ایران ترانسفو

بترانس | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( موتور مولد مبدل الکتریکی )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

موتور مولد مبدل الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,469 0.64
قیمت پایانی: 2,485 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,450 پایانی 2,485 0.00
بیشترین 2,522 کمترین 2,443
حجم 58.18 میلیون دفعات 2,443
حد قیمت 2,342 - 2,588 ارزش 144.6 میلیارد
حجم مبنا 1.715 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
920 تعداد خریدار 2
48.177 میلیون حجم خرید 10.004 میلیون
824 تعداد فروشنده -
58.181 میلیون حجم فروش -
10.004 میلیون تغییر مالکیت 10.004 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد33,448 خرید2,465 فروش2,469 تعداد80,000 دستور1
دستور3 تعداد42,000 خرید2,460 فروش2,470 تعداد50,000 دستور1
دستور4 تعداد22,052 خرید2,459 فروش2,472 تعداد2,250 دستور1
دستور6 تعداد37,835 خرید2,458 فروش2,479 تعداد9,707 دستور1
دستور1 تعداد18,000 خرید2,457 فروش2,480 تعداد26,776 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -191 دوره 12 ماهه
سود TTM 191
P/E TTM 13.01

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 191 P/E مجمع 13.01
سود نقدی 50
درصد توزیع 26.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.57 % رتبه 69
6 ماهه 33.64 % رتبه 54
9 ماهه 35.12 % رتبه 233
1 ساله 61.12 % رتبه 105
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
90.461 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.99

P/B

% 26.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 2,485 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 2,485 درصد تغییر : 0.81 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 2,465 درصد تغییر : 2.26 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 2,522 درصد تغییر : 1.16 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 2,493 درصد تغییر : 1.67 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 2,452 درصد تغییر : 4.22 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 2,560 درصد تغییر : 0.35 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 2,551 درصد تغییر : 4.81 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 2,434 درصد تغییر : 0.70 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 2,417 درصد تغییر : 0.08 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 2,419 درصد تغییر : 3.46 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 2,338 درصد تغییر : 4.84 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 2,230 درصد تغییر : 1.81 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 2,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 2,271 درصد تغییر : 3.24 حجم : 55.05 میلیون دفعات : 2,217
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نیرو آخرین : 3,882 48,402 حجم : 81,095 ارزش بازار : 2.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : بنیرو آخرین : 8.00 2,434 حجم : 13.3 میلیون ارزش بازار : 22.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : بموتو آخرین : 90.00 62,850 حجم : 1,000,000 ارزش بازار : 42.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها