سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 55,030 0.38
قیمت پایانی: 54,630 1.10

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,800 پایانی 54,630 610.00
بیشترین 56,480 کمترین 52,850
حجم 19.117 میلیون دفعات 11,761
حد قیمت 51,380 - 59,100 ارزش 1.044 هزار میلیارد
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
4,628 تعداد خریدار 12
17.609 میلیون حجم خرید 1.508 میلیون
2,636 تعداد فروشنده 9
15.85 میلیون حجم فروش 3.267 میلیون
1.759 میلیون تغییر مالکیت 1.759 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید55,080 فروش55,080 تعداد2,414 دستور3
دستور2 تعداد12,235 خرید55,040 فروش55,090 تعداد4,193 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید55,030 فروش55,120 تعداد1,840 دستور1
دستور1 تعداد3,738 خرید55,010 فروش55,170 تعداد100 دستور1
دستور10 تعداد28,327 خرید55,000 فروش55,180 تعداد616 دستور2

EPS

سال مالی 1402/01/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 362 P/E مجمع 150.91
سود نقدی 100
درصد توزیع 27.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.69 % رتبه 37
6 ماهه 64.3 % رتبه 37
9 ماهه 13.67 % رتبه 31
1 ساله 3.53 % رتبه 35
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
98.334 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 54,630 درصد تغییر : 1.10 حجم : 19.117 میلیون دفعات : 11,761
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 55,240 درصد تغییر : 0.86 حجم : 11.238 میلیون دفعات : 7,810
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 55,720 درصد تغییر : 0.05 حجم : 11.351 میلیون دفعات : 7,269
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 55,690 درصد تغییر : 5.77 حجم : 13.038 میلیون دفعات : 9,565
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 52,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.202 میلیون دفعات : 3,927
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 52,650 درصد تغییر : 0.13 حجم : 12.202 میلیون دفعات : 3,927
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 52,580 درصد تغییر : 4.03 حجم : 16.64 میلیون دفعات : 12,061
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 54,790 درصد تغییر : 4.07 حجم : 24.589 میلیون دفعات : 12,468
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 52,650 درصد تغییر : 6.36 حجم : 12.202 میلیون دفعات : 3,927
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 49,500 درصد تغییر : 5.59 حجم : 13.737 میلیون دفعات : 6,684
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 46,880 درصد تغییر : 0.40 حجم : 19.975 میلیون دفعات : 9,059
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 47,070 درصد تغییر : 4.62 حجم : 42.013 میلیون دفعات : 15,588
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 44,990 درصد تغییر : 6.99 حجم : 5.175 میلیون دفعات : 1,115
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 42,050 درصد تغییر : 6.65 حجم : 32.291 میلیون دفعات : 8,710
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 39,430 درصد تغییر : 5.20 حجم : 18.727 میلیون دفعات : 5,117
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 310.00 21,100 حجم : 32.93 میلیون ارزش بازار : 175.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فرابورس آخرین : 610.00 14,530 حجم : 62.102 میلیون ارزش بازار : 120.792 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی2 آخرین : 305,830 55,240 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی آخرین : - 55,240 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها