فراوری معدنی اپال کانی پارس

اپال | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,710 3.04
قیمت پایانی: 23,020 0.04

آخرین معامله

10:24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,780 پایانی 23,020 10.00
بیشترین 23,710 کمترین 22,780
حجم 444,990 دفعات 346
حد قیمت 21,880 - 24,180 ارزش 10.3 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:24
حقیقی حقوقی
77 تعداد خریدار 5
292,131 حجم خرید 855,115
529 تعداد فروشنده 1
1.147 میلیون حجم فروش 400
854,715 تغییر مالکیت 854,715

عرضه و تقاضا

10:24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد56,317 خرید23,000 فروش23,020 تعداد9,357 دستور3
دستور1 تعداد400 خرید22,990 فروش23,030 تعداد400 دستور1
دستور11 تعداد294,466 خرید22,950 فروش23,090 تعداد963 دستور3
دستور1 تعداد220 خرید22,750 فروش23,100 تعداد4,468 دستور5
دستور1 تعداد401 خرید22,650 فروش23,150 تعداد400 دستور1

EPS

سال مالی 1400/10/30
تحقق سود 775 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,478
P/E TTM 15.568

DPS

آخرین مجمع 1399/10/30
سود واقعی 702 P/E مجمع 32.78
سود نقدی 630
درصد توزیع 89.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.64 % رتبه 101
6 ماهه 5.89 % رتبه 80
9 ماهه 40.63 % رتبه 58
1 ساله 90.34 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
460.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.84

P/B

% 7.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 23,010 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 737
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 23,030 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 23,190 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 689
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 23,340 درصد تغییر : 0.51 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 666
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 23,460 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 23,480 درصد تغییر : 0.04 حجم : 939,447 دفعات : 634
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 23,490 درصد تغییر : 0.09 حجم : 912,823 دفعات : 586
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 23,510 درصد تغییر : 0.04 حجم : 647,419 دفعات : 698
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 23,520 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 674
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 23,540 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 23,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 745,710 دفعات : 658
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 23,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 978,641 دفعات : 599
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 23,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 965,227 دفعات : 819
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 23,560 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 23,570 درصد تغییر : 0.77 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 953
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 260.00 18,300 حجم : - ارزش بازار : 230.9 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : کگهر آخرین : 50.00 46,350 حجم : 558,294 ارزش بازار : 1157.5 هزار میلیارد تاریخ : 10:18
نماد : کگل آخرین : 1,430 22,640 حجم : 2.91 میلیون ارزش بازار : 2249 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : کچاد آخرین : 2,560 30,040 حجم : 3.24 میلیون ارزش بازار : 1665.555 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : بمیلا آخرین : 12,820 7,890 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها