تامین سرمایه امید

امید | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,200 1.55
قیمت پایانی: 8,990 0.77

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,880 پایانی 8,990 70.00
بیشترین 9,390 کمترین 8,880
حجم 31.49 میلیون دفعات 3,033
حد قیمت 8,820 - 9,520 ارزش 282.9 میلیارد
حجم مبنا 4.318 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
768 تعداد خریدار 3
8.844 میلیون حجم خرید 12.39 میلیون
726 تعداد فروشنده 4
20.542 میلیون حجم فروش 691,429
11.698 میلیون تغییر مالکیت 11.698 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد650 خرید7,810 فروش8,820 تعداد6,762,292 دستور209
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,830 تعداد33,482 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,860 تعداد912 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,870 تعداد465,185 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,880 تعداد2,423,006 دستور17

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 620 دوره 12 ماهه
سود TTM 620
P/E TTM 14.613

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 351 P/E مجمع 25.81
سود نقدی 370
درصد توزیع 105.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.35 % رتبه 207
6 ماهه 63.89 % رتبه 143
9 ماهه 34.23 % رتبه 190
1 ساله 205.63 % رتبه 240
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
85.405 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.23

P/B

% 6.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,990 درصد تغییر : 0.77 حجم : 31.49 میلیون دفعات : 3,033
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 9,060 درصد تغییر : 0.78 حجم : 21.23 میلیون دفعات : 1,983
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,990 درصد تغییر : 4.90 حجم : 85.35 میلیون دفعات : 6,244
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 8,570 درصد تغییر : 5.03 حجم : 5.69 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 8,160 درصد تغییر : 5.16 حجم : 5.72 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 7,760 درصد تغییر : 2.11 حجم : 25.1 میلیون دفعات : 2,555
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 486,084 دفعات : 70
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 0.13 حجم : 486,084 دفعات : 70
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 7,610 درصد تغییر : 0.13 حجم : 235,441 دفعات : 61
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 7,620 درصد تغییر : 0.52 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 186
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 7,660 درصد تغییر : 1.16 حجم : 4.6 میلیون دفعات : 570
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 7,750 درصد تغییر : 0.39 حجم : 12.78 میلیون دفعات : 1,777
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 7,720 درصد تغییر : 2.53 حجم : 6.99 میلیون دفعات : 1,058
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 7,920 درصد تغییر : 1.25 حجم : 4.4 میلیون دفعات : 856
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 8,020 درصد تغییر : 3.89 حجم : 8.34 میلیون دفعات : 1,011
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 30.00 10,220 حجم : 623,764 ارزش بازار : 92.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : تماوند آخرین : 2,483 15,780 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : امین آخرین : - 10,400 حجم : 5.27 میلیون ارزش بازار : 72.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : تنوین آخرین : 80.00 6,100 حجم : 2.41 میلیون ارزش بازار : 92.25 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : تملت آخرین : 110.00 5,790 حجم : 2.79 میلیون ارزش بازار : 64.46 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها