نهادهای مالی بورس انرژی

انرژی | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,360 1.93
قیمت پایانی: 35,670 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,360 پایانی 35,670 0.00
بیشترین 36,360 کمترین 36,360
حجم 27 دفعات 1
حد قیمت 58,120 - 64,220 ارزش 9.8 میلیون
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2.401 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2.401 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 890 P/E مجمع 65.3
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.86 % رتبه 661
6 ماهه 31.15 % رتبه 665
9 ماهه 22.66 % رتبه 670
1 ساله 22.66 % رتبه 675
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
108.09 هزار میلیارد

ارزش بازار

28.12

P/B

% 84.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 35,670 درصد تغییر : 1.90 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 36,360 درصد تغییر : 0.74 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 36,630 درصد تغییر : 0.55 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 36,430 درصد تغییر : 0.14 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 36,380 درصد تغییر : 4.33 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 34,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 34,870 درصد تغییر : 1.55 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 35,420 درصد تغییر : 0.81 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 35,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 35,710 درصد تغییر : 3.18 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 34,610 درصد تغییر : 0.38 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 34,480 درصد تغییر : 5.66 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 36,550 درصد تغییر : 0.03 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 36,540 درصد تغییر : 4.32 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 38,190 درصد تغییر : 4.38 حجم : 27 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 20.00 14,230 حجم : 16.28 میلیون ارزش بازار : 108.15 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرابورس آخرین : 20.00 9,740 حجم : 64.63 میلیون ارزش بازار : 85.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی3 آخرین : 19,000 35,450 حجم : 4.12 میلیون ارزش بازار : 100.944 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی2 آخرین : 324,710 36,360 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها