برق آبادان

آبادا | سهام - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,590 5.00
قیمت پایانی: 16,350 0.37

آخرین معامله

11:57
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,590 پایانی 16,350 60.00
بیشترین 15,590 کمترین 15,590
حجم 70,589 دفعات 37
حد قیمت 15,960 - 17,620 ارزش 1.1 میلیارد
حجم مبنا 2.755 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:57
حقیقی حقوقی
85 تعداد خریدار -
241,533 حجم خرید -
42 تعداد فروشنده -
241,533 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:57
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,960 تعداد2,633,388 دستور1564
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,970 تعداد144 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,980 تعداد5,689 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,000 تعداد4,227 دستور22
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,180 تعداد15,826 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 95 دوره 3 ماهه
سود TTM 397
P/E TTM 41.788

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 388 P/E مجمع 42.76
سود نقدی 560
درصد توزیع 144.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 78.81 % رتبه 111
6 ماهه 16.76 % رتبه 108
9 ماهه 1.98 % رتبه 72
1 ساله 35.57 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.875 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.19

P/B

% 14.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 16,410 درصد تغییر : 1.09 حجم : 215,557 دفعات : 112
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 1.19 حجم : 241,533 دفعات : 131
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 16,790 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.39 میلیون دفعات : 36,134
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 16,790 درصد تغییر : 3.96 حجم : 10.39 میلیون دفعات : 36,134
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 16,150 درصد تغییر : 0.31 حجم : 9.04 میلیون دفعات : 26,405
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 16,100 درصد تغییر : 2.61 حجم : 7.47 میلیون دفعات : 18,078
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 15,690 درصد تغییر : 2.75 حجم : 9.47 میلیون دفعات : 11,693
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 15,270 درصد تغییر : 0.66 حجم : 6.07 میلیون دفعات : 7,938
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 15,170 درصد تغییر : 3.83 حجم : 11 میلیون دفعات : 33,662
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 14,610 درصد تغییر : 1.04 حجم : 7.64 میلیون دفعات : 20,481
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 14,460 درصد تغییر : 3.88 حجم : 9.77 میلیون دفعات : 19,589
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 13,920 درصد تغییر : 4.19 حجم : 9.06 میلیون دفعات : 6,605
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 13,360 درصد تغییر : 4.70 حجم : 7.52 میلیون دفعات : 6,834
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 12,760 درصد تغییر : 2.33 حجم : 8.71 میلیون دفعات : 5,953
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 4.22 حجم : 2.95 میلیون دفعات : 4,191
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 141.00 2,681 حجم : 6.73 میلیون ارزش بازار : 28.361 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : دماوند آخرین : 1,419 26,972 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 152.992 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : بمپنا آخرین : 351.00 7,380 حجم : 6.72 میلیون ارزش بازار : 57.033 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : بگیلان آخرین : 886.00 17,989 حجم : 971,520 ارزش بازار : 79.09 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : بزاگرس آخرین : 180.00 4,989 حجم : 4.51 میلیون ارزش بازار : 30.126 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : بجهرم آخرین : 102.00 2,242 حجم : 20.34 میلیون ارزش بازار : 54.086 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : بپیوند آخرین : 532.00 11,128 حجم : 3.8 میلیون ارزش بازار : 33.435 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : وهور آخرین : 83.00 1,595 حجم : 24.69 میلیون ارزش بازار : 106.676 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
نماد : بکهنوج آخرین : 72.00 1,404 حجم : 19.01 میلیون ارزش بازار : 22.711 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها