فعالان بورس انرژی

انرژی2 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 424,670 17.61
قیمت پایانی: 361,070 0.00

آخرین معامله

1399/10/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 424,670 پایانی 361,070 0.00
بیشترین 424,670 کمترین 424,670
حجم 229 دفعات 4
حد قیمت 384,230 - 424,670 ارزش 85.9 میلیون
حجم مبنا 240,000 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش424,670 تعداد18,732 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/11/06
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 556 P/E مجمع 727.43
سود نقدی 56
درصد توزیع 10.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4094.32 % رتبه 638
6 ماهه 4094.32 % رتبه 646
9 ماهه 4094.32 % رتبه 651
1 ساله 4094.32 % رتبه 651
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
216.642 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 28.48 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1399/09/22 پایانی : 281,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/15 پایانی : 281,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 281,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/01 پایانی : 281,030 درصد تغییر : 4,091.35 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1397/02/16 پایانی : 6,705 درصد تغییر : 4.21 حجم : 4.134 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1397/01/21 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 7.90 حجم : 750,000 دفعات : 15
تاریخ : 1395/05/25 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 1.30 حجم : 750,000 دفعات : 1
تاریخ : 1394/12/26 پایانی : 7,700 درصد تغییر : 48.32 حجم : 579,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 1,860 39,780 حجم : 12.46 میلیون ارزش بازار : 104.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرابورس آخرین : 1,948 40,820 حجم : 13.81 میلیون ارزش بازار : 119.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی3 آخرین : 550.00 368,000 حجم : 397,796 ارزش بازار : 220.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : انرژی آخرین : 18,350 365,650 حجم : 27 ارزش بازار : 228.312 هزار میلیارد تاریخ : 10:13
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 42,400 حجم : 36 ارزش بازار : 106 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/30
نماد : نکالا آخرین : - 42,400 حجم : 25 ارزش بازار : 106 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/30
نماد : اکالا آخرین : - 40,210 حجم : 19 ارزش بازار : 100.525 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/4
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها