برق آبادان

آبادا | سهام - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,550 6.00
قیمت پایانی: 15,320 4.43

آخرین معامله

10:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,340 پایانی 15,320 650.00
بیشترین 15,550 کمترین 14,680
حجم 11.31 میلیون دفعات 13,639
حد قیمت 13,900 - 15,030 ارزش 173.2 میلیارد
حجم مبنا 2.755 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:45
حقیقی حقوقی
921 تعداد خریدار 5
10.447 میلیون حجم خرید 421,108
9,915 تعداد فروشنده 7
9.363 میلیون حجم فروش 1.505 میلیون
1.084 میلیون تغییر مالکیت 1.084 میلیون

عرضه و تقاضا

10:45
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور87 تعداد353,057 خرید15,030 فروش15,030 تعداد95 دستور2
دستور1 تعداد700 خرید15,020 فروش15,130 تعداد360 دستور1
دستور1 تعداد1,302 خرید15,000 فروش15,170 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید14,970 فروش15,200 تعداد2,605 دستور21
دستور3 تعداد1,958 خرید14,950 فروش15,210 تعداد1,569 دستور17

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 389 دوره 9 ماهه
سود TTM 313
P/E TTM 46.869

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,454 P/E مجمع 10.09
سود نقدی 145
درصد توزیع 9.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.65 % رتبه 101
6 ماهه 57.7 % رتبه 59
9 ماهه 8.52 % رتبه 35
1 ساله 8.52 % رتبه 60
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
38.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.44

P/B

% 15.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 14,670 درصد تغییر : 3.46 حجم : 10.87 میلیون دفعات : 11,401
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 14,180 درصد تغییر : 1.12 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 7,234
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 14,340 درصد تغییر : 0.07 حجم : 88,242 دفعات : 148
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 14,350 درصد تغییر : 0.07 حجم : 62,610 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 14,360 درصد تغییر : 0.07 حجم : 79,551 دفعات : 96
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 14,370 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 6,241
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 1.09 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 7,052
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 14,630 درصد تغییر : 0.14 حجم : 239,135 دفعات : 127
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 14,650 درصد تغییر : 0.54 حجم : 964,742 دفعات : 1,401
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 14,730 درصد تغییر : 0.27 حجم : 3.32 میلیون دفعات : 7,850
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 14,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 6,960
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 14,770 درصد تغییر : 0.14 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 6,960
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 14,750 درصد تغییر : 1.99 حجم : 5.45 میلیون دفعات : 4,834
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 1.76 حجم : 3.45 میلیون دفعات : 6,897
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 15,320 درصد تغییر : 1.23 حجم : 5.04 میلیون دفعات : 7,257
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 130.00 2,770 حجم : 52.24 میلیون ارزش بازار : 28.56 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : دماوند آخرین : 984.00 48,236 حجم : 597,306 ارزش بازار : 134.412 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : بمپنا آخرین : 1,568 76,860 حجم : 96,882 ارزش بازار : 56.922 هزار میلیارد تاریخ : 10:40
نماد : بگیلان آخرین : 975.00 21,605 حجم : 6.33 میلیون ارزش بازار : 91.766 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : بزاگرس آخرین : 148.00 7,267 حجم : 16.68 میلیون ارزش بازار : 43.728 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : بجهرم آخرین : 102.00 3,002 حجم : 50.26 میلیون ارزش بازار : 71.929 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : بپیوند آخرین : 860.00 15,194 حجم : 16.53 میلیون ارزش بازار : 45.225 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : وهور آخرین : 47.00 2,322 حجم : 22.1 میلیون ارزش بازار : 154.191 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : بکهنوج آخرین : 25.00 1,854 حجم : 45.78 میلیون ارزش بازار : 29.966 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها