نهادهای مالی بورس انرژی

انرژی | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 55,240 0.00
قیمت پایانی: 54,630 1.10

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,240 پایانی 54,630 610.00
بیشترین 55,240 کمترین 55,240
حجم 27 دفعات 1
حد قیمت 58,120 - 64,220 ارزش 9.8 میلیون
حجم مبنا 720,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2.401 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2.401 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/01/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 890 P/E مجمع 65.3
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.86 % رتبه 661
6 ماهه 31.15 % رتبه 665
9 ماهه 22.66 % رتبه 670
1 ساله 22.66 % رتبه 675
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
108.09 هزار میلیارد

ارزش بازار

35.76

P/B

% 84.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 54,630 درصد تغییر : 1.10 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 55,240 درصد تغییر : 0.86 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 55,720 درصد تغییر : 0.05 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 55,690 درصد تغییر : 0.34 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 55,880 درصد تغییر : 6.14 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 52,650 درصد تغییر : 0.13 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 52,580 درصد تغییر : 4.03 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 54,790 درصد تغییر : 4.07 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 52,650 درصد تغییر : 6.36 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 49,500 درصد تغییر : 5.59 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 46,880 درصد تغییر : 0.40 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 47,070 درصد تغییر : 11.94 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 42,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 42,050 درصد تغییر : 6.65 حجم : 27 دفعات : 1
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 39,430 درصد تغییر : 5.20 حجم : 27 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 310.00 21,100 حجم : 32.93 میلیون ارزش بازار : 175.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فرابورس آخرین : 610.00 14,530 حجم : 62.102 میلیون ارزش بازار : 120.792 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی3 آخرین : 210.00 55,030 حجم : 19.117 میلیون ارزش بازار : 98.334 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی2 آخرین : 305,830 55,240 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها