فعالان بورس انرژی

انرژی2 | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 55,240 84.70
قیمت پایانی: 361,070 0.00

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,240 پایانی 361,070 0.00
بیشترین 55,240 کمترین 55,240
حجم 229 دفعات 4
حد قیمت 51,280 - 56,660 ارزش 85.9 میلیون
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
397 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 397
397.00 تغییر مالکیت 397.00

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش51,870 تعداد199,603 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش56,660 تعداد100,397 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/01/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 890 P/E مجمع 60.64
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 667
6 ماهه 0 % رتبه 669
9 ماهه 0 % رتبه 677
1 ساله 22.99 % رتبه 683
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
97.146 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 361,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 310.00 21,100 حجم : 32.93 میلیون ارزش بازار : 175.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فرابورس آخرین : 610.00 14,530 حجم : 62.102 میلیون ارزش بازار : 120.792 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی3 آخرین : 210.00 55,030 حجم : 19.117 میلیون ارزش بازار : 98.334 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی آخرین : - 55,240 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها