بیمه سامان

بساما | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,576 2.00
قیمت پایانی: 20,974 0.10

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,576 پایانی 20,974 21.00
بیشترین 20,576 کمترین 20,576
حجم 117,363 دفعات 18
حد قیمت 20,685 - 22,373 ارزش 2.41 میلیارد
حجم مبنا 1.957 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
44 تعداد خریدار 2
155,575 حجم خرید 513,400
95 تعداد فروشنده -
668,975 حجم فروش -
513,400 تغییر مالکیت 513,400

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,685 تعداد35,282 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,710 تعداد14,170 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,000 تعداد3,076 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,500 تعداد1,600 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,650 تعداد1,500 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,248 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,558
P/E TTM 5.901

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 599 P/E مجمع 35.05
سود نقدی 100
درصد توزیع 16.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.23 % رتبه 471
6 ماهه 23.68 % رتبه 354
9 ماهه 142.29 % رتبه 394
1 ساله 263.72 % رتبه 464
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.102 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.45

P/B

% 39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 20,974 درصد تغییر : 0.10 حجم : 117,363 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 20,995 درصد تغییر : 15.27 حجم : 668,975 دفعات : 163
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 24,779 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 24,779 درصد تغییر : 1.24 حجم : 2.79 میلیون دفعات : 915
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 25,089 درصد تغییر : 5.06 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 907
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 23,880 درصد تغییر : 5.16 حجم : 3.05 میلیون دفعات : 702
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 22,709 درصد تغییر : 3.05 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 344
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 22,037 درصد تغییر : 2.06 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 21,592 درصد تغییر : 0.58 حجم : 2.58 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 21,467 درصد تغییر : 2.66 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 352
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 20,911 درصد تغییر : 3.90 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 21,759 درصد تغییر : 2.12 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 473
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 22,231 درصد تغییر : 3.79 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 578
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 23,107 درصد تغییر : 3.16 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 523
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 23,862 درصد تغییر : 3.45 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 1,211
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 1,080 6,698 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وحکمت آخرین : 1,701 4,160 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وتعاون آخرین : 57.00 6,144 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : نوین آخرین : 128.00 6,296 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 16.744 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : میهن آخرین : 100.00 4,923 حجم : 276,806 ارزش بازار : 7.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ما آخرین : 80.00 8,280 حجم : 4.14 میلیون ارزش بازار : 33.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کوثر آخرین : 298.00 14,635 حجم : 92,517 ارزش بازار : 96.789 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بنو آخرین : 719.00 35,267 حجم : 96,001 ارزش بازار : 107.808 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بخاور آخرین : 144.00 7,072 حجم : 128,623 ارزش بازار : 8.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بپاس آخرین : 1,577 77,305 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 792.21 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها