دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,500 4.83
قیمت پایانی: 20,490 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,510 پایانی 20,490 0.00
بیشترین 21,510 کمترین 19,470
حجم 126.85 میلیون دفعات 33,132
حد قیمت 18,550 - 20,490 ارزش 2.6 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.381 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
393 تعداد خریدار -
10.126 میلیون حجم خرید -
1,131 تعداد فروشنده 3
6.076 میلیون حجم فروش 4.05 میلیون
4.05 میلیون تغییر مالکیت 4.05 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2811 تعداد14,683,167 خرید20,490 فروش20,530 تعداد490 دستور1
دستور23 تعداد35,109 خرید20,480 فروش21,300 تعداد800 دستور1
دستور7 تعداد5,732 خرید20,470 فروش21,500 تعداد1,000 دستور1
دستور5 تعداد3,984 خرید20,460 فروش21,800 تعداد500 دستور1
دستور10 تعداد18,151 خرید20,450 فروش22,150 تعداد2,250 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -34 دوره 9 ماهه
سود TTM 330
P/E TTM 62.091

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 339 P/E مجمع 60.44
سود نقدی 300
درصد توزیع 88.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.21 % رتبه 17
6 ماهه 36.13 % رتبه 30
9 ماهه 80.36 % رتبه 27
1 ساله 254.24 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
118.842 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.04

P/B

% 24.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 20,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 126.85 میلیون دفعات : 33,132
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 20,490 درصد تغییر : 4.97 حجم : 10.13 میلیون دفعات : 1,740
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 19,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.64 میلیون دفعات : 6,723
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 19,520 درصد تغییر : 4.27 حجم : 32.64 میلیون دفعات : 6,723
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 18,720 درصد تغییر : 4.05 حجم : 133.93 میلیون دفعات : 31,853
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 19,510 درصد تغییر : 4.97 حجم : 9.18 میلیون دفعات : 1,122
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 20,530 درصد تغییر : 1.44 حجم : 57.58 میلیون دفعات : 11,545
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 20,830 درصد تغییر : 4.67 حجم : 141.79 میلیون دفعات : 27,554
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 21,850 درصد تغییر : 5.00 حجم : 7.09 میلیون دفعات : 1,768
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 23,000 درصد تغییر : 4.09 حجم : 62.5 میلیون دفعات : 17,865
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 23,980 درصد تغییر : 2.99 حجم : 134.88 میلیون دفعات : 43,451
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 24,720 درصد تغییر : 2.79 حجم : 85.47 میلیون دفعات : 25,944
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 25,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.57 میلیون دفعات : 7,911
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 25,430 درصد تغییر : 4.65 حجم : 23.57 میلیون دفعات : 7,911
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 26,670 درصد تغییر : 0.41 حجم : 121.26 میلیون دفعات : 48,229
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 3,970 110,550 حجم : 183,071 ارزش بازار : 96.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : والبر آخرین : 220.00 15,420 حجم : 12.06 میلیون ارزش بازار : 75.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کی بی سی آخرین : 639.00 30,589 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 9.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : کاسپین آخرین : 969.00 26,539 حجم : 600,910 ارزش بازار : 19.256 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : ریشمک آخرین : 2,395 53,660 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 16.817 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 420.00 32,910 حجم : 10.89 میلیون ارزش بازار : 19.331 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : دلقما آخرین : 470.00 25,500 حجم : 2.1 میلیون ارزش بازار : 17.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : دلر آخرین : 180.00 38,990 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 44.066 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکیمی آخرین : 970.00 25,300 حجم : 979,036 ارزش بازار : 15.132 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 330.00 22,620 حجم : 2.74 میلیون ارزش بازار : 12.393 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها