تامین سرمایه امین

امین | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,400 0.00
قیمت پایانی: 10,400 0.00

آخرین معامله

10:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,400 پایانی 10,400 0.00
بیشترین 10,420 کمترین 10,400
حجم 2.85 میلیون دفعات 4,629
حد قیمت 10,200 - 11,020 ارزش 29.6 میلیارد
حجم مبنا 4.325 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:37
حقیقی حقوقی
201 تعداد خریدار 1
377,743 حجم خرید 4.15 میلیون
6,709 تعداد فروشنده 4
4.446 میلیون حجم فروش 81,660
4.068 میلیون تغییر مالکیت 4.068 میلیون

عرضه و تقاضا

10:37
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور161 تعداد12,910,490 خرید10,400 فروش10,400 تعداد160 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید10,310 فروش10,410 تعداد35,971 دستور154
دستور1 تعداد1,000 خرید10,300 فروش10,420 تعداد38,479 دستور71
دستور9 تعداد10,809 خرید10,200 فروش10,430 تعداد8,210 دستور30
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,440 تعداد3,711 دستور24

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 140 دوره 3 ماهه
سود TTM 668
P/E TTM 15.569

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 602 P/E مجمع 17.28
سود نقدی 600
درصد توزیع 99.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.77 % رتبه 83
6 ماهه 28.48 % رتبه 32
9 ماهه 5.77 % رتبه 27
1 ساله 5.77 % رتبه 46
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
72.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.64

P/B

% 14.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 7,028
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.79 میلیون دفعات : 10,406
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.39 میلیون دفعات : 10,765
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.07 میلیون دفعات : 7,591
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.27 میلیون دفعات : 7,322
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.86 میلیون دفعات : 18,593
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.57 میلیون دفعات : 13,313
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 7,670
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.51 میلیون دفعات : 6,781
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.09 میلیون دفعات : 8,874
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.94 میلیون دفعات : 7,305
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 0.10 حجم : 5.94 میلیون دفعات : 7,305
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 10,410 درصد تغییر : 0.10 حجم : 5.06 میلیون دفعات : 7,741
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 10,400 درصد تغییر : 1.79 حجم : 9.4 میلیون دفعات : 8,980
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 10,590 درصد تغییر : 1.85 حجم : 4.86 میلیون دفعات : 7,976
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 50.00 10,380 حجم : 451,299 ارزش بازار : 93.06 هزار میلیارد تاریخ : 10:37
نماد : تماوند آخرین : 603.00 13,900 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 10:32
نماد : امید آخرین : 170.00 8,530 حجم : 3.73 میلیون ارزش بازار : 81.795 هزار میلیارد تاریخ : 10:32
نماد : تنوین آخرین : 20.00 6,160 حجم : 448,874 ارزش بازار : 92.1 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : تملت آخرین : 20.00 5,570 حجم : 9.32 میلیون ارزش بازار : 61.93 هزار میلیارد تاریخ : 10:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها