پلیمر آریا ساسول

آریا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 99,951 3.54
قیمت پایانی: 99,269 4.19

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 103,604 پایانی 99,269 4,345.00
بیشترین 103,605 کمترین 98,434
حجم 2.51 میلیون دفعات 6,882
حد قیمت 100,643 - 111,237 ارزش 249.6 میلیارد
حجم مبنا 581,700 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
2,117 تعداد خریدار 12
1.437 میلیون حجم خرید 526,491
3,016 تعداد فروشنده 6
1.687 میلیون حجم فروش 276,097
250,394 تغییر مالکیت 250,394

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد475 خرید103,443 فروش103,443 تعداد414 دستور2
دستور1 تعداد3,654 خرید103,440 فروش103,500 تعداد9,493 دستور5
دستور1 تعداد65 خرید103,430 فروش103,510 تعداد800 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید103,420 فروش103,600 تعداد10,116 دستور2
دستور2 تعداد125 خرید103,415 فروش103,700 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 2,561 دوره 3 ماهه
سود TTM 13,160
P/E TTM 7.791

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 12,081 P/E مجمع 8.49
سود نقدی 11,500
درصد توزیع 95.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.9 % رتبه 27
6 ماهه 30.72 % رتبه 27
9 ماهه 32.25 % رتبه 30
1 ساله 34.23 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
910.066 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.66

P/B

% 27.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 103,614 درصد تغییر : 1.06 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 4,496
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 102,526 درصد تغییر : 3.22 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 6,452
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 105,940 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 5,973
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 109,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 9,747
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 109,667 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 9,747
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 110,771 درصد تغییر : 2.21 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 7,118
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 108,375 درصد تغییر : 1.41 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 6,824
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 109,922 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 6,002
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 113,789 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 5,135
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 113,679 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.86 میلیون دفعات : 14,250
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 113,928 درصد تغییر : 1.90 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 9,615
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 116,129 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 10,525
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 117,657 درصد تغییر : 0.68 حجم : 773,919 دفعات : 2,652
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 118,461 درصد تغییر : 3.71 حجم : 4.23 میلیون دفعات : 8,955
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 114,226 درصد تغییر : 4.72 حجم : 4.87 میلیون دفعات : 6,508
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,730 99,900 حجم : 4.04 میلیون ارزش بازار : 892.98 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 2,131 183,999 حجم : 258,942 ارزش بازار : 1475.416 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : کلر آخرین : 4,176 111,700 حجم : 843,158 ارزش بازار : 36.711 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 1,450 43,520 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 155.602 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,682 1,336 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:17
نماد : فارس آخرین : 80.00 12,180 حجم : 48.22 میلیون ارزش بازار : 3475.57 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,040 24,000 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 233.871 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 474.00 10,530 حجم : 18.67 میلیون ارزش بازار : 251.771 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 8,330 376,910 حجم : 325,739 ارزش بازار : 358.91 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها