پلیمر آریا ساسول

آریا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,311 3.21
قیمت پایانی: 90,125 3.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 84,100 پایانی 90,125 2,626.00
بیشترین 90,580 کمترین 88,903
حجم 3.04 میلیون دفعات 5,307
حد قیمت 83,345 - 91,077 ارزش 274.37 میلیارد
حجم مبنا 581,700 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
544 تعداد خریدار 4
596,417 حجم خرید 460,983
2,366 تعداد فروشنده 4
944,863 حجم فروش 112,537
348,446 تغییر مالکیت 348,446

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید85,010 فروش85,010 تعداد232 دستور2
دستور1 تعداد92 خرید85,000 فروش85,100 تعداد260 دستور2
دستور1 تعداد70 خرید84,900 فروش85,140 تعداد1,068 دستور3
دستور3 تعداد479 خرید84,600 فروش85,149 تعداد905 دستور6
دستور1 تعداد445 خرید84,550 فروش85,150 تعداد528 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 12,081 دوره 12 ماهه
سود TTM 12,081
P/E TTM 7.011

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 9,204 P/E مجمع 9.2
سود نقدی 8,740
درصد توزیع 94.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.39 % رتبه 20
6 ماهه 9.05 % رتبه 27
9 ماهه 9.43 % رتبه 24
1 ساله 177.31 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
826.237 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.66

P/B

% 27.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 87,499 درصد تغییر : 3.30 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 5,612
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 84,704 درصد تغییر : 1.42 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 3,348
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 85,922 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 4,683
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 86,575 درصد تغییر : 1.42 حجم : 1.55 میلیون دفعات : 4,410
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 85,367 درصد تغییر : 1.32 حجم : 448,960 دفعات : 1,399
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 86,511 درصد تغییر : 1.18 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 3,579
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 87,540 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 4,728
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 88,220 درصد تغییر : 2.92 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 4,445
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.85 میلیون دفعات : 5,113
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 5,078
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 3,593
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 3,789
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 3,287
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 4,204
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 85,719 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 4,811
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,320 58,740 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 526.14 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,658 146,100 حجم : 56,610 ارزش بازار : 1180.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : کلر آخرین : 3,896 125,985 حجم : 3,324 ارزش بازار : 42.525 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : کرماشا آخرین : 650.00 31,620 حجم : 731,091 ارزش بازار : 114.205 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فارس آخرین : 340.00 8,630 حجم : 25.66 میلیون ارزش بازار : 2482.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,150 20,450 حجم : 6.29 میلیون ارزش بازار : 196.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 505.00 8,928 حجم : 19.64 میلیون ارزش بازار : 212.169 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 1,620 303,010 حجم : 127,737 ارزش بازار : 289.56 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها