مبین وان کیش

اوان | سهام - فرابورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,190 1.14
قیمت پایانی: 12,040 2.35

آخرین معامله

10:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,320 پایانی 12,040 290.00
بیشترین 12,330 کمترین 11,920
حجم 616,773 دفعات 108
حد قیمت 11,470 - 13,190 ارزش 7.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:47
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
566,773 حجم خرید -
48 تعداد فروشنده -
566,773 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:47
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد27,500 خرید11,950 فروش12,160 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد11,111 خرید11,940 فروش12,190 تعداد3,381 دستور1
دستور1 تعداد16,604 خرید11,920 فروش12,200 تعداد426 دستور1
دستور1 تعداد900 خرید11,910 فروش12,230 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید11,880 فروش12,260 تعداد11,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 46 دوره 3 ماهه
سود TTM 142
P/E TTM 85.059

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 133 P/E مجمع 90.6
سود نقدی 50
درصد توزیع 37.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.48 % رتبه 210
6 ماهه 22.21 % رتبه 306
9 ماهه 23.43 % رتبه 329
1 ساله 11.86 % رتبه 413
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.423 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.55

P/B

% 45.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 4.93 حجم : 1.685 میلیون دفعات : 196
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,970 درصد تغییر : 5.36 حجم : 1.853 میلیون دفعات : 279
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 2.84 حجم : 1.475 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 11,970 درصد تغییر : 0.25 حجم : 657,802 دفعات : 138
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,000 درصد تغییر : 0.42 حجم : 1.916 میلیون دفعات : 217
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,050 درصد تغییر : 3.52 حجم : 1.132 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,490 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.727 میلیون دفعات : 267
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.218 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.159 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 0.32 حجم : 2.159 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 2.35 حجم : 2.35 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,770 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.899 میلیون دفعات : 351
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,750 درصد تغییر : 4.77 حجم : 3.993 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,170 درصد تغییر : 2.41 حجم : 2.12 میلیون دفعات : 370
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.973 میلیون دفعات : 844
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : های وب آخرین : 118.00 2,777 حجم : 41.882 میلیون ارزش بازار : 77.995 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
نماد : اپرداز آخرین : 250.00 5,250 حجم : 462,477 ارزش بازار : 12.285 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
نماد : آسیاتک آخرین : 10.00 20,800 حجم : 3.719 میلیون ارزش بازار : 41.7 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها