نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,129 4.47
قیمت پایانی: 2,094 2.75

EPS

سال مالی 1399/12/29

82.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1400/03/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
82.00 (0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1400/02/25 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
77.00 (0٪)
100.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/15
پیش بینی :
38.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/14
پیش بینی :
36.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/14 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
38.00 (0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
10.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

17.00

سود واقعی

2.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/02 مجمع
واقعی :
نقدی :
17.00
2.00 (-12٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
24.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/25 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
20.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

23.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
23.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
17.00
2.00 (-12٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

82.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1400/03/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
82.00 (0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1400/02/25 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
77.00 (0٪)
100.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/15
پیش بینی :
38.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/14
پیش بینی :
36.00
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/14 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
38.00 (0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
10.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

17.00

سود واقعی

2.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/02 مجمع
واقعی :
نقدی :
17.00
2.00 (-12٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
24.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/25 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
20.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

23.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
23.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
17.00
2.00 (-12٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (-0٪)
سرمایه : 24.145 هزار میلیارد