دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,380 2.98
قیمت پایانی: 28,450 0.82

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,300 پایانی 28,450 230.00
بیشترین 29,910 کمترین 27,380
حجم 65.87 میلیون دفعات 26,959
حد قیمت 27,380 - 29,910 ارزش 1.874 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.381 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
11,406 تعداد خریدار 15
63.177 میلیون حجم خرید 2.689 میلیون
7,065 تعداد فروشنده 4
65.618 میلیون حجم فروش 248,875
2.44 میلیون تغییر مالکیت 2.44 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,138 خرید27,380 فروش27,380 تعداد439,993 دستور44
دستور1 تعداد191 خرید27,090 فروش27,390 تعداد55,478 دستور13
دستور2 تعداد395 خرید26,280 فروش27,400 تعداد47,616 دستور11
دستور1 تعداد200 خرید25,490 فروش27,410 تعداد1,567 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,420 تعداد890 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -34 دوره 9 ماهه
سود TTM 330
P/E TTM 86.212

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 339 P/E مجمع 83.92
سود نقدی 300
درصد توزیع 88.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.72 % رتبه 6
6 ماهه 121.51 % رتبه 9
9 ماهه 26.24 % رتبه 16
1 ساله 115.44 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
165.01 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.48

P/B

% 27.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 28,450 درصد تغییر : 0.82 حجم : 65.87 میلیون دفعات : 26,959
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 28,220 درصد تغییر : 4.17 حجم : 44.7 میلیون دفعات : 14,131
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 27,090 درصد تغییر : 2.73 حجم : 50.65 میلیون دفعات : 12,226
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 27,850 درصد تغییر : 0.61 حجم : 480,773 دفعات : 316
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 28,020 درصد تغییر : 2.88 حجم : 15.49 میلیون دفعات : 2,443
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 2.90 حجم : 44.26 میلیون دفعات : 12,630
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 29,710 درصد تغییر : 2.24 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 946
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 30,390 درصد تغییر : 2.97 حجم : 8.53 میلیون دفعات : 2,939
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 31,320 درصد تغییر : 2.85 حجم : 12.38 میلیون دفعات : 5,001
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 32,240 درصد تغییر : 0.98 حجم : 38.09 میلیون دفعات : 17,163
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.14 میلیون دفعات : 17,116
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.41 میلیون دفعات : 16,430
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 64.05 میلیون دفعات : 23,166
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.8 میلیون دفعات : 7,272
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.22 میلیون دفعات : 5,878
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 3,040 98,330 حجم : 134,226 ارزش بازار : 84.454 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : والبر آخرین : 460.00 15,070 حجم : 3.48 میلیون ارزش بازار : 73.298 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کی بی سی آخرین : 776.00 25,121 حجم : 300 ارزش بازار : 7.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاسپین آخرین : 774.00 25,049 حجم : - ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ریشمک آخرین : 1,696 54,860 حجم : 20,754 ارزش بازار : 16.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دیران آخرین : 530.00 17,200 حجم : 110,753 ارزش بازار : 15.576 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلقما آخرین : 770.00 25,080 حجم : 12,060 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلر آخرین : 1,040 33,890 حجم : 28,093 ارزش بازار : 39.274 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکیمی آخرین : 900.00 29,100 حجم : 203,184 ارزش بازار : 17.217 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها