بیمه زندگی خاورمیانه

بخاور | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,000 0.34
قیمت پایانی: 7,031 0.10

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,094 پایانی 7,031 7.00
بیشترین 7,148 کمترین 7,000
حجم 1.95 میلیون دفعات 328
حد قیمت 6,841 - 7,398 ارزش 13.75 میلیارد
حجم مبنا 6.235 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
112 تعداد خریدار 1
2.755 میلیون حجم خرید 5,840
176 تعداد فروشنده 1
2.748 میلیون حجم فروش 13,000
7,160 تغییر مالکیت 7,160

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد821 خرید7,110 فروش7,130 تعداد59,923 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید7,100 فروش7,140 تعداد180,672 دستور2
دستور1 تعداد1,155 خرید7,091 فروش7,144 تعداد1,180 دستور1
دستور3 تعداد83,514 خرید7,090 فروش7,147 تعداد5,180 دستور1
دستور2 تعداد362,925 خرید7,070 فروش7,149 تعداد2,772 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,046 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,121
P/E TTM 6.266

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 217 P/E مجمع 32.37
سود نقدی 110
درصد توزیع 50.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.66 % رتبه 365
6 ماهه 8.84 % رتبه 303
9 ماهه 19.16 % رتبه 315
1 ساله 40.34 % رتبه 359
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.437 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.22

P/B

% 65.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 7,031 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 7,024 درصد تغییر : 0.63 حجم : 2.76 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 0.42 حجم : 2.81 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 6,951 درصد تغییر : 0.80 حجم : 4.57 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 6,896 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 210
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 6,922 درصد تغییر : 0.55 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 6,960 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 6,978 درصد تغییر : 0.16 حجم : 804,869 دفعات : 198
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 6,989 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 7,005 درصد تغییر : 0.17 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 7,017 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 7,020 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.3 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 7,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 7,013 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 6,998 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 382
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 385.00 6,003 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/24
نماد : وحکمت آخرین : 2,073 3,788 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وتعاون آخرین : 113.00 6,200 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : نوین آخرین : 119.00 5,866 حجم : 415,391 ارزش بازار : 15.689 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : میهن آخرین : 98.00 4,830 حجم : - ارزش بازار : 7.374 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/26
نماد : ما آخرین : 20.00 7,300 حجم : 2.28 میلیون ارزش بازار : 29.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کوثر آخرین : 293.00 14,406 حجم : 22,991 ارزش بازار : 95.311 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بنو آخرین : 641.00 31,410 حجم : 330,449 ارزش بازار : 95.745 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بساما آخرین : 465.00 22,816 حجم : 429,185 ارزش بازار : 47.652 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بپاس آخرین : 20.00 88,100 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 899.016 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها