فراوری معدنی اپال کانی پارس

اپال | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,200 1.55
قیمت پایانی: 17,280 1.09

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,050 پایانی 17,280 190.00
بیشترین 17,700 کمترین 17,150
حجم 7.95 میلیون دفعات 7,926
حد قیمت 16,690 - 18,050 ارزش 137.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,074 تعداد خریدار 8
8.755 میلیون حجم خرید 3.073 میلیون
6,329 تعداد فروشنده 3
10.943 میلیون حجم فروش 885,304
2.188 میلیون تغییر مالکیت 2.188 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,308 خرید17,600 فروش17,600 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد2,044 خرید17,540 فروش17,700 تعداد323,007 دستور37
دستور1 تعداد500 خرید17,520 فروش17,710 تعداد47,978 دستور5
دستور2 تعداد58,935 خرید17,500 فروش17,730 تعداد1,200 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید17,490 فروش17,740 تعداد4,980 دستور8

EPS

سال مالی 1399/10/30
تحقق سود -1 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی 547 P/E مجمع 31.94
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.12 % رتبه 10
6 ماهه 37.12 % رتبه 77
9 ماهه 37.12 % رتبه 550
1 ساله 37.12 % رتبه 594
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
345.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.61

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 17,280 درصد تغییر : 1.09 حجم : 7.95 میلیون دفعات : 7,926
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 17,470 درصد تغییر : 2.58 حجم : 11.83 میلیون دفعات : 8,151
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 17,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.74 میلیون دفعات : 10,534
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 17,030 درصد تغییر : 1.90 حجم : 35.83 میلیون دفعات : 16,949
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 17,360 درصد تغییر : 1.64 حجم : 29.62 میلیون دفعات : 8,630
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 17,650 درصد تغییر : 1.51 حجم : 13.42 میلیون دفعات : 8,004
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 17,920 درصد تغییر : 0.06 حجم : 11.18 میلیون دفعات : 8,798
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 17,910 درصد تغییر : 1.02 حجم : 18.38 میلیون دفعات : 22,745
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 17,730 درصد تغییر : 1.39 حجم : 19.25 میلیون دفعات : 12,931
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 17,980 درصد تغییر : 1.21 حجم : 30.47 میلیون دفعات : 13,574
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 18,200 درصد تغییر : 0.50 حجم : 25.82 میلیون دفعات : 15,632
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 18,110 درصد تغییر : 4.20 حجم : 24.21 میلیون دفعات : 16,782
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 17,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.8 میلیون دفعات : 18,864
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 17,380 درصد تغییر : 1.31 حجم : 34.8 میلیون دفعات : 18,864
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 17,610 درصد تغییر : 1.62 حجم : 41.15 میلیون دفعات : 19,119
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 30.00 47,790 حجم : 301,844 ارزش بازار : 140.126 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کگهر آخرین : 42.00 47,839 حجم : 686,148 ارزش بازار : 1195.875 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کگل آخرین : 30.00 14,890 حجم : 8.27 میلیون ارزش بازار : 1504 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کچاد آخرین : 130.00 23,830 حجم : 7.27 میلیون ارزش بازار : 1336.995 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بمیلا آخرین : 5,710 15,000 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها