آ.س.پ

آ س پ | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,025 4.99
قیمت پایانی: 9,187 3.28

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,498 پایانی 9,187 312.00
بیشترین 9,800 کمترین 9,025
حجم 3.07 میلیون دفعات 691
حد قیمت 9,396 - 10,384 ارزش 28.16 میلیارد
حجم مبنا 4.089 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
361 تعداد خریدار 1
6.067 میلیون حجم خرید 225,506
320 تعداد فروشنده -
6.292 میلیون حجم فروش -
225,506 تغییر مالکیت 225,506

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,949 خرید9,462 فروش9,500 تعداد68,373 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید9,430 فروش9,599 تعداد1,380 دستور1
دستور11 تعداد1,930,217 خرید9,396 فروش9,600 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد540 خرید9,370 فروش9,669 تعداد50,526 دستور2
دستور1 تعداد1,300 خرید8,552 فروش9,680 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 241 دوره 9 ماهه
سود TTM 227
P/E TTM 41.846

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 139 P/E مجمع 68.34
سود نقدی 100
درصد توزیع 71.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.18 % رتبه 224
6 ماهه 38.76 % رتبه 426
9 ماهه 11.83 % رتبه 396
1 ساله 38.18 % رتبه 368
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.187 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.06

P/B

% 23.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 9,499 درصد تغییر : 3.95 حجم : 6.29 میلیون دفعات : 1,088
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 9,890 درصد تغییر : 3.16 حجم : 2.28 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 10,213 درصد تغییر : 4.41 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 10,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.41 میلیون دفعات : 1,160
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 10,684 درصد تغییر : 2.78 حجم : 4.41 میلیون دفعات : 1,160
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 10,989 درصد تغییر : 2.16 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 1,120
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 10,757 درصد تغییر : 4.97 حجم : 6.45 میلیون دفعات : 785
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 11,320 درصد تغییر : 3.59 حجم : 988,965 دفعات : 326
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 11,741 درصد تغییر : 1.87 حجم : 7.7 میلیون دفعات : 1,714
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 11,526 درصد تغییر : 4.25 حجم : 9.58 میلیون دفعات : 2,080
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 11,056 درصد تغییر : 1.22 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 2,080
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 10,923 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 322
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 10,403 درصد تغییر : 4.48 حجم : 5.61 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 9,957 درصد تغییر : 0.14 حجم : 6.21 میلیون دفعات : 1,548
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 9,943 درصد تغییر : 1.50 حجم : 4.2 میلیون دفعات : 1,124
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 950.00 47,150 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 50.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 840.00 16,690 حجم : 7.2 میلیون ارزش بازار : 27.152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 590.00 61,120 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 11.914 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 34.00 1,181 حجم : 353.95 میلیون ارزش بازار : 50.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 350.00 7,330 حجم : 14.73 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : ثغرب آخرین : 332.00 6,320 حجم : 983,396 ارزش بازار : 7.807 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 12.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها