کشت و صنعت آبشیرین

آبین | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش محصولات و باغبانی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش محصولات و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,764 10.49
قیمت پایانی: 3,088 0.00

آخرین معامله

11:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,764 پایانی 3,088 0.00
بیشترین 2,909 کمترین 2,764
حجم 8.135 میلیون دفعات 661
حد قیمت 2,954 - 3,136 ارزش 25.12 میلیارد
حجم مبنا 6.477 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:53
حقیقی حقوقی
31 تعداد خریدار 1
328,096 حجم خرید 2 میلیون
41 تعداد فروشنده -
2.328 میلیون حجم فروش -
2 میلیون تغییر مالکیت 2 میلیون

عرضه و تقاضا

11:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید2,749 فروش2,954 تعداد6,099,546 دستور218
دستور1 تعداد1,900 خرید2,676 فروش3,000 تعداد102,160 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,020 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,030 تعداد43,461 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,045 تعداد7,619 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -3 دوره 3 ماهه
سود TTM 109
P/E TTM 27.33

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 112 P/E مجمع 26.6
سود نقدی 80
درصد توزیع 71.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.7 % رتبه 535
6 ماهه 26.3 % رتبه 550
9 ماهه 33.25 % رتبه 588
1 ساله 30.34 % رتبه 558
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.566 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.135 میلیون دفعات : 661
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : آینده آخرین : 11,456 11,184 حجم : 23,429 ارزش بازار : 9.46 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها