افرانت

افرا | سهام - فرابورس
رایانه ( سایر فعالیتهای رایانه ای )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

سایر فعالیتهای رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,800 0.48
قیمت پایانی: 18,710 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,740 پایانی 18,710 0.00
بیشترین 18,880 کمترین 18,100
حجم 1.61 میلیون دفعات 588
حد قیمت 32,150 - 35,450 ارزش 36.5 میلیارد
حجم مبنا 666,667 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
483 تعداد خریدار -
3.164 میلیون حجم خرید -
520 تعداد فروشنده 1
2.864 میلیون حجم فروش 300,000
300,000 تغییر مالکیت 300,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور170 تعداد1,098,149 خرید35,450 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد16,955 خرید35,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید35,350 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد573 خرید35,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,200 خرید35,200 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 687 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,081
P/E TTM 32.747

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,039 P/E مجمع 34.07
سود نقدی 700
درصد توزیع 67.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 107.5 % رتبه 165
6 ماهه 118.61 % رتبه 234
9 ماهه 34.54 % رتبه 269
1 ساله 5.26 % رتبه 316
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.188 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.56

P/B

% 35.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 18,710 درصد تغییر : 1.52 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 18,430 درصد تغییر : 1.18 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 18,650 درصد تغییر : 2.87 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 18,130 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 2.15 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 17,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 17,670 درصد تغییر : 4.28 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 1.07 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 18,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 18,660 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 18,590 درصد تغییر : 0.96 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 18,770 درصد تغییر : 6.71 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 20,120 درصد تغییر : 0.70 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 19,980 درصد تغییر : 0.84 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 20,150 درصد تغییر : 4.13 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 588
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مفاخر آخرین : 500.00 46,050 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 6.766 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تاپکیش آخرین : 60.00 11,300 حجم : 2.24 میلیون ارزش بازار : 15.024 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فن آوا آخرین : 8,394 6,150 حجم : 5,500 ارزش بازار : 17.556 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها