تامین سرمایه امین

امین | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,120 0.00
قیمت پایانی: 7,120 0.00

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,120 پایانی 7,120 0.00
بیشترین 7,130 کمترین 7,120
حجم 1.04 میلیون دفعات 2,398
حد قیمت 6,770 - 7,470 ارزش 7.4 میلیارد
حجم مبنا 4.325 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار 1
54,838 حجم خرید 1.187 میلیون
3,417 تعداد فروشنده 3
1.196 میلیون حجم فروش 45,610
1.142 میلیون تغییر مالکیت 1.142 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد8,154 خرید7,120 فروش7,130 تعداد54,422 دستور120
دستور1 تعداد554 خرید7,110 فروش7,140 تعداد4,605 دستور29
دستور1 تعداد3,500 خرید7,100 فروش7,150 تعداد5,485 دستور29
دستور2 تعداد2,429 خرید6,970 فروش7,160 تعداد2,905 دستور12
دستور2 تعداد2,226 خرید6,910 فروش7,170 تعداد5,813 دستور36

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 407 دوره 6 ماهه
سود TTM 665
P/E TTM 10.711

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 602 P/E مجمع 11.83
سود نقدی 600
درصد توزیع 99.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.76 % رتبه 202
6 ماهه 6.75 % رتبه 95
9 ماهه 33.37 % رتبه 40
1 ساله 0.21 % رتبه 26
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
78.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.9

P/B

% 14.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 7,120 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 3,889
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 7,110 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.45 میلیون دفعات : 2,842
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 7,100 درصد تغییر : 0.14 حجم : 6.19 میلیون دفعات : 5,454
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 7,090 درصد تغییر : 0.84 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 3,427
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 7,150 درصد تغییر : 0.85 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 3,606
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 7,090 درصد تغییر : 1.43 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 5,704
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 6,990 درصد تغییر : 0.14 حجم : 927,265 دفعات : 1,916
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 3,675
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 10.00 7,210 حجم : 2.21 میلیون ارزش بازار : 65.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : تماوند آخرین : 8,707 4,590 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : امید آخرین : 330.00 6,380 حجم : 5.86 میلیون ارزش بازار : 67.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : تنوین آخرین : 100.00 6,900 حجم : 13.25 میلیون ارزش بازار : 113.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : تملت آخرین : 26.00 4,653 حجم : 8.82 میلیون ارزش بازار : 51.359 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها