سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,450 34.89
قیمت پایانی: 54,450 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,260 پایانی 54,450 0.00
بیشترین 36,900 کمترین 35,210
حجم 4.12 میلیون دفعات 4,099
حد قیمت 34,800 - 38,460 ارزش 224.2 میلیارد
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
663 تعداد خریدار 1
2.31 میلیون حجم خرید 30,000
494 تعداد فروشنده 3
2.308 میلیون حجم فروش 31,952
1,952 تغییر مالکیت 1,952

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد282 خرید35,730 فروش35,730 تعداد250 دستور1
دستور2 تعداد2,200 خرید35,710 فروش35,770 تعداد191 دستور1
دستور1 تعداد2,790 خرید35,700 فروش35,890 تعداد320 دستور1
دستور1 تعداد2,820 خرید35,670 فروش35,940 تعداد43 دستور1
دستور2 تعداد50,158 خرید35,660 فروش36,120 تعداد530 دستور1

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 362 P/E مجمع 100.44
سود نقدی 100
درصد توزیع 27.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.11 % رتبه 53
6 ماهه 35.75 % رتبه 45
9 ماهه 62.45 % رتبه 23
1 ساله 49.06 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
100.944 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 4,099
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 20.00 14,230 حجم : 16.28 میلیون ارزش بازار : 108.15 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرابورس آخرین : 20.00 9,740 حجم : 64.63 میلیون ارزش بازار : 85.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی2 آخرین : 324,710 36,360 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی آخرین : 690.00 36,360 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها