سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,700 0.05
قیمت پایانی: 64,570 1.41

آخرین معامله

1402/02/05
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,900 پایانی 64,570 900.00
بیشترین 64,900 کمترین 62,450
حجم 11.909 میلیون دفعات 7,814
حد قیمت - - - ارزش 769 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/02/05
حقیقی حقوقی
3,087 تعداد خریدار 7
11.328 میلیون حجم خرید 250,605
1,952 تعداد فروشنده 16
8.304 میلیون حجم فروش 3.274 میلیون
3.024 میلیون تغییر مالکیت 3.024 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/02/05
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 366 P/E مجمع 176.42
سود نقدی 55
درصد توزیع 15.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.51 % رتبه 75
6 ماهه 22.29 % رتبه 37
9 ماهه 16.04 % رتبه 32
1 ساله 29.1 % رتبه 32
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
116.226 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/02/05 پایانی : 64,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.909 میلیون دفعات : 7,814
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 130.00 6,710 حجم : 4.975 میلیون ارزش بازار : 113.016 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : فرابورس آخرین : 120.00 6,160 حجم : 28.958 میلیون ارزش بازار : 92.82 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : انرژی2 آخرین : 29,630 25,610 حجم : - ارزش بازار : 75.708 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : انرژی آخرین : 360.00 19,240 حجم : 2.433 میلیون ارزش بازار : 64.125 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : بورس3 آخرین : 240.00 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : 83.3 هزار میلیارد تاریخ : 1395/04/23
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : 71.787 هزار میلیارد تاریخ : 1397/08/22
نماد : نکالا آخرین : 11,300 8,960 حجم : 27 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : تکالا آخرین : 8,890 8,960 حجم : - ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : اکالا آخرین : 18,210 8,960 حجم : 2,062 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها