تامین سرمایه امین

امین | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,860 0.51
قیمت پایانی: 9,840 0.31

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,870 پایانی 9,840 30.00
بیشترین 9,950 کمترین 9,800
حجم 3.07 میلیون دفعات 4,943
حد قیمت 9,240 - 10,200 ارزش 30.2 میلیارد
حجم مبنا 4.325 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
227 تعداد خریدار 1
2.125 میلیون حجم خرید 1.154 میلیون
5,231 تعداد فروشنده 5
3.26 میلیون حجم فروش 18,106
1.135 میلیون تغییر مالکیت 1.135 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید9,940 فروش9,940 تعداد161 دستور1
دستور8 تعداد448,989 خرید9,900 فروش9,950 تعداد61,861 دستور30
دستور4 تعداد287,000 خرید9,890 فروش9,960 تعداد3,855 دستور16
دستور3 تعداد177,100 خرید9,880 فروش9,970 تعداد4,875 دستور21
دستور2 تعداد182,000 خرید9,870 فروش9,980 تعداد3,249 دستور11

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 549 دوره 9 ماهه
سود TTM 734
P/E TTM 13.373

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 602 P/E مجمع 16.3
سود نقدی 600
درصد توزیع 99.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.52 % رتبه 121
6 ماهه 17.91 % رتبه 111
9 ماهه 12.61 % رتبه 82
1 ساله 16.53 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
108.24 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.28

P/B

% 13.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 9,840 درصد تغییر : 0.31 حجم : 3.07 میلیون دفعات : 4,943
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 0.93 حجم : 3.28 میلیون دفعات : 5,649
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 9,720 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 5,212
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 9,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 22,257
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 9,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 22,257
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 9,700 درصد تغییر : 1.46 حجم : 4.08 میلیون دفعات : 14,720
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 1.06 حجم : 3.71 میلیون دفعات : 9,287
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.78 میلیون دفعات : 3,698
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 5,972
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 9,440 درصد تغییر : 0.21 حجم : 6.97 میلیون دفعات : 28,810
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 0.53 حجم : 5.97 میلیون دفعات : 19,191
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 9,410 درصد تغییر : 0.75 حجم : 5.87 میلیون دفعات : 16,083
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.9 میلیون دفعات : 5,602
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.72 میلیون دفعات : 6,064
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 0.22 حجم : 4.54 میلیون دفعات : 4,856
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 30.00 8,980 حجم : 1.03 میلیون ارزش بازار : 80.55 هزار میلیارد تاریخ : 11:54
نماد : تماوند آخرین : 5,669 7,628 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : امید آخرین : 290.00 6,050 حجم : 8.01 میلیون ارزش بازار : 57.855 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تنوین آخرین : 60.00 6,690 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 101.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تملت آخرین : 40.00 4,880 حجم : 6.29 میلیون ارزش بازار : 54.34 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها