موتوژن

بموتو | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 72,500 2,286.44
قیمت پایانی: 73,000 2,302.90

آخرین معامله

1400/12/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,000 پایانی 73,000 69,962.00
بیشترین 75,990 کمترین 71,510
حجم 901,681 دفعات 1,189
حد قیمت 69,010 - 76,270 ارزش 65.8 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/17
حقیقی حقوقی
225 تعداد خریدار 2
585,181 حجم خرید 316,500
207 تعداد فروشنده 1
901,456 حجم فروش 225
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,038 درصد تغییر : 0.39 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,050 درصد تغییر : 0.52 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,066 درصد تغییر : 0.71 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.64 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,108 درصد تغییر : 5.25 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,953 درصد تغییر : 0.00 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,953 درصد تغییر : 0.37 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,964 درصد تغییر : 0.24 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,957 درصد تغییر : 0.00 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,957 درصد تغییر : 5.38 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,806 درصد تغییر : 0.29 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,798 درصد تغییر : 0.87 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,774 درصد تغییر : 0.11 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,771 درصد تغییر : 4.42 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,899 درصد تغییر : 1.06 حجم : 901,681 دفعات : 1,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 21,020 23,500 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.056 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/23
نماد : بنیرو آخرین : 7.00 2,420 حجم : 1.62 میلیون ارزش بازار : 17.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بترانس آخرین : 15.00 1,959 حجم : 67.9 میلیون ارزش بازار : 72.587 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها