اختیارخ فولاد-10000-1400/03/19

ضفلا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,410 19.43
قیمت پایانی: 2,018 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : ضگل1142

آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش : 39,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضگل1141

آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش : 5,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضصاد1107

آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش : 2,400 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/1

نماد : ضصاد1103

آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش : 106,143 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/8

نماد : ضصاد1102

آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش : 2.39 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/11

نماد : ضصاد1101

آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش : 2.32 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/12

نماد : ضصاد1100

آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش : 2.65 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/12

نماد : ضسان1040

آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش : 14,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/14

نماد : ضسان1038

آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش : 3,800 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/14

نماد : ضپاس1004

آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش : 1,460 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/29

نماد : ضپاس1003

آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش : 561,801 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/30

نماد : ضپاس1002

آخرین : 683.00 1 حجم : 5,660 ارزش : 3.87 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/30

نماد : ضپاس1001

آخرین : 814.00 229 حجم : 2,461 ارزش : 2.57 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/30

نماد : ضپاس1000

آخرین : 685.00 776 حجم : 109 ارزش : 159,195 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/30

نماد : طگل1141

آخرین : - 2,000 حجم : 3 ارزش : 6,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/08/12

نماد : ضصاد1105

آخرین : 174.00 3 حجم : 30 ارزش : 5,300 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/1

نماد : ضسان1039

آخرین : 1,900 1,300 حجم : 50 ارزش : 160,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/14

نماد : ضخود1048

آخرین : 54.00 1 حجم : 5,157 ارزش : 286,147 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1046

آخرین : 174.00 1 حجم : 5,842 ارزش : 1.02 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1045

آخرین : 253.00 1 حجم : 11,223 ارزش : 2.85 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1044

آخرین : 424.00 1 حجم : 24,439 ارزش : 10.38 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1043

آخرین : 683.00 1 حجم : 7,362 ارزش : 5.03 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1042

آخرین : 1,023 1 حجم : 17,747 ارزش : 18.17 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1041

آخرین : 976.00 500 حجم : 2,191 ارزش : 3.23 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضخود1040

آخرین : 910.00 1,041 حجم : 1,927 ارزش : 3.76 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : ضگل1143

آخرین : 3,717 9 حجم : 121 ارزش : 450,900 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضپار1116

آخرین : 2,499 1 حجم : 2 ارزش : 5,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/19

نماد : ضصاد1106

آخرین : 107.00 1 حجم : 300 ارزش : 32,299 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/30

نماد : ضصاد1104

آخرین : 182.00 1 حجم : 1,623 ارزش : 297,191 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/4

نماد : ضخود1047

آخرین : 133.00 1 حجم : 235 ارزش : 31,410 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/7

نماد : طخود1042

آخرین : - 500 حجم : 40 ارزش : 16,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/08/20

نماد : ضشنا1038

آخرین : 1,999 1 حجم : 100 ارزش : 200,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/21

نماد : ضشنا1036

آخرین : 4,077 1 حجم : 201 ارزش : 819,734 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/21

نماد : ضشنا1035

آخرین : 5,362 1 حجم : 197 ارزش : 1.06 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/22

نماد : ضملت1128

آخرین : 734.00 1 حجم : 429 ارزش : 315,235 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/19

نماد : ضملت1126

آخرین : 1,624 1 حجم : 440 ارزش : 715,200 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضملت1123

آخرین : 1,938 962 حجم : 3 ارزش : 8,700 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضمخا7069

آخرین : 1,901 200 حجم : 5 ارزش : 10,503 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/27

نماد : ضگل1149

آخرین : 2,175 7,890 حجم : 25 ارزش : 251,627 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضفلا1156

آخرین : 603.00 1 حجم : 49,848 ارزش : 30.11 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضفلا1155

آخرین : 1,363 1 حجم : 21,092 ارزش : 28.76 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضفلا1154

آخرین : 3,448 190 حجم : 656 ارزش : 2.39 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضغدر1121

آخرین : 1,996 4 حجم : 42 ارزش : 84,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضغدر1120

آخرین : 3,078 20 حجم : 1 ارزش : 3,098 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضغدر1119

آخرین : 2,265 1,940 حجم : 1,281 ارزش : 5.39 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضغدر1118

آخرین : 2,000 3,000 حجم : 60 ارزش : 300,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضشنا1045

آخرین : 6,480 20 حجم : 10 ارزش : 65,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/23

نماد : ضشنا1037

آخرین : 2,399 1 حجم : 5 ارزش : 12,001 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/21

نماد : ضسپا1104

آخرین : 530.00 1 حجم : 1,079 ارزش : 573,125 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضسپا1103

آخرین : 829.00 1 حجم : 5,182 ارزش : 4.3 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضسپا1102

آخرین : 741.00 401 حجم : 4,701 ارزش : 5.37 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضسپا1101

آخرین : 466.00 610 حجم : 75 ارزش : 80,726 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضسپا1100

آخرین : 684.00 868 حجم : 246 ارزش : 381,852 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/26

نماد : ضسان1046

آخرین : 372.00 8,200 حجم : 7 ارزش : 60,004 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/10/14

نماد : ضترا1119

آخرین : 1,997 5 حجم : 1 ارزش : 2,002 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/6

نماد : ضترا1118

آخرین : 3,252 1 حجم : 696 ارزش : 2.26 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/15

نماد : ضملت1127

آخرین : 1,449 1 حجم : 2 ارزش : 2.9 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضملت1125

آخرین : 1,890 35 حجم : 7 ارزش : 13,475 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضملت1124

آخرین : 1,945 469 حجم : 6 ارزش : 14.48 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضمخا7067

آخرین : 4,150 350 حجم : 1 ارزش : 4.5 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/27

نماد : ضگل1150

آخرین : 1,840 6,200 حجم : 4 ارزش : 32,160 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضفلا1151

آخرین : 1,799 4,201 حجم : 1 ارزش : 6,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضترا1128

آخرین : 5,802 30 حجم : 2 ارزش : 11,664 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/15

نماد : ضترا1127

آخرین : 5,639 1,199 حجم : 2 ارزش : 13.68 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/15

نماد : ضترا1126

آخرین : 6,175 1,629 حجم : 1 ارزش : 7.8 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/15

نماد : ضترا1117

آخرین : 4,112 1 حجم : 148 ارزش : 225.68 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/15

نماد : ضپار1125

آخرین : - 4,700 حجم : 2 ارزش : 9.4 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/09/4

نماد : ضپار1124

آخرین : 2,732 2,468 حجم : 2 ارزش : 10.4 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/1

نماد : ضفلا1157

آخرین : 750.00 1 حجم : 4 ارزش : 3,004 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/19

نماد : ضفلا1153

آخرین : 3,118 2,190 حجم : 372 ارزش : 1.97 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضفلا1152

آخرین : 2,825 3,100 حجم : 16 ارزش : 94,800 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضسپا1106

آخرین : 50.00 1 حجم : 100 ارزش : 5,100 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/11

نماد : ضسپا1105

آخرین : 185.00 1 حجم : 605 ارزش : 112,630 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/25

نماد : ضملت1130

آخرین : 249.00 1 حجم : 900 ارزش : 225,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/28

نماد : ضملت1129

آخرین : 499.00 1 حجم : 10 ارزش : 5,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1399/11/21

نماد : ضملی3004

آخرین : 516.00 1 حجم : 16 ارزش : 8,270 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/1

نماد : ضملی3003

آخرین : 1,334 1 حجم : 24 ارزش : 32,040 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضملی3001

آخرین : 1,090 1,910 حجم : 12 ارزش : 36,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضسپا3000

آخرین : 1,000 250 حجم : 2 ارزش : 2,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضملی3002

آخرین : 1,092 930 حجم : 27 ارزش : 54,600 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضملی3000

آخرین : 301.00 3,200 حجم : 26 ارزش : 91,030 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضفلا3001

آخرین : 158.00 4,567 حجم : 110 ارزش : 485,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضغدر3003

آخرین : 1,476 1,079 حجم : 160 ارزش : 408,800 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضغدر3002

آخرین : 1,410 2,090 حجم : 100 ارزش : 350,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضغدر3001

آخرین : 1,815 2,791 حجم : 35 ارزش : 161,200 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضملت3002

آخرین : 499.00 1 حجم : 10 ارزش : 5,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضملت3001

آخرین : 498.00 291 حجم : 237 ارزش : 187,110 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضملت3000

آخرین : 400.00 800 حجم : 24 ارزش : 28,800 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضفلا3002

آخرین : 299.00 3,099 حجم : 30 ارزش : 84,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضسپا3001

آخرین : 670.00 180 حجم : 10 ارزش : 8,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضگل3003

آخرین : 1,010 999 حجم : 20 ارزش : 40,180 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/28

نماد : ضگل3001

آخرین : 10.00 3,810 حجم : 10 ارزش : 38,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/23

نماد : ضفلا3000

آخرین : 52.00 4,152 حجم : 60 ارزش : 246,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضغدر3000

آخرین : 405.00 4,000 حجم : 22 ارزش : 96,900 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضصاد3002

آخرین : 301.00 2 حجم : 1 ارزش : 303 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضصاد3001

آخرین : 542.00 10 حجم : 725 ارزش : 400,229 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضصاد3000

آخرین : 686.00 90 حجم : 464 ارزش : 359,920 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضسپا3003

آخرین : 324.00 1 حجم : 6,073 ارزش : 1.97 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضترا3004

آخرین : 496.00 4 حجم : 20 ارزش : 10,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضترا3001

آخرین : 1,291 600 حجم : 55 ارزش : 104,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/29

نماد : ضترا3000

آخرین : 1,450 1,000 حجم : 100 ارزش : 245,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضپاس2003

آخرین : 198.00 2 حجم : 102 ارزش : 20,431 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/19

نماد : ضپاس2002

آخرین : 335.00 1 حجم : 895 ارزش : 301,018 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/25

نماد : ضپاس2001

آخرین : 453.00 56 حجم : 9,094 ارزش : 4.63 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/29

نماد : ضپاس2000

آخرین : 281.00 576 حجم : 113 ارزش : 96,830 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/29

نماد : ضبدر3002

آخرین : 938.00 4,200 حجم : 21 ارزش : 68,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/26

نماد : ضبدر3001

آخرین : 1,500 3,500 حجم : 40 ارزش : 200,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/20

نماد : ضملت3003

آخرین : 302.00 1 حجم : 32 ارزش : 9,700 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضگل3002

آخرین : 1,050 2,850 حجم : 5 ارزش : 19,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/23

نماد : ضفلا3005

آخرین : 571.00 1 حجم : 62 ارزش : 35,450 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضفلا3004

آخرین : 1,080 920 حجم : 1 ارزش : 2,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/19

نماد : ضفار3001

آخرین : 1,990 10 حجم : 5 ارزش : 10,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضفار3000

آخرین : 1,433 920 حجم : 15 ارزش : 35,302 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضسپا3004

آخرین : 247.00 1 حجم : 1,311 ارزش : 325,402 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضملت3004

آخرین : 49.00 1 حجم : 3 ارزش : 150 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/17

نماد : ضگل3000

آخرین : 2,501 4,999 حجم : 10 ارزش : 75,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/22

نماد : ضفار3002

آخرین : 744.00 6 حجم : 10 ارزش : 7,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/2

نماد : ضصاد3004

آخرین : 1,113 4 حجم : 4 ارزش : 4,468 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/11

نماد : ضشنا2010

آخرین : 2,940 1,860 حجم : 30 ارزش : 144,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/27

نماد : ضسپا3002

آخرین : 999.00 1 حجم : 24 ارزش : 24,010 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضترا3003

آخرین : 1,799 1 حجم : 435 ارزش : 783,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضصاد3003

آخرین : 433.00 5 حجم : 260 ارزش : 113,930 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضترا3002

آخرین : 2,850 300 حجم : 20 ارزش : 63,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/3

نماد : ضسپا3005

آخرین : 379.00 2 حجم : 111 ارزش : 42,285 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/23

نماد : ضبدر3004

آخرین : 3,700 1,800 حجم : 251 ارزش : 1.38 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/19

نماد : ضغدر3004

آخرین : 1,999 1 حجم : 10 ارزش : 20,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضسپا3008

آخرین : 12.00 10 حجم : 2 ارزش : 45 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/20

نماد : ضسپا3007

آخرین : 21.00 29 حجم : 2 ارزش : 100 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/2

نماد : ضسپا3006

آخرین : 38.00 22 حجم : 40 ارزش : 2,400 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/8

نماد : ضبدر3003

آخرین : 6,800 2,200 حجم : 10 ارزش : 90,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/28

نماد : ضصاد3005

آخرین : 6.00 39 حجم : 10 ارزش : 330 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/01/31

نماد : ضفلا3006

آخرین : 110.00 1 حجم : 1 ارزش : 111 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/18

نماد : ضملت3005

آخرین : 61.00 50 حجم : 1 ارزش : 111 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/02/15

نماد : ضشنا8003

آخرین : 956.00 3,050 حجم : 125 ارزش : 261,800 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:25

نماد : ضشنا8002

آخرین : 1,334 3,933 حجم : 50 ارزش : 129,972 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:01

نماد : ضشنا8000

آخرین : 1,650 6,000 حجم : 2 ارزش : 8,700 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:28

نماد : ضخود7077

آخرین : 34.00 45 حجم : 1,725 ارزش : 136,110 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:29

نماد : ضخود7076

آخرین : 105.00 100 حجم : 14,460 ارزش : 2.96 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:29

نماد : ضخود7075

آخرین : 85.00 250 حجم : 6,682 ارزش : 2.24 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:29

نماد : ضخود7074

آخرین : 64.00 383 حجم : 597 ارزش : 267,128 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:29

نماد : ضخود7073

آخرین : 83.00 520 حجم : 167 ارزش : 100,705 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 11:42

نماد : ضپیک7041

آخرین : 570.00 2,000 حجم : 5 ارزش : 12,850 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضپنا8002

آخرین : 2,623 1,000 حجم : 62 ارزش : 224,600 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضپنا8001

آخرین : 3,900 1,600 حجم : 2 ارزش : 11,000 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضپنا8000

آخرین : 3,550 3,100 حجم : 10 ارزش : 66,500 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 1400/03/26

نماد : ضپاس7028

آخرین : 70.00 750 حجم : 1 ارزش : 680 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:13

نماد : ضشنا8001

آخرین : 1,880 5,200 حجم : 55 ارزش : 182,600 ارزش بازار : - نوع دارایی : اختیار معامله تاریخ : 12:28