آتیه داده پرداز

اپرداز | سهام - فرابورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز-محفوظ

آخرین قیمت: 19,490 1.83
قیمت پایانی: 19,225 0.45

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,020 پایانی 19,225 86.00
بیشترین 19,950 کمترین 18,472
حجم 1.18 میلیون دفعات 593
حد قیمت 19,467 - 21,515 ارزش 22.62 میلیارد
حجم مبنا 1.705 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار 1
380,917 حجم خرید 385,000
22 تعداد فروشنده -
765,917 حجم فروش -
385,000 تغییر مالکیت 385,000

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,467 تعداد623,045 دستور74
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,686 تعداد715 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,100 تعداد113,681 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,290 تعداد9,124 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,450 تعداد309 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 284 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,160
P/E TTM 16.94

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,645 P/E مجمع 11.95
سود نقدی 450
درصد توزیع 27.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.59 % رتبه 389
6 ماهه 0.61 % رتبه 326
9 ماهه 29.27 % رتبه 291
1 ساله 26.96 % رتبه 222
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.225 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.65

P/B

% 36.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 19,139 درصد تغییر : 2.60 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 19,650 درصد تغییر : 4.10 حجم : 765,917 دفعات : 140
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 20,491 درصد تغییر : 4.35 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 459
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 21,423 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 747
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 21,423 درصد تغییر : 2.82 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 747
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 22,044 درصد تغییر : 2.42 حجم : 917,329 دفعات : 544
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 21,524 درصد تغییر : 2.77 حجم : 2.83 میلیون دفعات : 1,046
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 20,944 درصد تغییر : 4.64 حجم : 841,901 دفعات : 353
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 21,963 درصد تغییر : 0.00 حجم : 801,163 دفعات : 450
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 21,963 درصد تغییر : 2.32 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 22,484 درصد تغییر : 2.02 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 765
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 22,948 درصد تغییر : 4.70 حجم : 4.83 میلیون دفعات : 1,311
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 21,917 درصد تغییر : 4.01 حجم : 437,687 دفعات : 272
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 21,073 درصد تغییر : 0.90 حجم : 2.74 میلیون دفعات : 1,356
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 21,264 درصد تغییر : 1.77 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 761
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : های وب آخرین : 350.00 8,270 حجم : 25.49 میلیون ارزش بازار : 68.805 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اوان آخرین : 1,388 28,852 حجم : 604,272 ارزش بازار : 5.874 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها