دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,121 0.19
قیمت پایانی: 4,126 0.07

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,117 پایانی 4,126 3.00
بیشترین 4,178 کمترین 4,060
حجم 7.467 میلیون دفعات 906
حد قیمت 5,100 - 5,860 ارزش 40.25 میلیارد
حجم مبنا 6.936 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
337 تعداد خریدار 1
6.298 میلیون حجم خرید 50,000
194 تعداد فروشنده -
6.348 میلیون حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد921 خرید5,430 فروش5,440 تعداد999 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,400 فروش5,450 تعداد97,535 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید5,380 فروش5,460 تعداد19,474 دستور6
دستور6 تعداد215,720 خرید5,360 فروش5,470 تعداد150,063 دستور5
دستور3 تعداد11,949 خرید5,350 فروش5,480 تعداد233,153 دستور15

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 241 دوره 9 ماهه
سود TTM 719
P/E TTM 7.507

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 1,165 P/E مجمع 4.64
سود نقدی 530
درصد توزیع 45.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.16 % رتبه 115
6 ماهه 10.31 % رتبه 87
9 ماهه 41.59 % رتبه 83
1 ساله 7.7 % رتبه 58
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
93.636 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.13

P/B

% 17.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 4,126 درصد تغییر : 0.07 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 4,129 درصد تغییر : 1.71 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 4,201 درصد تغییر : 1.52 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 4,266 درصد تغییر : 1.98 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 4,352 درصد تغییر : 1.47 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 4,417 درصد تغییر : 1.25 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 4,473 درصد تغییر : 1.20 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 4,420 درصد تغییر : 1.63 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 4,493 درصد تغییر : 1.27 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 4,551 درصد تغییر : 1.56 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 4,623 درصد تغییر : 1.81 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 4,708 درصد تغییر : 1.51 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 4,780 درصد تغییر : 1.77 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 4,697 درصد تغییر : 1.84 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 4,612 درصد تغییر : 1.89 حجم : 7.467 میلیون دفعات : 906
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : والبر آخرین : 95.00 4,998 حجم : 841,141 ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وپخش آخرین : 160.00 15,590 حجم : 48,890 ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : کاسپین آخرین : - 16,460 حجم : 233,800 ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : کی بی سی آخرین : 40.00 6,680 حجم : 1.246 میلیون ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دابور آخرین : 240.00 12,300 حجم : 86,831 ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دارو آخرین : 90.00 15,600 حجم : 24,249 ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : داسوه آخرین : 50.00 37,630 حجم : 189,944 ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دالبر آخرین : 4.00 4,410 حجم : 18,925 ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دامین آخرین : 190.00 9,310 حجم : 4.986 میلیون ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : دپارس آخرین : - 47,550 حجم : 8,337 ارزش بازار : 58.948 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها