سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,460 1.62
قیمت پایانی: 33,830 0.53

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,050 پایانی 33,830 180.00
بیشترین 34,240 کمترین 33,220
حجم 1.544 میلیون دفعات 983
حد قیمت 32,310 - 35,710 ارزش 52.23 میلیارد
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
403 تعداد خریدار 4
1.487 میلیون حجم خرید 57,604
356 تعداد فروشنده -
1.544 میلیون حجم فروش -
57,604 تغییر مالکیت 57,604

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد4,923 خرید33,450 فروش33,530 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد160 خرید33,440 فروش33,550 تعداد13,296 دستور1
دستور1 تعداد6,566 خرید33,430 فروش33,600 تعداد2,701 دستور1
دستور2 تعداد10,200 خرید33,410 فروش33,610 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید33,400 فروش33,630 تعداد8,140 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 362 P/E مجمع 93.45
سود نقدی 100
درصد توزیع 27.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.87 % رتبه 34
6 ماهه 39.49 % رتبه 30
9 ماهه 37.69 % رتبه 40
1 ساله 66.93 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
60.894 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 33,830 درصد تغییر : 0.53 حجم : 1.544 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 34,010 درصد تغییر : 0.15 حجم : 2.077 میلیون دفعات : 1,537
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 33,960 درصد تغییر : 2.72 حجم : 3.427 میلیون دفعات : 2,133
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 33,060 درصد تغییر : 0.92 حجم : 3.526 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 32,760 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.943 میلیون دفعات : 1,141
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 32,800 درصد تغییر : 1.64 حجم : 2.317 میلیون دفعات : 1,290
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 32,270 درصد تغییر : 0.74 حجم : 2.289 میلیون دفعات : 1,408
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 32,510 درصد تغییر : 1.28 حجم : 4.023 میلیون دفعات : 1,727
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 32,930 درصد تغییر : 0.67 حجم : 2.962 میلیون دفعات : 1,341
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 32,710 درصد تغییر : 0.80 حجم : 2.814 میلیون دفعات : 1,478
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 32,450 درصد تغییر : 0.58 حجم : 3.571 میلیون دفعات : 1,626
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 32,640 درصد تغییر : 4.28 حجم : 6.239 میلیون دفعات : 2,821
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 34,100 درصد تغییر : 0.41 حجم : 5.912 میلیون دفعات : 3,000
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 33,960 درصد تغییر : 4.36 حجم : 10.545 میلیون دفعات : 3,673
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 32,540 درصد تغییر : 0.28 حجم : 4.02 میلیون دفعات : 2,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 70.00 17,060 حجم : 11.11 میلیون ارزش بازار : 143.092 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فرابورس آخرین : 90.00 9,530 حجم : 12.916 میلیون ارزش بازار : 80.976 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : انرژی2 آخرین : 327,060 34,010 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : انرژی آخرین : 110.00 34,010 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها