نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,129 4.47
قیمت پایانی: 2,094 2.75

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1400/03/26
تعداد:1,089
حجم:10.3 میلیون
ارزش:20.98 میلیارد
اولین:2,065
کمترین:2,012
بیشترین:2,078
قیمت:2,030
تغییر:33.00
درصد تغییر:1.60
قیمت:2,038
تغییر:25.00
درصد تغییر:1.21
تاریخ : 1400/03/25
تعداد:1,249
حجم:16.63 میلیون
ارزش:34.32 میلیارد
اولین:2,090
کمترین:2,020
بیشترین:2,139
قیمت:2,030
تغییر:75.00
درصد تغییر:3.56
قیمت:2,063
تغییر:42.00
درصد تغییر:2.00
تاریخ : 1400/03/24
تعداد:1,128
حجم:17.01 میلیون
ارزش:35.81 میلیارد
اولین:2,080
کمترین:2,080
بیشترین:2,137
قیمت:2,108
تغییر:28.00
درصد تغییر:1.35
قیمت:2,105
تغییر:25.00
درصد تغییر:1.20
تاریخ : 1400/03/23
تعداد:906
حجم:11.1 میلیون
ارزش:23.07 میلیارد
اولین:2,060
کمترین:2,033
بیشترین:2,133
قیمت:2,094
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:2,080
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.57
تاریخ : 1400/03/22
تعداد:1,184
حجم:13.75 میلیون
ارزش:28.76 میلیارد
اولین:2,074
کمترین:2,050
بیشترین:2,158
قیمت:2,070
تغییر:56.00
درصد تغییر:2.63
قیمت:2,092
تغییر:34.00
درصد تغییر:1.60
تاریخ : 1400/03/19
تعداد:1,127
حجم:14.06 میلیون
ارزش:29.9 میلیارد
اولین:2,091
کمترین:2,086
بیشترین:2,180
قیمت:2,120
تغییر:64.00
درصد تغییر:2.93
قیمت:2,126
تغییر:58.00
درصد تغییر:2.66
تاریخ : 1400/03/18
تعداد:2,036
حجم:29.07 میلیون
ارزش:63.5 میلیارد
اولین:2,218
کمترین:2,130
بیشترین:2,260
قیمت:2,150
تغییر:15.00
درصد تغییر:0.69
قیمت:2,184
تغییر:19.00
درصد تغییر:0.88
تاریخ : 1400/03/17
تعداد:1,505
حجم:18.91 میلیون
ارزش:40.94 میلیارد
اولین:2,130
کمترین:2,113
بیشترین:2,191
قیمت:2,191
تغییر:338.00
درصد تغییر:18.24
قیمت:2,165
تغییر:312.00
درصد تغییر:16.84
تاریخ : 1400/03/03
تعداد:1,453
حجم:18.13 میلیون
ارزش:33.61 میلیارد
اولین:1,880
کمترین:1,775
بیشترین:1,900
قیمت:1,890
تغییر:37.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:1,853
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/03/02
تعداد:1,783
حجم:27.71 میلیون
ارزش:51.36 میلیارد
اولین:1,880
کمترین:1,845
بیشترین:1,908
قیمت:1,845
تغییر:97.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:1,853
تغییر:89.00
درصد تغییر:4.58
تاریخ : 1400/03/01
تعداد:1,761
حجم:25.73 میلیون
ارزش:49.97 میلیارد
اولین:2,078
کمترین:1,936
بیشترین:2,078
قیمت:1,936
تغییر:101.00
درصد تغییر:4.96
قیمت:1,942
تغییر:95.00
درصد تغییر:4.66
تاریخ : 1400/02/29
تعداد:1,729
حجم:26.68 میلیون
ارزش:54.35 میلیارد
اولین:2,135
کمترین:2,025
بیشترین:2,135
قیمت:2,060
تغییر:71.00
درصد تغییر:3.33
قیمت:2,037
تغییر:94.00
درصد تغییر:4.41
تاریخ : 1400/02/28
تعداد:486
حجم:5.47 میلیون
ارزش:11.79 میلیارد
اولین:2,101
کمترین:2,101
بیشترین:2,194
قیمت:2,155
تغییر:28.00
درصد تغییر:1.28
قیمت:2,131
تغییر:52.00
درصد تغییر:2.38
تاریخ : 1400/02/27
تعداد:1,273
حجم:16.36 میلیون
ارزش:35.71 میلیارد
اولین:2,200
کمترین:2,162
بیشترین:2,294
قیمت:2,163
تغییر:112.00
درصد تغییر:4.92
قیمت:2,183
تغییر:92.00
درصد تغییر:4.04
تاریخ : 1400/02/26
تعداد:1,239
حجم:14.71 میلیون
ارزش:33.46 میلیارد
اولین:2,247
کمترین:2,211
بیشترین:2,330
قیمت:2,257
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.92
قیمت:2,275
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1400/02/25
تعداد:1,464
حجم:15.44 میلیون
ارزش:35.17 میلیارد
اولین:2,186
کمترین:2,186
بیشترین:2,333
قیمت:2,262
تغییر:16.00
درصد تغییر:0.71
قیمت:2,278
تغییر:32.00
درصد تغییر:1.43
تاریخ : 1400/02/22
تعداد:2,115
حجم:22.31 میلیون
ارزش:50.12 میلیارد
اولین:2,310
کمترین:2,183
بیشترین:2,350
قیمت:2,220
تغییر:30.00
درصد تغییر:1.33
قیمت:2,246
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.18
تاریخ : 1400/02/21
تعداد:1,941
حجم:26.11 میلیون
ارزش:58.74 میلیارد
اولین:2,065
کمترین:2,185
بیشترین:2,276
قیمت:2,276
تغییر:128.00
درصد تغییر:5.96
قیمت:2,250
تغییر:102.00
درصد تغییر:4.75
تاریخ : 1400/02/20
تعداد:2,491
حجم:34.04 میلیون
ارزش:73.11 میلیارد
اولین:2,065
کمترین:2,065
بیشترین:2,223
قیمت:2,219
تغییر:91.00
درصد تغییر:4.28
قیمت:2,148
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.94
تاریخ : 1400/02/19
تعداد:830
حجم:15.32 میلیون
ارزش:32.28 میلیارد
اولین:2,107
کمترین:2,107
بیشترین:2,148
قیمت:2,107
تغییر:65.00
درصد تغییر:2.99
قیمت:2,128
تغییر:44.00
درصد تغییر:2.03
تاریخ : 1400/02/18
تعداد:1,300
حجم:20.85 میلیون
ارزش:45.2 میلیارد
اولین:2,171
کمترین:2,162
بیشترین:2,223
قیمت:2,162
تغییر:66.00
درصد تغییر:2.96
قیمت:2,172
تغییر:56.00
درصد تغییر:2.51
تاریخ : 1400/02/15
تعداد:1,649
حجم:24.47 میلیون
ارزش:54.51 میلیارد
اولین:2,223
کمترین:2,223
بیشترین:2,268
قیمت:2,223
تغییر:68.00
درصد تغییر:2.97
قیمت:2,228
تغییر:63.00
درصد تغییر:2.75
تاریخ : 1400/02/13
تعداد:453
حجم:10.4 میلیون
ارزش:23.54 میلیارد
اولین:2,262
کمترین:2,262
بیشترین:2,299
قیمت:2,262
تغییر:69.00
درصد تغییر:2.96
قیمت:2,291
تغییر:40.00
درصد تغییر:1.72
تاریخ : 1400/02/12
تعداد:913
حجم:13.36 میلیون
ارزش:30.82 میلیارد
اولین:2,313
کمترین:2,305
بیشترین:2,349
قیمت:2,305
تغییر:71.00
درصد تغییر:2.99
قیمت:2,331
تغییر:45.00
درصد تغییر:1.89
تاریخ : 1400/02/11
تعداد:1,780
حجم:25.09 میلیون
ارزش:59.62 میلیارد
اولین:2,462
کمترین:2,362
بیشترین:2,480
قیمت:2,362
تغییر:73.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:2,376
تغییر:59.00
درصد تغییر:2.42
تاریخ : 1400/02/08
تعداد:1,609
حجم:15.08 میلیون
ارزش:36.74 میلیارد
اولین:2,410
کمترین:2,391
بیشترین:2,473
قیمت:2,451
تغییر:249.00
درصد تغییر:9.22
قیمت:2,435
تغییر:265.00
درصد تغییر:9.82
تاریخ : 1400/02/07
تعداد:2,157
حجم:21.62 میلیون
ارزش:52.52 میلیارد
اولین:2,416
کمترین:2,405
بیشترین:2,497
قیمت:2,413
تغییر:287.00
درصد تغییر:10.63
قیمت:2,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/06
تعداد:2,419
حجم:29.62 میلیون
ارزش:71.71 میلیارد
اولین:2,407
کمترین:2,407
بیشترین:2,480
قیمت:2,441
تغییر:259.00
درصد تغییر:9.59
قیمت:2,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/05
تعداد:450
حجم:8.21 میلیون
ارزش:20 میلیارد
اولین:2,437
کمترین:2,437
بیشترین:2,438
قیمت:2,437
تغییر:263.00
درصد تغییر:9.74
قیمت:2,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/04
تعداد:905
حجم:11.85 میلیون
ارزش:29.42 میلیارد
اولین:2,482
کمترین:2,482
بیشترین:2,536
قیمت:2,482
تغییر:218.00
درصد تغییر:8.07
قیمت:2,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00