دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,400 0.54
قیمت پایانی: 40,620 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,180 پایانی 40,620 0.00
بیشترین 41,590 کمترین 39,900
حجم 42.56 میلیون دفعات 23,920
حد قیمت 38,170 - 42,170 ارزش 1.729 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.381 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
9,689 تعداد خریدار 11
38.192 میلیون حجم خرید 4.364 میلیون
7,092 تعداد فروشنده 6
42.327 میلیون حجم فروش 228,538
4.135 میلیون تغییر مالکیت 4.135 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد22,652 خرید40,200 فروش40,200 تعداد20,000 دستور1
دستور5 تعداد5,008 خرید40,190 فروش40,400 تعداد500 دستور1
دستور6 تعداد20,230 خرید40,180 فروش40,530 تعداد1,650 دستور1
دستور17 تعداد69,446 خرید40,170 فروش40,600 تعداد55,233 دستور12
دستور13 تعداد39,573 خرید40,160 فروش40,610 تعداد1,400 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 410 دوره 12 ماهه
سود TTM 410
P/E TTM 99.073

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 410 P/E مجمع 99.07
سود نقدی 310
درصد توزیع 75.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.2 % رتبه 8
6 ماهه 94.34 % رتبه 7
9 ماهه 118.46 % رتبه 8
1 ساله 60.19 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
235.596 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.76

P/B

% 27.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 40,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 40,620 درصد تغییر : 1.12 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 40,170 درصد تغییر : 3.96 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 38,640 درصد تغییر : 0.08 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 38,670 درصد تغییر : 0.31 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 38,790 درصد تغییر : 1.82 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 39,510 درصد تغییر : 3.85 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 41,090 درصد تغییر : 1.76 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 40,380 درصد تغییر : 2.49 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 39,400 درصد تغییر : 0.35 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 39,540 درصد تغییر : 2.73 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 40,650 درصد تغییر : 1.00 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 41,060 درصد تغییر : 1.51 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 40,450 درصد تغییر : 2.53 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 41,500 درصد تغییر : 10.26 حجم : 88.69 میلیون دفعات : 41,650
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 360.00 24,930 حجم : 232,082 ارزش بازار : 87.224 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : والبر آخرین : 10.00 9,510 حجم : 3.55 میلیون ارزش بازار : 79.969 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کی بی سی آخرین : 182.00 24,670 حجم : 529,594 ارزش بازار : 7.207 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کاسپین آخرین : 79.00 22,738 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 15.861 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ریشمک آخرین : 618.00 48,500 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 14.365 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دیران آخرین : 30.00 18,200 حجم : 3.4 میلیون ارزش بازار : 15.99 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دلقما آخرین : 150.00 41,060 حجم : 2.1 میلیون ارزش بازار : 27.614 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دلر آخرین : 430.00 33,270 حجم : 930,696 ارزش بازار : 37.913 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دکیمی آخرین : 80.00 20,770 حجم : 513,471 ارزش بازار : 11.917 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دکوثر آخرین : 70.00 5,300 حجم : 3.23 میلیون ارزش بازار : 7.492 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها