر : 0.21 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,893 درصد تغییر : 0.58 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,910 درصد تغییر : 0.03 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,911 درصد تغییر : 0.87 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,886 درصد تغییر : 0.07 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,888 درصد تغییر : 0.86 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,913 درصد تغییر : 0.14 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,917 درصد تغییر : 0.48 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 19,870 24,650 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.056 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بنیرو آخرین : 32.00 2,695 حجم : 1.784 میلیون ارزش بازار : 25.176 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بترانس آخرین : 43.00 1,876 حجم : 11.723 میلیون ارزش بازار : 69.347 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها