مبین وان کیش

اوان | سهام - فرابورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,995 2.00
قیمت پایانی: 55,082 0.03

آخرین معامله

12:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 53,995 پایانی 55,082 14.00
بیشترین 53,995 کمترین 53,995
حجم 11,790 دفعات 7
حد قیمت 54,014 - 58,422 ارزش 636.6 میلیون
حجم مبنا 807,403 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:19
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار 1
5,895 حجم خرید 10,000
4 تعداد فروشنده -
15,895 حجم فروش -
10,000 تغییر مالکیت 10,000

عرضه و تقاضا

12:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد107 خرید50,823 فروش54,014 تعداد1,459,192 دستور168
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,021 تعداد2,001 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,054 تعداد5,895 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,950 تعداد210 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش55,000 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,140 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,474
P/E TTM 37.379

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 589 P/E مجمع 93.54
سود نقدی 100
درصد توزیع 16.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.71 % رتبه 316
6 ماهه 9.39 % رتبه 446
9 ماهه 15.03 % رتبه 435
1 ساله 24.97 % رتبه 344
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.016 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.06

P/B

% 43.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 55,082 درصد تغییر : 0.03 حجم : 11,790 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 55,096 درصد تغییر : 0.04 حجم : 15,895 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 55,116 درصد تغییر : 0.01 حجم : 5,432 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 55,123 درصد تغییر : 0.06 حجم : 27,880 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 55,157 درصد تغییر : 0.08 حجم : 34,596 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 55,200 درصد تغییر : 0.99 حجم : 445,262 دفعات : 316
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 55,753 درصد تغییر : 2.76 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 1,839
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 54,258 درصد تغییر : 4.62 حجم : 5.55 میلیون دفعات : 3,197
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 51,860 درصد تغییر : 3.92 حجم : 3.35 میلیون دفعات : 1,578
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 49,906 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 512
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 49,717 درصد تغییر : 0.27 حجم : 530,529 دفعات : 529
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 49,581 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 49,581 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 49,826 درصد تغییر : 0.69 حجم : 346,295 دفعات : 59
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 50,173 درصد تغییر : 0.80 حجم : 401,948 دفعات : 84
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : های وب آخرین : 190.00 9,440 حجم : 211,773 ارزش بازار : 80.231 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : اپرداز آخرین : 422.00 20,726 حجم : 18,626 ارزش بازار : 21.145 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها