فروشگاه های افق کوروش

افق | سهام - بورس
خرده فروشی ( خرده فروشی انواع مواد غذایی )
گروه:

خرده فروشی

زیر گروه:

خرده فروشی انواع مواد غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 79,000 0.94
قیمت پایانی: 79,750 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 82,800 پایانی 79,750 0.00
بیشترین 82,800 کمترین 77,090
حجم 2.13 میلیون دفعات 2,096
حد قیمت 73,730 - 81,490 ارزش 169.5 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
917 تعداد خریدار 4
2.933 میلیون حجم خرید 179,002
515 تعداد فروشنده 7
1.824 میلیون حجم فروش 1.288 میلیون
1.109 میلیون تغییر مالکیت 1.109 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد92 خرید81,410 فروش81,470 تعداد50,667 دستور3
دستور2 تعداد324 خرید81,400 فروش81,490 تعداد270,953 دستور12
دستور2 تعداد1,081 خرید81,330 فروش81,890 تعداد666 دستور1
دستور4 تعداد1,663 خرید81,320 فروش83,860 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد432 خرید81,310 فروش85,000 تعداد33,482 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,339 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,249
P/E TTM 15.457

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 5,154 P/E مجمع 15.74
سود نقدی 5,000
درصد توزیع 97.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.02 % رتبه 104
6 ماهه 1.68 % رتبه 137
9 ماهه 91.63 % رتبه 165
1 ساله 253.5 % رتبه 161
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
239.25 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.54

P/B

% 15.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 79,750 درصد تغییر : 1.70 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 2,096
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 81,130 درصد تغییر : 4.54 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 2,044
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 77,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 994
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 77,610 درصد تغییر : 4.95 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 994
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 73,950 درصد تغییر : 3.30 حجم : 2.45 میلیون دفعات : 2,459
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 76,470 درصد تغییر : 4.26 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 79,870 درصد تغییر : 4.37 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 992
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 83,520 درصد تغییر : 4.39 حجم : 2 میلیون دفعات : 2,484
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 87,350 درصد تغییر : 0.29 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 3,039
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 87,100 درصد تغییر : 3.33 حجم : 4.87 میلیون دفعات : 4,573
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 84,290 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 2,035
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 83,920 درصد تغییر : 2.56 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 2,592
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 86,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 3,605
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 86,120 درصد تغییر : 3.20 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 3,605
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 88,970 درصد تغییر : 4.62 حجم : 7.62 میلیون دفعات : 7,579
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها