دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,890 1.54
قیمت پایانی: 13,680 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,410 پایانی 13,680 0.00
بیشترین 14,180 کمترین 13,300
حجم 19.5 میلیون دفعات 6,067
حد قیمت 12,760 - 14,380 ارزش 368.8 میلیارد
حجم مبنا 2.936 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
743 تعداد خریدار 3
5.736 میلیون حجم خرید 150,194
536 تعداد فروشنده -
5.886 میلیون حجم فروش -
150,194 تغییر مالکیت 150,194

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد11,000 خرید13,430 فروش13,470 تعداد4,734 دستور3
دستور4 تعداد12,180 خرید13,420 فروش13,490 تعداد9,780 دستور1
دستور4 تعداد2,324 خرید13,410 فروش13,500 تعداد18,117 دستور3
دستور15 تعداد109,874 خرید13,400 فروش13,510 تعداد20,069 دستور1
دستور7 تعداد13,386 خرید13,390 فروش13,520 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 38 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,982
P/E TTM 6.822

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,936 P/E مجمع 6.98
سود نقدی 1,600
درصد توزیع 82.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.01 % رتبه 107
6 ماهه 6.4 % رتبه 48
9 ماهه 38.44 % رتبه 28
1 ساله 46.99 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
134.689 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.14

P/B

% 16.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 13,680 درصد تغییر : 1.18 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 13,520 درصد تغییر : 0.37 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 13,570 درصد تغییر : 0.88 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 13,690 درصد تغییر : 3.11 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 14,130 درصد تغییر : 1.22 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 13,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 13,960 درصد تغییر : 2.65 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 14,340 درصد تغییر : 0.63 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 3.19 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 1.02 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 13,670 درصد تغییر : 3.73 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 14,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 14,200 درصد تغییر : 5.65 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 3.40 حجم : 19.5 میلیون دفعات : 6,067
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 250.00 33,800 حجم : 507,054 ارزش بازار : 100.43 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : والبر آخرین : 48.00 4,234 حجم : 3.96 میلیون ارزش بازار : 49.729 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : کی بی سی آخرین : 30.00 8,270 حجم : 3.81 میلیون ارزش بازار : 4.557 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 250.00 21,400 حجم : 345,649 ارزش بازار : 14.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/16
نماد : ریشمک آخرین : 490.00 17,580 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 5.991 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 290.00 12,420 حجم : 6.85 میلیون ارزش بازار : 12.346 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلقما آخرین : 8.00 1,478 حجم : 14.12 میلیون ارزش بازار : 11.254 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلر آخرین : 10.00 19,200 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 45.349 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دکیمی آخرین : 330.00 21,380 حجم : 595,196 ارزش بازار : 8.646 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 25.00 2,370 حجم : 16.11 میلیون ارزش بازار : 4.034 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها