ایران ترانسفو

بترانس | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,810 1.75
قیمت پایانی: 2,850 0.35

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,810 پایانی 2,850 10.00
بیشترین 2,810 کمترین 2,810
حجم 2.86 میلیون دفعات 230
حد قیمت 2,850 - 3,070 ارزش 8 میلیارد
حجم مبنا 1.715 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
753 تعداد خریدار 3
34.89 میلیون حجم خرید 2.734 میلیون
454 تعداد فروشنده 1
37.579 میلیون حجم فروش 45,000
2.689 میلیون تغییر مالکیت 2.689 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,000 خرید2,850 فروش2,850 تعداد31,132,868 دستور836
دستور1 تعداد5,000 خرید2,570 فروش2,860 تعداد266,868 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,870 تعداد12,297 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,880 تعداد62,408 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,890 تعداد200,282 دستور12

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -86 دوره 9 ماهه
سود TTM 141
P/E TTM 20.312

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,033 P/E مجمع 2.77
سود نقدی 350
درصد توزیع 33.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.08 % رتبه 604
6 ماهه 46.27 % رتبه 487
9 ماهه 23.8 % رتبه 132
1 ساله 50.05 % رتبه 103
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
103.748 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.54

P/B

% 26.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 2,850 درصد تغییر : 0.35 حجم : 2.86 میلیون دفعات : 230
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 2,860 درصد تغییر : 1.38 حجم : 37.62 میلیون دفعات : 1,389
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 1.36 حجم : 14.35 میلیون دفعات : 572
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 2,940 درصد تغییر : 0.34 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 2,950 درصد تغییر : 0.34 حجم : 4.91 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 2,960 درصد تغییر : 1.66 حجم : 13.34 میلیون دفعات : 865
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 3,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43.66 میلیون دفعات : 1,994
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 3,010 درصد تغییر : 1.95 حجم : 43.66 میلیون دفعات : 1,994
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 1.60 حجم : 22.66 میلیون دفعات : 1,548
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 3,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189.69 میلیون دفعات : 10,162
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 3,120 درصد تغییر : 5.41 حجم : 436.85 میلیون دفعات : 15,162
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 2,960 درصد تغییر : 5.71 حجم : 18.47 میلیون دفعات : 559
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 2,800 درصد تغییر : 3.70 حجم : 14.85 میلیون دفعات : 520
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 4.65 حجم : 178.78 میلیون دفعات : 6,322
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 2,580 درصد تغییر : 4.45 حجم : 144.09 میلیون دفعات : 5,080
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 11,205 55,725 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.886 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بنیرو آخرین : 310.00 15,390 حجم : 55,340 ارزش بازار : 23.535 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بموتو آخرین : 810.00 56,000 حجم : 838,200 ارزش بازار : 38.688 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها