پلیمر آریا ساسول

آریا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 73,000 1.48
قیمت پایانی: 72,785 1.77

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,613 پایانی 72,785 1,309.00
بیشترین 73,200 کمترین 72,613
حجم 2.57 میلیون دفعات 7,216
حد قیمت 72,919 - 78,871 ارزش 187.01 میلیارد
حجم مبنا 581,700 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
1,557 تعداد خریدار 6
2.201 میلیون حجم خرید 151,995
9,689 تعداد فروشنده 21
1.873 میلیون حجم فروش 479,631
327,636 تغییر مالکیت 327,636

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد981 خرید73,180 فروش73,180 تعداد513 دستور7
دستور1 تعداد128 خرید73,130 فروش73,201 تعداد116 دستور1
دستور1 تعداد1,366 خرید73,120 فروش73,202 تعداد366 دستور2
دستور3 تعداد2,080 خرید73,100 فروش73,203 تعداد183 دستور2
دستور1 تعداد408 خرید73,074 فروش73,250 تعداد3,547 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,391 دوره 6 ماهه
سود TTM 6,753
P/E TTM 10.972

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 9,204 P/E مجمع 8.05
سود نقدی 8,740
درصد توزیع 94.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.03 % رتبه 34
6 ماهه 11.91 % رتبه 24
9 ماهه 140.99 % رتبه 20
1 ساله 140.99 % رتبه 29
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
667.27 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.16

P/B

% 5.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 72,785 درصد تغییر : 1.77 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 7,216
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 74,094 درصد تغییر : 0.42 حجم : 2.35 میلیون دفعات : 12,448
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 74,407 درصد تغییر : 1.38 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 4,965
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 73,392 درصد تغییر : 1.99 حجم : 3.35 میلیون دفعات : 6,080
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 74,885 درصد تغییر : 1.94 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 5,630
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 76,363 درصد تغییر : 0.26 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 9,287
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 76,169 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 6,368
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 76,169 درصد تغییر : 1.49 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 6,368
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 77,319 درصد تغییر : 1.99 حجم : 2.29 میلیون دفعات : 4,371
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 78,890 درصد تغییر : 1.86 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 7,289
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 80,382 درصد تغییر : 1.75 حجم : 3.46 میلیون دفعات : 6,133
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 81,812 درصد تغییر : 2.97 حجم : 4.77 میلیون دفعات : 10,968
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 79,454 درصد تغییر : 1.16 حجم : 3.27 میلیون دفعات : 9,456
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 78,543 درصد تغییر : 2.98 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 9,082
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 76,270 درصد تغییر : 4.92 حجم : 2.55 میلیون دفعات : 6,284
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,020 50,150 حجم : 2.88 میلیون ارزش بازار : 451.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : مارون آخرین : 1,693 149,940 حجم : 97,165 ارزش بازار : 1185.976 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کلر آخرین : 2,677 131,190 حجم : 10,409 ارزش بازار : 43.817 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کرماشا آخرین : 600.00 34,280 حجم : 995,440 ارزش بازار : 121.475 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فسا آخرین : 1,235 1,783 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فارس آخرین : 170.00 8,660 حجم : 13.06 میلیون ارزش بازار : 2488.29 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شیران آخرین : 550.00 27,060 حجم : 564,777 ارزش بازار : 265.298 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 166.00 8,154 حجم : 16.48 میلیون ارزش بازار : 195.566 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شفن آخرین : 2,180 277,200 حجم : 178,748 ارزش بازار : 263.91 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها